Patarlės apie Dievą

Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą.

1. ima kaip iš Dievo aruodo
2. žodis Dievo šaknį remti pradėjo
3. žmonių ir Dievo užmirštas
4. žmonės žiūri į drabužius, [kad] gražiausi, o Dievas žiūri į širdį žmogaus, [kad] geriausia
5. žmona ir mirtis – Dievo liktis
6. žmogus, neklausąs Dievo, žūsta, kaip vaikas be tėvo
7. žmogus vivulis, Dievas godulis
8. žmogus vargulys, Dievas godulys
9. žmogus užmano, Dievas padaro
10. žmogus taip, o Dievas kitaip
11. žmogus šaudo, o Dievas kulkas nešioja
12. žmogus pradeda, Dievas parėdo
13. žmogus planuoja, o Dievas disponuoja
14. žmogus misliji taip, o Dievas apverčia kitaip
15. žmogus krauna, Dievas griauna
16. žmogus kožnas su savimi, o Dievas su visais
17. žmogus kai gimsta, Dievas visą dalią pasako
18. žmogus galvoja, o Dievas pergalvoja
19. žmogus daro ką gali, o Dievas ką nori
20. žmogus – bėdulis, dievas – guodulis
21. žmogui duota žemė, o mėnulis – dangui, o dangus duotas Dievui
22. žmogaus planai, Dievo keliai
23. žiūrėk, nežiūrėk, Dievo vis nematysi
24. žinosi, kuo Dievas vardu
25. žino Dievas, žinos ir svietas
26. žentą Dievas duoda, o marčią – velnias
27. žemė plati, Dievas bagotas
28. žadėtosios nuo Dievo neišsisaugosi
29. yra sugodę kaip zakristijonas su ponu Dievu
30. yra dvi taisyklės: vienas dievas danguj, viena motina žemėj
31. yra Dievas – visi žino, ar aukštai, ar žemai – nieks nematė
32. vyriškas už šunį ir Dieviep parašytas
33. vyrams po 70 metų, moterims po 60 Dievas jau turi išmokėti pensijas
34. visus tas pats Dievas sutvėrė
35. visur tas pats Dievas
36. visos dienos Dievo
37. visko Dievas davė, bet nedavė galvos
38. visko atsitinka po Ponu Dievu gyvenant
39. viskas praeis, tik Dievo žodis nepraeis
40. viskas nuo Dievo, tik kailis nuo avelės
41. viskas Dievo valioj
42. viskas Dievo rankoj
43. viską Dievas davė, tik žmogaus norams galo nedavė
44. viską aš prastojau, bet Dievas manęs neprastoja
45. visiems maloni ši Dievo saulaitė
46. visiem šventiem klius ir dar dievui kąsnelis
47. visi stos prieš Pono Dievo sandą tuščiom rankom
48. visi paukšteliai vienam Dievui gieda
49. visi esam Dievo sutvėrimai
50. visi esam Dievo įnamiai
51. visi džiaugiasi Dievo dovana
52. visi Dievo vabalai – ar ponas, ar mužikas
53. visi Dievo bijom, tik ne visi klausom
54. visi baudžia nieks neglaudžia
55. visas Dievo pakvėptas žmogus
56. visa sūdina Dievas
57. visa šūdas prieš Dievo galybę
58. visa niekai prieš Dievo galybę
59. vienuoliktas Dievo įsakymas – nežiopsok
60. vieniems Ponas Dievas duoda nueidamas, kitiems pareidamas
61. vieniems Dievas duoda, nuo kitų atima
62. vienas tiki Dievą, kitas – velnią
63. vienas Dievas žino
64. vienas Dievas ant svieto, o vierų daug
65. vienam doram patikti yra geriau, negu daugeliui bedievių
66. vienam Dievas geras, kitam velnias
67. vienam Dievas duoda nueidamas, kitam – pareidamas
68. Viduklės parakvijoj nekurie dievo bijos ir dėl to neina į bažnyčią
69. Viduklėj ir žvirbliai dievobaimingi
70. verčiau nuo Dievo mirtis, negu šėtono gyvenimas
71. verčiau duoti, negu prašyti
72. veltui tą gelhbėsi, kurį pats Dievas nubaudė
73. veltui statomas miestas, jei Dievas jo nestato
74. velniui neprikeiksi, dievui nepripoteriausi
75. velnias šaudo, Dievas kulkas gaudo
76. velnias neims, dievui nereikia
77. veidas kaip prūsų dievo
78. važiuoti be Dievo tiesos
79. važiuok Dievui nežinant
80. vargu tą retavoti, ką nori Dievas pakoroti
81. vargai tą ratavotie, ką Dievas nori pakoroti
82. valia Dievo, ne žmonių
83. valia Dievo, ne kunigo
84. valia dievo
85. valgyk, Dievą garbink, namų neminėk
86. valgyk kampelį – Dievas duos sūnelį
87. valgau, Pone Dieve, kai niekas nemato
88. vaikas mergai pirmas nuo Dievo, antras nuo svieto, trečias nuo velnio
89. vaikas gimsta – Dievas amžių paskiria
90. vaikai, ša, Dievas maiše
91. vaikai – Dievo rasa, vyras iki grabo
92. vagiui ir Dievas padeda
93. Vadokliai ir žvirbliai dievobaimingi, bažnyčioje už altoriaus lizdus neša
94. užteks visiems šventiems ir dievukui
95. užteks arbatos, kad tik Dievas duotų sveikatos
96. užsitraukti Dievo koronę
97. užmokės Dievas tešla
98. užduok durniui Dievą garbinti, tai ir galvą pramuš
99. uždėjo Dievas kryžių, ir nešk
100. už vieną kaltą Dievas dešimt nekaltų baudžia
101. už vargą davė Dievas mergą
102. už tą patį protą Dievui dėkavoti
103. už pinigus ir Dievą nupirksi
104. už jaunystės griekus Dievas senatvėj nubaudžia
105. už gera ir Dievas atnagradija
106. už Dievo možna, ale už žmonių – ne
107. už Dievą nebūsi viršesnis
108. ūlyčioj – Dievas gryčioj, o vienasėdy velnias sėdi
109. ūgis – Dievo dovana, smūgis – Dievo rykštė
110. ubagų rankos – Dievo maišelis
111. ubago neprašyk, ponas neduos, kunigas pažadės, Dievas negirdės
112. ubago giesmė neina pas Dievą
113. tylu – diedas kelnėm maunas
114. tyli kaip Dievo višta
115. tylėk – Dievas kelnėm maunas
116. tylėk ir Dievą mylėk
117. tyla meilės neįgysi, kerštu Dievo neišmelsi
118. tuščia kišene maldos neina į Dievo ausį
119. turtingam ir velnias duoda, ir dievas padeda
120. turtingam ir Dievas padeda
121. turėk duonos, turėsi ir prie duonos
122. turėk duonos, turėsi ir prie duonos
123. turbūt Dievas kelnes maunas
124. tu, Dieve, už tos, aš – už kitos
125. tu ne Dievas – neduosi, tu ne laumė – nelemsi
126. tu mano, aš tavo – mes abudu Dievo
127. tu mane, Dieve, sutvėrei, o aš tave padirbau
128. tu Dievulio nekliudyk, jis tavęs nekliudo
129. trumpas miegas Dievą džiugina
130. trauk trauk Dievo garbę už uodegos
131. tos loskos bus, tik, Dieve, duo sveikatos
132. tos Dievo loskos visiems užteks
133. toliau bažnyčia, toliau ir dievas
134. toli bažnyčia – atri Dievas
135. toks jau Dievo davimas
136. tokios bėdos duok, Dieve, visados
137. tokia jau Dievo valia
138. to nedaryk, kas Dievo užginta
139. to dar man Dievas prie rankų neprinešė
140. tinginiui ir Dievas duoda
141. tiksi Dievui apsvilęs
142. tikėk Dievu, meluok ponui
143. tik Dievas viską gali
144. tik Dievas vienas yra teisingas
145. tik aš Dievo ropes nenuroviau
146. ties sirata Dievas su kalita
147. tie, kuriuos myli Dievai, miršta staigiai
148. tėvus karšinti ir Dievą garbinti – nerasi sunkesnio darbo
149. tės Dievui ant garbės
150. teksi Dievui apsvilęs
151. teksi Dievui apskutinėtas
152. teisybė yra Dievo pečvietis
153. teisiam ir Dievas padeda
154. tegul gi Dievas žino apie savo šeimyną
155. tegul Dievas padeda, kas gerai pradeda
156. tegul Dievas myli ir už ausų pakyli
157. tegul bus Dievui ant garbės
158. tegul būna Dievui ant garbės
159. tegu Dievulis užmoka
160. tegu Dievas pdeda ir vejančiam, ir bėgančiam
161. tegu bus Dievui už pakūtą
162. tegu būna Dievui žvakė, velniui kačerga
163. tegu būna Dievui ant garbės, ubagui ant terbės, pramatoriui ant tabokos
164. tebėra Dievo liktasis
165. tas pats į gentį, tas pats į šventę, tas pats prie Dievo stalo
166. tas pats Dievas ne visiems lygus
167. tarnauk vienam – Dievui ar velniui
168. tankūs svečiai ir ubagai – tai Dievo koronė
169. tam ir Dievas padeda, kas gerai pradeda
170. tam Dievas ponas, katras neturi duonos
171. taip priėdžiau – nei pastoviu, nei pasėdžiu
172. taip bus, kaip Dievas yra žadėjęs
173. taikosi kaip Ulinskis prie Pondievo
174. tai kad Dievas davė neatsiveizdėjęs
175. tai duonelė duonelė – Ponas Dievas kojeles gali pasibadyt
176. svietui patiko, nuo Dievo atliko
177. svietas platus, Dievas bagotas
178. svetimoj šaly ir sena boba – Dievo dovana
179. šventas nevalgis – valgau, pone Dieve, kai niekas nemato
180. sveikas, uzbonėli, sudiev, razumėli
181. sveikas ir sudiev
182. svečias ateina: duok, Dieve, neženotą – apženysim
183. svečias – Dievo dovana
184. svečiai į namus – Dievas į namus
185. svarbu jaučiui, kad utėlė kosti?
186. sužinosi, kuo Dievas vardu
187. suteik, Dieve, svetį – motina ir gaspadorių pavaišins
189. šuo ir ant Dievo loja
190. šuo – Dievo sutvėrimas, vilkas – velnio pramanymas
191. šuns balsas pas Dievą, vilko – pas velnią
192. suktam ir Dievas padeda
193. šuksi ant gršbų, šidysies iš Dievo dovanos
194. suk anuos dievai
195. sudievu, Balsiu Magde
196. sudiev, sutiki, į kanapes
197. sudiev, Rudka, per kalnelį Markius išvažiuoja
198. sudiev, Rudka, pasiskloniok ir Balčiui
199. sudiev, rudi, per kalnelį!
200. sudiev, Rucki, Jaleckio nėra
201. sudiev, Rucki, Jaleckio nėra
202. sudiev, Ručki, Balčkio nebėr
203. sudiev, razumėli, ne kiek jo buvo ir tas pražuvo
204. sudiev, razumėli
205. sudiev visiem – apsiavusiem ir basiem
206. sudiev šeškui, sudiev meškai, sudiev ir voverėlei, ir vilko uodegėlei
207. sudiev kačių bažnyčiai
208. sudiev Jonukui
209. su tiesumu ir Dievas arti
210. su teisiu ir Dievas yra
211. su savo galva, su Dievo pagalba
212. su saule negyvensi, su Dievu nesibarsi
213. su prociauninku Dievas bovijasi
214. su Ponu Dievu pirštais nesudūrei
215. su Ponu Dievu mainius vis geriau
216. su Maskva nesusikalbėsi, su Dievu nesuderėsi
217. su geru žmogum ir Dievui nėra rūpesčių
218. su Dievu yra veiku
219. su Dievu visaip, su ponu niekaip
220. su Dievu sutarties nepadarei
221. su Dievu susirokuosi, o ponui nepasiguosi
222. su Dievu reikia, o ne su teismu
223. su Dievu rasi, be Dievo pamesi
224. su Dievu pradėk darbą ir su Dievu baik
225. su Dievu nesiteisi
226. su Dievu nesisėbrauk, su juo kiaulių neganei
227. su Dievu nesibarsi, su ponu nepasitarsi
228. su Dievu nesibarsi
229. su Dievu nėr juokų
230. su Dievu nepasiginčysi
231. su Dievu neisi peštis
232. su Dievu nei vienas nesisveikinom
233. su Dievu mainęs netrotysi
234. su Dievu kojų nesudūrei
235. su Dievu ir jūras perplauksi, o be jo neperžengsi nė per slenkstį
236. su Dievu gerai dalytis
237. su Dievu darban, su velniu smuklėn
238. su Dievu bulvių nekepei ir nekepsi
239. su Dievu bendrausi, dangų gausi
240. su Dievu baikų nedaryk
241. su Dievo vardu visur gardu
242. su Dievo vardu ir grybai gardu
243. su Dievo padėjimu visa nuveiksi
244. su Dievo loska
245. su auksu ir dievą papirksi, ir velnią apgausi
246. stovi kaip prūsų dievelis
247. spirti Dievui į langą
248. sotins Dievas ir mažais kąsniais
249. sotins Dievas ir besotį, bile būtų ko valgyti
250. sotins Dievas
251. smarki Dievo galybė
252. slogos neblogos, duos Dievas geresnes
253. slinkiui skurdą, darbininkui turtą yra Pondievas palikęs
254. skolą tai išmislijo Dievas, o atidavimą velnias
255. skalsink, Dieve, metmenėlius, ataudėlius pas močiutę gausi
256. skalsa – Dievo dovana
257. siratom Dievas apiekūnas
258. Šimonių žmonės turi Dievą mylėti, spaviedninkai prie jų negali daturėti
259. šiais laikais gerai gyvena dvasiški ubagai, kurie užmiršo dešimt Dievo įsakymų
260. sergėtąjį ir Dievas sergi
261. sergėkis pats, ir Dievas neprastos
262. sergėk, Dieve, nuo Ramygalos ožkų ir Šėtos durnių
263. Šeduva vieną teatmena jubiliejų, nes turi kryžių; jos žmonės Dievą myli, rudsermėgiai ir tyli
264. sėdi kaip po Dievo salošium
265. saugokis, tai ir Dievas padės
266. saugok, Dieve, nuo tokių čėsų, kai dieną viena valdžia buvo, o naktį kita
267. saugok, Dieve, nuo Sosių mergų, Ramygalos balų ir Šėtos ubagų
268. saugok, Dieve, nuo priepuolio
269. saugok, Dieve, nuo kairio, žvairio ir ryžo
270. šaudo Dievui į langą
271. Šatės rėploja kaip katės, tačiau žada bažnyčią mūryti, duok, Dieve, tai padaryti
272. rykštė nuo dievo, nuo žmonių kryželis
273. rusų mužikas ir Dievą į maišą įkiš
274. rūpins Dievas
275. rugiai – Dievo dovana
276. rudenį pamatysi, ką Dievas davė
277. Rozalimas rodo, jog dievo darbai yra stipresni už darbus žmonių
278. raus tave giltinė | Žr.: Dievui padedant, giltinė neraus (kol kas neįvesta)
279. rasi mošelę kaip žiežirbėlę, o dieverėlį kaip erškėtėlį
280. purpena it Dievo paukštelis
281. prispaus tave Dievo ranka
282. prieš vėją nepapūsi, prieš dievą neatsikalbėsi
283. prieš Dievo valią nieko nepadarysi
284. prieš Dievą nerūgok
285. prieš Dievą nėra meistravo žmogaus
286. prieš Dievą nekelk rankos
287. prieš Dievą neišsimeluosi
288. prieš Dievą neatsikalbėsi
289. prieš Dievą didesniu nebūsi
290. prie ko Dievo yr galybė, dėl to kožnam čėse linksmybė
291. prie darbo kaip dievas davė, prie valgio sarmatos nepasidarė
292. prašyk Dievo, kad nebūtų iš ubago gaspadorius, iš mužiko – ponas
293. prašyk Dievo, kad mužikas ponu nebūtų
294. prasta Dievui garbė, kur susiranda kelios bobos
295. pralobo Dievui nežinant
296. pradžia visokio mokslo yra baimė Dievo
297. pora pagal Dievo norą
298. pora pagal Dievo norą
299. ponui Dievui ant garbės į pakalnę nudardės
300. Pono Dievo žioplelis
301. Pono Dievo naujokas
302. Pono Dievo koronė
303. Pono Dievo jautis
304. Pone Dieve, visagali, garbin tave visos šalys
305. pondievs gaus iškarštą ir išpaisytą
306. pondievo spėri darbai
307. Pondievo pečšluostė, o velnio pečkuris
308. pondieve, padėk ir bėgančiam, ir vejančiam
309. pondievą varo iš trobos
310. pondievą grobsto klėbiais
311. Ponas Dievas tą labiausiai myli, kurį daugiausiai koroja
312. Ponas Dievas neprastojo
313. Ponas Dievas ne vagis
314. Ponas Dievas maistelį patraukia
315. Ponas Dievas laiko kaip savo vaiką
316. Ponas Dievas kojeles gali pasibadyti
317. Ponas Dievas aukštai, o karalius toli
318. Ponas Dievas aukštai sėdi, bet toli mato
319. ponai ir karaliai Dievo rankoj
320. Poną Dievą už kojų pasiekti
321. Poną Dievą myli, bet ir velnio neatmeta
322. Poną Dievą į krūmus nevaryk
323. po Dievu esant visaip tropijas
324. po Dievo stogu visiems patogu
325. plikis nuo Dievo likęs
326. pirštais su Dievu nesudursi
327. piršlį veršiena, dieverį gaidiena
328. pirmutinis vedimas nuo dievo, antrasis nuo žmonių, trečiais nuo velnio
329. pirmoji žmona paeina nuo Dievo, antroji žmonių, trečioji – nuo velnio
330. pirmas vaikas Dievui, pirmas paršas kunigui
331. pirma pati nuo dievų, antra – nuo žmonių, o trečia – nuo velnio
332. pirma Dievo paprašyk, tada daryk
333. pilnas pilvas Dievo žodžio, tik lauk nelenda
334. pilna burna Dievo žodžio
335. piktam Dievas sveikatos nedavė, be gali visus išmušt
336. pijokui ir Dievas padeda
337. persikreipęs kaip prūsų dievas
338. Perkūne dievaiti, nemušk žemaičio, mušk gudą kaip šunį rudą
339. per kunigą ir Dievą papirksi
340. pensininkas – Dievo naujokas
341. pažyčkas Dievo duotas, atidavimas – velnio
342. pažinsi, kuo Dievas vardu
343. Paželvėj geri žmonės, tikrai verti Dievo malonės
344. pavojus iš akių, Dievas iš minčių
345. pavalgydinęs Dievas žmogų guldo
346. pauostęs mokslo ir Dievą užmiršo
347. pats Dievas padėjo tinginiui kilpas surazgyti
348. pats Dievas nežino, kokia bus diena
349. pats Dievas davė, pats nušmontavo
350. pati ir mirtis nuo Dievo skirti
351. pataikyti Dievui į langą
352. pasotins Dievas ir nerėpą palei šėpą
353. pasotins Dievas ir mažais kąsneliais
354. pasodino Dievo klėtin
355. pasivėlinai, kai Dievas protą dalino
356. pasiskolint – Dievo duota, o atiduot – velnio pramanyta
357. pasišiaušęs kaip pakulų dievaitis
358. pasikliauk Dievo valia
359. pasigyrė Ponui Dievui latvį apgavęs
360. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo velnio
361. pas Dievulį daug dienelių
362. pas Dievą viskas yra galima
363. pas Dievą viskas greitai
364. pas Dievą visi žmonės lygūs
365. pas Dievą turtai, miške budinkai
366. pas Dievą kurkių ganyt
367. pas Dievą dienų gana bus
368. pas Dievą avelių ganyti
369. pas Dievą aukščiau, pas velnią žemiau
370. pamatysi, kuriam medy Dievas gyvena
371. pamatys, jei Dievas sveikus laikys
372. palikti Dievo valiai
373. palengva dūšią Dievui atiduosi
374. pakaštavosi – Dievui dėkavosi
375. pakarnas kaip Dievo šuniukas
376. pailgo veido, kaip Dievas leido
377. padėk, Dieve, katinas bažnyčioj
378. padėk, Dieve! Merga graži, linai gražūs ir diena graži! – Merga – ne šeimininkė, linai – ne drobė, rytas – ne vakaras!
379. padėk pats sau, tai ir dangus padės
380. padariau zgadą Dievas duos ir pagadą
381. pabučiuok Dievą šiknon, tai nebijosi vilko
382. Pabaiske žmonės, gavę tėvą, širdingai sugrįžo prie Dievo
383. oi tu Dieve, viso pilnas, kur padėjai plikio vilnas?
384. oi tu Dieve, su stora žieve, kai tą nugraušiu, kur kitą gausiu
385. oi tu Dieve, koks tu kūdas
386. oi Dievuliau, prisiėdžiau – nei paguliu, nei pasėdžiu
387. oi Dievuliau, prisiėdžiau – nei paguliu, nei pasėdžiu
388. oi Dieve, kokia našta: penki vaikai, pati šešta
389. oi Dieve baltas
390. o tu, Jėzau, koks tu kūdas
391. o tu mielas dangau, aš pas tave rangaus
392. o prakeiktas nuo Dievo, kuris prieštarauja motinai
393. o Dievuli mano brangus, tavo rogės, mano drangos
394. o Dieve Dieve, su stora žieve
395. nuo ugnies ir nuo vainos, ir nuo tokio diedo saugok, Dieve
396. nuo seno rato, seno bato saugok, Dieve
397. nuo pondievo neišbėgsi
398. nuo krašto – nuo Dievo rašto, vidury – Dievo žibury
399. nuo ko Dievas atstoja, prie to velnias pristoja
400. nuo Jurgio Dievas daržinę atidaro
401. nuo Dievo rykštės neišbėgsi
402. nuo Dievo rankos nepasislėpsi
403. nuo Dievo nepasislėpsi
404. nuo Dievo nepabėgsi
405. nuo Dievo nė Amerikoj nepasikavosi
406. nuo Dievo ir po puodu (pečium) nepasislėpsi
407. nuo Dievo griekas, nuo svieto juokas
408. nuo Dievo duodama ranka
409. nuo Dievo bausmės nepabėgsi
410. nuėjo pas Poną Dievą vištelių ganyti
411. nors kunigas Dievo tarnas, nuo apkalbų nėra valnas
412. nors karvelis Dievo paukštelis, o vanagui – tik mėsa
413. nors ir po puodu pasivoši, nuo Dievo nepasikavosi
414. nors Dievus iš pirkios nešk
415. nori miego – papūsk veidan Dievo
416. niekur nepasislėpsi nuo Dievo akių
417. nieko nepadarysi – iš dangaus Dievo neišvarysi
418. nežinom nė vienas, kada Dievas pašauks
419. nevyk į medį Dievo su botagu, ba neišprašysi ir su pyragu
420. nevyk Dievo į medį su botagu – neišprašysi nei su pyragu
421. nevyk Dievo į medį
422. nevaryk Pono Dievo į krūmus su botagu, neprivadinsi nei su medum
423. nevaryk pondievo į mišką
424. nevaryk Poną Dievą į medį – nė su pyragu neišprašysi
425. nevalgęs, nešikęs – nė Dievui netikęs
426. neužeis nuo mūs, tai jam Dievas užpūs
427. neturėk kitų Dievų, tik mane vieną
428. net Dievo bobutė džiaugsis
429. nesukeitei su Dievu rankų
430. nešok Dievui į akis
431. nesiklausk davimo, ale Dievo paėjimo
432. nesidžiauk nei su radimu, nei atsinešimu, tik su Dievo padėjimu
433. nesidžiauk nei davimu, nei radimu – džiaukis Dievo padėjimu
434. nesidžiauk nei atnešimu, nei vadinimu, tik dievo padėjimu
435. nešaudyk Dievui į langus
436. nerūstink pono – užsitrauksi Dievo koronę
437. nerodyk su pirštu į dangų: Ponui Dievui akį išdursi
438. neprotyvyk prieš Dievą
439. nepribuvai para, kai Dievas dalis dalino
440. nepaskundė jai Dievas nei augumo, nei skaistumo
441. nenusitaryti Dievui
442. nenorėk prabagotėti Dievui nematant
443. nemurmėk prieš Dievą varge esąs
444. nemėtyk Dievo dovanėlės
445. nelįsk per daug Dievui į akis
446. nekalk Dievo prie kryžiaus
447. neieškok svetimų dievų
448. nei „tu, Dieve“ nesakiau
449. nei vienas su Dievu nederėjom šerių
450. nei velniui kačerga, nei dievui žvakė
451. nei sudiev nesako
452. nei šūdas, nei Dievo dovana
453. nei su gavimu, nei su radimu negyvensi – tik su Dievo padėjimu
454. nei šiam dievui, nei tam dievui
455. nei prie Dievo, nei prie žmogaus
456. nei Ponui Dievui lazda, nei velniui pečkurys
457. nei pondievui žvakė, nei velniui kačergs
458. nei norui galo, nei marei gilumo Dievas nesutvėrė
459. nei jo Dievas išmokina, nei velnias įkusina
460. nei jisai Dievo bijosi, nei žmonių sarmatijas
461. nei jis Dievui tinka, nei jo velniui reikia
462. nei iš jų milo išausi, nei Dievui garbės padarysi
463. nei į svietą, nei į Dievą
464. nei į šį Dievą, nei į tą Dievą
465. nei Dievui, nei žmogui
466. nei Dievui, nei velniui
467. nei Dievui, nei svietui
468. nei Dievui žvakė, nei velniui šakė
469. nei Dievui žvakė, nei velniui pečkurys
470. nei Dievui siela, nei velniui dūšia
471. nei Dievui ratai, nei žmogui akėčios
472. nei Dievui malonus, nei svietui garsus
473. nei Dievui ližė, nei velniui kačerga
474. nei Dievui lazda, nei velniui kačerga
475. nei Dievui kačerga, nei velniui pagaikštis
476. nei Dievui garbė, nei velniui smarvė
477. nei Dievo rykštė, nei velnio pagaikštis
478. nei Dievo bijai, nei grieko
479. nei Dievas, nei velnias tau apyvarų nesuvarstys, jeigu bambą išvertęs gulėsi
480. nei Dievas tokiam negali padėti
481. nei Dievas duos, nei velnias atneš
482. nei biesui šakė, nei Dievui žvakė
483. nei ačiū, nei sudiev
484. negriešyk pondievo
485. negriešyk Dievui
486. negirtas būdamas nesivoliok, Dievo duotas nesižegnok
487. negink Pono Dievo į krūmus, paskui neišprašysi
488. negarbink svetimų dievų
489. negalima laikyti Dievo už tėvą, kas nelaiko bažnyčios už motiną
490. negali sykiu dviem dievam tarnauti
491. negainiok Dievelį po krūmus
492. nedūsauk, tebėra Dievo liktasis
493. nedurk Ponui Dievui pirštu į akį
494. neduok, pats Pone Dieve, į butą įsileisti mergą davatką, vaikį muzikantą ir arklį drigantą
495. neduok, Dieve, vainos ir bobos nespakainos
496. neduok, Dieve, vaikams be motinos augti
497. neduok, Dieve, ubagui vaiką
498. neduok, Dieve, turėti arklį drigantą ir vaikį muzikantą
499. neduok, Dieve, svetur kaulus padėti
500. neduok, Dieve, svetimai žemei mano kaulius aprausti
501. neduok, Dieve, su pirmu kąsniu užspringti
502. neduok, Dieve, su lopeta mėšlus kuopti
503. neduok, Dieve, su gyvai velniais muštis
504. neduok, Dieve, sopulį tokioj vietoj: nei pačiam pažiūrėti, nei kitam parodyti
505. neduok, Dieve, sapnuoti, kaip Praustas sapnavo
506. neduok, Dieve, pasikarti: kad virvė trūktų, gali ir užsimušti
507. neduok, Dieve, nei mano neprieteliui
508. neduok, Dieve, našlaičiu būti
509. neduok, Dieve, kurčią kiemą, aklą trobą
510. neduok, Dieve, kada žiemą būna vasara
511. neduok, Dieve, kada kiaulė ragus įgauna
512. neduok, Dieve, jei kiaulė ragus gauna
513. neduok, Dieve, iš ubago poną, o iš berno gaspadorių
514. neduok, Dieve, iš mužiko ponu pavirsti
515. neduok, Dieve, didžių turtų, nes užmiršiu tave, neduok didžio vargo, nes prakeiksiu save
516. neduok, Dieve, didelio vargo, ba prasikeiksiu ir neduok didelio turto, ba iš galvos išeisiu
517. neduok, Dieve
518. neduok Dieve sapnuoti, kaip Praustas sapnavo
519. neduok Dieve iš naginės batas
520. nedavei, Dieve, riekės, kišk skradžiai ir trupinius
521. nedavei, Dieve, Petro, kišk į rūrą ir Povilą
522. nedavei, Dieve, karvės, trenk, perkūne, ir ožką
523. nedavei, Dieve, gero, atsiimk ir tą
524. nedavė Dievas kiaulei ragų – visą svietą išbadytų
525. nedavė Dievas bato, nereikia nė auto
526. nebijoti nei tėvo, nei Dievo
527. nebijoti nei Dievo, nei velnio
528. ne, Dieve, duok tokį gyvenimą
529. ne, Dieve, duok padvarijų be kankolo
530. ne visiems Pono Dievo šūdas uostyt
531. ne tiek Dievas davė, kiek žada duot
532. nė tau, Dieve, nė man, Dieve
533. ne taip bus, kaip tu manai, bet kaip Dievas pazvalys
534. ne nešimu, ne radimu, ale Dievo padėjimu
535. ne kožnam smurgliui Dievo darbai suprasti
536. ne kožnam pondievo šūdą mynioti
537. ne kožnam pabažnam Dievo šūdą uostyt
538. ne kožnam durniui Dievo šūdą valgyti
539. ne kiekvienam Dievo pėdas uostyti
540. ne kaip norim, ale kaip Dievas duoda
541. nė Dievui malda, nė velniui talka
542. nė dievui garbė, nė ubagui terbė
543. ne Dievo koronė, paties storonė
544. ne Dievo kaltybė, ale moterystės suktybė
545. nė Dievas nepasigailėjo
546. nė be tu, Dieve, nė be tu, sviete
547. ne baimės, bet meilės žodžius dievas priima
548. ne atsinešimas, ne radimas, tik Dievo padėjimas
549. namai šakaliai, o čia Dievo garbė
550. nakčia užgimęs, miške užaugęs ir kelmo dievą garbina
551. mylėk draugus, tai ir draugai tave mylės
552. mylėk Dievą, neužmiršk ir velnio
553. mylėjos ir visai pamiršo, kad ne Dievas, o velnias supiršo
554. mūsų parapijos Dievas geresnis
555. mulksta kertėj kaip ruskių dievaitis
556. motinos ir tėvo neišprašysi ir pas Dievą
557. mokslai Dievą iš trobos išvaro
558. mišką Dievas dėl visų augina
559. miegelis į kūnelį, o darbelis – Dievas žino kam
560. mes planuojame, Dievas iš mūsų planų juokiasi
561. melskim Barborą, kad Dievas duotų gerą orą
562. meldėsi Dievui, o velnią už uodegos laikė
563. melas prieš žmones, o ne prieš Dievą
564. melas prieš Dievą nepadės
565. mekenk kikenk – Dievo nepataisysi
566. medžiotojams ne Dievas padeda, o velnias
567. mažas griūva – paduškaitę Dievas padėjo
568. mato Dievas, kas ką daro
569. mato Aukščiausias, ką mes darom
570. mat tave dievai!
571. mano Dievas bagotas
572. mala ir mala Dievas savo girnom
573. mačys nemačys – vis Dievo macis
574. lupk šašą – tegu Dievo prašo
575. linksmo veido Dievas leido
576. ligoj kožnas atsimena Dievą
577. ligi Kalėdų duonos yra, po Kalėdų – Dievas žino
578. liga – Dievo apylaida
579. liga – Dievo merga
580. lig velnio nedasitarnavau, lig dievo neprasiradau
581. lig pono nenueisi, lig Dievo nepasieksi
582. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o kas viršaus – tai jau Dievo davimas
583. liaudies balsas – Dievo balsas
584. lenda, nei sudiev nesako
585. leido Dievas žmogų svietan, duos jam ir dalią
586. ledokas daiktas kai pristos, Dievas sukoros
587. laukuose – kaip Dievas, o namuose – kaip velnias
588. laukia kaip žydai Dievo manos
589. lapė Dievui vilką apvagino
590. laimė lemia, Dievas duoda
591. Laima – dievė vykimo
592. labas ir sudiev
593. kytriom kojom Dievas davė durną galvą
594. kvailiems ir Dievas padeda
595. Kurkliuose bažnyčią pastatę ponai ir žmonės verti yra Dievo ir katalikų malonės
596. kuris nori glėbiu, tam Dievas vargų sauja duoda
597. kurį svietas durnium vadina, tam Dievas padeda
598. kurį myli Dievas, tą ir spaudžia
599. kurį kaip Dievas sutveria, apskiria ir ščėstį
600. kurį Dievas nori nubausti, pirma apakina
601. kurį Dievas myli, tą ir prispaudžia
602. kurį Dievas myli, mažą atima
603. kur zgada, ten ir Dievas
604. kur tave dievai buvo nunešę?
605. kur syla , ten ir Dievas gyvena
606. kur šiemet grikiai sėta, ten ir Dievo stovėta
607. kur razumas pirkioj, tai ten Dievas
608. kur gyveni, ten namai, kur garbini, ten Dievas
609. kur du-trys, ten ir Dievas
610. kur Dievo nėra, ten nei zgados nėra
611. kur buvai, kai Dievas protą dalijo?
612. kur būrys, ten yra Ponsdievas
613. kuo, Dieve, koroji, tuo, tik ne septyniom mergiotėm
614. kuo, Dieve, koroji, tai korok, tik ne blogu vyru ar bloga pačia
615. kuo Dievas meta, tuo ir kliudo
616. kuo daugiau Dievų, tuo jie geresni
617. kūnu pasižadėjo Dievui, dūšią atidavė velniui
618. kunigui velnias galvoj, o Dievas uodegoj
619. kunigui Dievas leido pasibučiuoti su moterimi, tik kunigas pamiršo, katrą dieną
620. kunigas Dievą už pinigus parduoda
621. kunigas Dievą prašo, kada skatiką mato
622. kunigai – Dievo ubagai
623. kunigai – Dievo drigantai
624. kunigai – Dievo drigantai
625. kunigai – Dievo apaštalai, o į pinigus kaip vanagai
626. kūmule, mes dvi, o Dievas trečias, tau pasakysiu, kad niekas nežinot
627. kūdikį Dievas paskynė
628. kožnas sutvėrimas savaip Dievą garbina
629. kožnas dėl savęs, Dievas dėl visų
630. Kovarsko parakvija gera, šiandieną bedievių nebėra
631. kosulys – ne sopulys, Dieve, duok kožnam, bile ne man
632. kolūkiui ir Dievas padeda
633. kol visiems įtiksi, ir nuo Dievo atliksi
634. kol visiems įtiksi ir nuo velnio atliksi
635. kol ponui įtiksi, nuo Dievo atliksi
636. kol Dievas sveiką laikys
637. kol Dievas pašauks
638. kol Dievas myli, visos bėdos tyli
639. kol Dievas laikys, svietas nebaidys
640. kokia rykšte Dievas šeria, vis užgauna
641. kokį Dievas sutvėrė, tai ir nebeperdirbsi
642. kokį Dievas davė, tokį ir turėk
643. ko žmogus neregi, dievas mato
644. ko žmogus negali, to nė Dievas nenori
645. ko kam reikia, tą ir Dievas suteikia
646. ko Dievas neduoda, to žmogus nepasiims
647. ko Dievas nedavė, tai pats nepasiimsi
648. klius Dievui, klius ir velniui
649. klebonas Dievą už pinigus pardavinėja
650. kitur, rodos, kitas Dievas
651. kitam „Pone Dieve, padėk“ nesakyk
652. kitam nesakyk „padėk, Dieve!“, tegul tau kitas sako
653. kitam Dievas savo amžiaus neduoda išgyventi, kitam ir kito prideda
654. kilniau duoti, negu imti
655. kiekvienas su savim, vienas Dievas su visais
656. kiekvienas sau, o Dievas visiems
657. kiek išgėrėm čia alučio, kad duot Dievas tiek medučio
658. kepurė ant galvos ir sudiev pro duris
659. kepurė – čepka, obuolys – jabka, šakalys – lučina, mergička – dievčina
660. kelnes pasipašęs, Dievo pasiprašęs pradėsiu darbą
661. kelmas, giltinė neraus jo
662. keliu Dievas veda
663. kelia[si] Dievui nekėlus
664. kažin kas kelnėm maunas, kad visi taip nutilo
665. kavok mane, Dieve, gryna duona, storais lašiniais
666. katras tėvus šėnavoja, tą ir Dievas žėlavoja
667. katram Dievui atsidavei, tam ir melskis
668. katram Dievas lūpose, tai vis velniukas po skvernu
669. katrą Dievas myli, tam ir bėda tyli
670. katė – Dievo pirštinė
671. kas yra ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui
672. kas velnią girs, tą Dievas spirs
673. kas turi, tam ir Dievas duoda
674. kas tėvų neklauso, tas ir viešpaties dievo nenuogastauja
675. kas su malda pradeda, tam ir Dievas padeda
676. kas su Dievu, ir Dievas su tuo
677. kas su Dievu gyvena, su tokiu žmogum niekur nežūsi
678. kas pypkelę rūko, atmen Dievo mūką
679. kas pypkę rūko, tas kenčia Dievo mūką, kas taboką uosto, velniui rūrą šluosto
680. kas praėjo – baigta. Kas bus – vienas Dievas težino
681. kas pirmutinis – Dievo auksinis, kas paskutinis – žydo kiaušinis
682. kas pats savęs nesaugo, tą ir Dievas nesaugoja
683. kas pats saugojasi, tą ir Dievas saugoja
684. kas parašyta – Dievo duota, neprašyta
685. kas padarė, tas padarė, abi Dievas dūšią davė
686. kas nuo Dievo yra žadėta, tas turi įvykti
687. kas nuo Dievo atstoja, prie to velnias pristoja
688. kas myli bites, tą ir dievas myli
689. kas mykia ir bliauja, tas Dievą apvagiliauja
690. kas klauso tėvų, tam ir Dievas padeda
691. kas jaunystėj ponui Dievui į akis spjovė, tas jam pareita ant senų dienų ir nori jį glėbyj laikyti
692. kas jaunatvėje nelinksmas, senatvėje nedievotas, tas niekam netikęs
693. kas jaunas būdamas ponui Dievui į akis spjovė, ir pasenęs nesiliaus
694. kas iš to ankstybo atsikėlimo, kad nėra dievo padėjimo
695. kas iš to anksti kėlimo, kad nėra dievo padėjimo
696. kas iš anksto kėlimo, tas iš dievo padėjimo
697. kas gerai pradeda, tam ir Dievas padeda
698. kas gera, tai man, o kas niekam neverta, tai tau, Dieve
700. kas dirba, tam ir Dievas padeda
701. kas Dievui tarnauja, tas laimę randa
702. kas Dievo žadėta, bus ir ištesėta
703. kas Dievo neklauso, tas velniui priklauso
704. kas Dievo nebijo, tam nė velnias nebaisus
705. kas Dievo bijo, tas ir velnio bijo
706. kas Dievo – Dievui, kas velnio – velniui
707. kas Dievo – Dievui, kas ciesoriaus – ciesoriui
708. kas Dievo – dangun, kas velnio – peklon
709. kas Dievą myli, to ir Dievas neužmiršta
710. kas Dievą myli, tas su velniu gyvena
711. kas Dievą garbina, tam Dievas skalsina
712. kas daugiau pagali, iš to ir Dievas daugiau reikalauja
713. kas daug turi, tam ir Dievas duoda
714. kas čia save žemina, ten aną Dievas aukština
715. kas bočių šėnavoja, tas dangų gatavina
716. kas bijo Dievo, tas nebijo žmonių
717. kas artimo nekenčia, tas nė dievo nemyli
718. kas artimo nekenčia, tai ir Dievo nemyli
719. kas arti bažnyčios, tas toli nuo Dievo
720. kas anksti keliasi, tam ir Dievas padeda
721. kas anksti kėlė, tam Ponas Dievas duoda
722. kas aitvarą turi, tai dievas į jį nežiūri
723. karalius toli, Dievas aukštai
724. karalius – dauggalis, Dievas – visagalis
725. karalius – dauggalis, Dievas – visagalis
726. kam žmonės duris uždaro, tam Dievas langą atidaro
727. kam velnias duris uždaro, tam Dievas langą atidaro
728. kam toliau bažnyčia, tam arčiau dievas
729. kam tėvas, tam ir Dievas
730. kam reikia, tam ir Dievas teikia
731. kam kiek Dievas davė, daugiau nepridės
732. kam gaišinti Dievą savo poteriais
733. kam duoklę, tam duoklę, kam dalį, tam dalį
734. kam Dievas, tam laimė
735. kam Dievas, kam Dievutis
736. kam Dievas žadėjo, tam ir atiduos
737. kam Dievas turto davė, tam ir vargo daugiau sunčia
738. kam Dievas nepadės, tas nė pats nesugebės
739. kam Dievas nepadės, ir iš saujos išsimes
740. kam Dievas naštą uždėjo, tam ir sveikatos nepagailėjo
741. kam Dievas į kelmą dūšią įspyrė?
742. kam Dievas duoda, tam velnias pro tvorą kiša
743. kam Dievas duoda, tam ir dribtelėja
744. kam Dievas davė talentą, o kam pliką lentą
745. kam bus Dievo likta, tas neims už pikta
746. kam bažnyčia ne motina, tam dievas ne tėvas
747. kam bažnyčia arčiau, tas jon kliūva rečiau
748. kam arti bažnyčia, tam toliau dangus
749. kaip vokiečių dievas
750. kaip tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, aš tave padirbau
751. kaip tu man, Dieve, taip aš tau, Dieve
752. kaip tu Dievui, taip Dievas tau
753. kaip tu Dievui šventą dieną, taip tau Dievas mirties dieną
754. kaip tu Dievo nebijai, žmonių nesisarmatiji
755. kaip tik Dievo korotas, taip ir velnio pristotas
756. kaip tėvas dėl vaikų, taip Dievas dėl žmonių
757. kaip tas ubagas: “Pažilėk, Dieve, ir bėgančiam ir vejančiam”
758. kaip sapne poną dievą garbina
759. kaip pondievo ausy
760. kaip pas Poną Dievą už pečiaus
761. kaip Jonas Dievui, taip Dievas Jonui
762. kaip jis mums, taip mes jam
763. kaip ir Kaune kitas Dievas
764. kaip į pondievą
765. kaip gudas Dievui, taip Dievas gudui
766. kaip Dievo duotas
767. kaip Dievas gudui, taip gudas Dievui
768. kaip Dievas duos, taip ir nusiduos
769. kaip Dievas duos, taip ir bus
770. kaip Dievas duos, ne kaip ponas sakysi
771. kaip Dievas duos
772. kaip Dievas duoja, tai ir žmogus žmogui duoja
773. kaip Dievas duoda, taip gerai
774. kaip Dievas dėl žmonių, taip tėvas dėl vaikų
775. kaip Dievą myliu
776. kaip (nuo) Dievo žadėta, taip ir bus
777. kai valgo medų, tai sako: „Dievo bitelės, Dievo bitelės“, o kai bitė įgelia, tada sako: „Velnio bitės, velnio bitės“
778. kai pirmąkart ženijas – nuo Dievo paskyrimas, antrąkart – nuo svieto, trečiąkart – nuo velnio
779. kai pats nesirūpinsi, tai ir Dievas neparūpins
780. kai pakenti, tai ir Dievą atmeni
781. kai netiki į Dievą, tai paleidžia vadžias
782. kai liga užklumpa, tai ir Dievas atsiranda
783. kai kam ir Dievas duoda, o kai kas ir pats susiieško
784. kai jaunas suvalgo, kaip Dievas pridėjo, o kai senas suvalgė, tai kaip velnias išsinešė
785. kai jau javai daržinėj, tada Dievui dėkavok
786. kai dirbti pradedi, ir Dievas padeda
787. kai Dievo nebijo, žmonės sarmatija
788. kai Dievas žmogų nuo savęs atmeta, atima pomislę ir protą
789. kai Dievas vyrą baudžia, tai ir sijonu prispaudžia
790. kai Dievas uždaro duris, atidaro langą
791. kai Dievas sutvėrė
792. kai Dievas supyksta, ir karvelio lizdan perkūnas trenkia
793. kai Dievas nori, tai ir iš lazdos išlaužia
794. kai Dievas nori žmogų korot, tai jam atima galvą
795. kai Dievas myli, visos bėdos tyli
796. kai Dievas mylės, tai ir velnias tylės
797. kai Dievas laikys, tai ir kraikys
798. kai Dievas duos, tai šaus ir iš lazdos
799. kai Dievas duos, paskaptuos
800. kai Dievas dangų tvėrė, tai tavim cvekelius vežiojo
801. kai Dievas daleis, tai ir iš lazdos paleis
802. kai blogai, tai ir Dievo reikia, kai gerai, tai Dievo nebereikia
803. kai bėdų nėra, ir dievo nėra
804. kai bėdos nėra, tai asmokų nėra
805. kada poterius kalbam, su ponu dievu šnekam
806. kada Dievas gėdas dalijo, aš nebuvau namie
807. kad žmonės taip bijotų Dievo kaip germano bijo, tai su dūšia ir su kaulais iš rozo į dangų patektų
808. kad visus darbus mokėtum, ne visus dirbtum
809. kad tik yra šiandieną, rytoj kaip Dievas duos
810. kad tik reikia, Dievas suteikia
811. kad tik Dievas duotų sveikatos tėvams, o vaikų netrūks
812. kad tavo žodis Dievo ausį atsiektų
813. kad tavęs gloda būtų
814. kad tave tai Dievas mylėtų, kaip tu mus myli
815. kad tave dievaitis užmuštų
816. kad tave Dievai!
817. kad tave Dievai mylėtų
818. kad tau Dievas suotų gerą pačią su vienu dančiu ir tuo klibančiu
819. kad tau Dievas duotų sveikatą arba tą pačią atimtų
820. kad striokas, tuo kartu prie Dievo
821. kad prisiekčiau, Poną Dievą nupeščiau
822. kad Ponui Dievui možna pasakyti „tu“, dėl ko nemožna pasakyti žmogui
823. kad Ponas Dievas bent dirseles pakeltų!
824. kad pats nedirbsi, nė Dievas nepadės
825. kad nuo Dievo bus skirta, niekur neišbėgsi
826. kad nori Dievą užmiršti, eik į karčemą gyventi
827. kad nedavei, Dieve, ožkos, tai atsiimk ir uodegą
828. kad nedavei, Dieve, geresnio, kišk šikinėn ir šitą
829. kad kitiems Dievas davė, tai duos ir mums
830. kad kitiems Dievas davė nueidamas, tai mums duos pareidamas
831. kad jūsų žodelis Dievo auselėn
832. kad jus dievai atmintų už senąją skolą
833. kad jau, Dieve, nedavei karvės, tai tegul perkūnas trenkia ir ožką
834. kad iš tavo burnos Dievo šiknon
835. kad doros ir tikybos neturėsi, tai ir veido Dievo neregėsi
836. kad Dievo nebijotai, tai ir ant eklos užbėgtai
837. kad Dievas sveikatos duotų
838. kad Dievas prie rankos rugius… prineštų
839. kad Dievas paskalsintų
840. kad Dievas palydėtų
841. kad Dievas padės, tai žmogus nepragaišės
842. kad Dievas padės, ir žmogus turės
843. kad Dievas padės – tikėk, bet ir pats netingėk
844. kad Dievas nepadės, nei šiaudelio neperlauši, su Dievo pagalba ir kalną nugriausi
845. kad Dievas neima, o velniui nereikia
846. kad Dievas neduos, pats nepasiimsi
847. kad Dievas nedavė nueidamas, atidavė pareidamas
848. kad Dievas neapleis, tai kiaulės nesuės
849. kad Dievas laikys, maž pasvaikys
850. kad Dievas koros, ras ir už tvoros
851. kad Dievas klausytų, ką utėlė kosti
852. kad Dievas duotų, kad gero vyro pati mirtų
853. kad Dievas duotų rugiams skalselės, broliams spartelės
854. kad Dievas duotų nors valandėlę ant šio svieto paviešėti
855. kad Dievas duos, tai nė kiaulės nesuės
856. kad Dievas duos, tai ir storapilviai baduos
857. kad Dievas duos, tai ir per langą įmes
858. kad Dievas duos, nei pekloj neprapulsi
859. kad Dievas duos, nė velnias neatims
860. kad Dievas duos, ir gulėdamas apsišiksi
861. kad Dievas davė, tai ir dribtelėjo
862. kad Dievas būtų žemai, dažnai gal ir jį muštų
863. kad Dievas baras, visi žmonės dreba
864. kad Dievas atėmė savus dantis, svetimų nereik
865. kad Dievą širdy, tai velnią nors rezginėse
866. kad bloznas pablūdys, tai nė dievas nesūdys
867. kad bent Ponas Dievas ir orus ramdytų
868. kad bėda didžiausia, Dievo pagalba arčiausia
869. kad baimė – tai prie Dievo
870. kad aš nevogčiau, tai jūs Dievo nebijotumėt
871. kad ant žemės vaikščiotų šuo ir ant pono Dievo lotų
872. kačių mūka
873. ką tu, Ieva, bijok tu Dievo
874. ką tu čia supaisysi: viens bedievis, kitas betėvis
875. ką tau ana Dievo viešnia padirbs
876. ką pragyvenai, tai žinai, o ką gyvensi, Dievas žino
877. ką ponas pablūdija, nė Dievas nesūdija
878. ką Ponas Dievas yra kam žadėjęs, tą ir pasiginęs atiduos
879. ką Ponas Dievas suveda, nei viens žmogus neturi perskirti
880. ką laimina kunigas, tą ir Dievas laimina
881. ką kunigui sakai, Dievas girdi
882. ką kašelė tur, nė Dievas netur. – Grieko bei peklos
883. ką jaunas pablūdys, nei Dievas nesūdys
884. ką jaunas pablūdija, nė pondievs nesūdija
885. ką Dievas žadėjo, tą ir paginęs atiduos
886. ką Dievas žada, ir po patalu atiduoda
887. ką Dievas ubagu sutvėrė, žmonės ponu nepadarys
888. ką Dievas ubagu sutvėrė, žmonės ponu nepadarys
889. ką Dievas sutvėrė, tą ir išmaitins
890. ką Dievas sujungė, to neatjungs sulig grabo lentos
891. ką Dievas sodina, tai ir laisto
892. ką Dievas plaka, tą ir myli
893. ką Dievas plaka, tą ir myli
894. ką Dievas plaka, tą ir myli
895. ką Dievas nori nubausti, to ir protą atima
896. ką Dievas nori nubausti, to ir protą atima
897. ką Dievas nori gelbėti, tam ir išmintį suteikia
898. ką Dievas myli, tam ir kryželį duoda
899. ką Dievas leido, tą ir laiko
900. ką Dievas leido, tą ir atims
901. ką Dievas duos, tą ir pakrikštysim
902. ką Dievas duos
903. ką Dievas duoda, velnias nepagriebs
904. ką Dievas duoda, kišk į kašelę
905. ką Dievas duoda, dėkingai priimk
906. ką Dievas augina, tą ir išmaitina
907. ką dievai norėjo pakorot, tą sutvėrė pedagogu
908. jūroj pabuvojo, tai ir Dievą pažinojo
909. Juozai, Jonai – tai Dievo tarnai, o kiti visi – tai žydo bernai
910. juo Dievas toliau, juo bėda arčiau
911. jum pristok, tai ir nuo Dievo atstok
912. juk Dievas ir ant lauko svėrės nėra be reikalo sutvėręs
913. Joniškį vieną teturim, duok, Dieve, daugiau tokių
914. jo stogus Dievas dangum dengė
915. jis kaltas žmonėms, o ir dievui
916. jeigu nori būti bedieviu, tai bičiuliaukis su žydu
917. jeigu Dievo sūnus mirė, tai mes tikrai mirsime
918. jeigu Dievo nebijai, bijok žmonių
919. jeigu Dievas padės, kiaulės nesuės
920. jeigu Dievas nori žmogų nubausti, tai pirma atima protą
921. jeigu Dievas duos, tai ir iš lazdos šaus
922. jei žmonės Dievo klausytų, pasauly rojus būtų
923. jei vienas žinai, tik Dievas žino, jei du žino, žino visas svietas
924. jei tokia Dievo valia, kad žemė apvali
925. jei smertis Dievo nežadėtas, tai ir be daktaro pagis
926. jei Ponas Dievas maitins
927. jei Ponas Dievas bus daktaru, tai ir daktaro vaistai gelbės
928. jei pinigų turėsi, pačiame Dievo soste sėdėsi
929. jei pats saugosiesi, ir Dievas tave saugos
930. jei pats gerai dirbsi, tai ir Dievas tau padės
931. jei netiki, Dievo neparodysi
932. jei nėra pondievo padėjimo, nė anksti kėlimas nieks
933. jei nedusi, prieš Dievą meluosi
934. jei manai, kad Dievas sprendžia iš kalbų, o ne iš darbų – užsisakyk iš anksto pekloj šiltesnę sau vietą
935. jei karčemą pamėgai, nesakyk, kad Dievas tau nepadeda
936. jei jau Dievo žadėta mirtis, tai nė šimtas daktarų nemačys
937. jei dirbt nenorės, tai nė Dievas nepadės
938. jei Dievui nereikia, tai ir velnias negriebs
939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti
940. jei Dievo žadėta bus, nieks ir lauke nepasislėps
941. jei Dievo nebijai, tai nors žmonių nejuokink
942. jei Dievas su manim, nenugalėsi manęs su šunim
943. jei Dievas proto nedavė, tai neįdėsi
944. jei dievas prineš į rankas
945. jei Dievas neužlauš, ožka nesugrauš
946. jei Dievas neskalsins, tai ir nebus
947. jei Dievas nepadės, kas gi mūs pasigailės
948. jei Dievas nekvepia proto, vėjas nesupūs
949. jei Dievas neduos, tai nieko nepadarysi
950. jei Dievas laikys, tai ir maitys
951. jei Dievas duos, tai ir šalia kelio duos
952. jei Dievas duos, niekas neatims
953. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos
954. jei Dievas duos gyvenimą, tai duos ir pragyvenimą
955. jei Dievas duos
956. jei Dievas davė, žmogus neatims
957. jei Dievas davė mainą, tai nelabasis – paktorių
958. jei Dievas daleis, ir iš pagalėlio pasileis
959. jei Dievą mylėsi, visados ramią sąžinę turėsi
960. jei bus Dievo žadėta, niekur nepasikavosi
961. jei ant Martyno bus šalta, tai Dieve duok, kad būt balta
962. jauno žmogaus laimė pono dievo rankoj
963. jau nuėjo po akimis dievo
964. jau kad Dievas razumo nedavė, tai ir bizūnas nebepridės
965. Jackau Jackau skarbe brangus, tavo ratai, mano drangos
966. įtik Dievui, apgauk velnią ir bus gerai
967. išmanyti Dievo malonę
968. įsitikėjo kaip į Poną Dievą
969. išėjo ir Dievą užmiršo
970. išbalęs kaip bulvių Dievas
971. iš tavo pilvo Dievo ausin
972. iš tavo nasrų Dievui ausin
973. iš tavo burnos į dievo ausį
974. iš tamstos burnelės dievo auselės
975. iš švento ydas Dievas mato
976. iš nieko tik Dievas pasaulį sutvėrė
977. iš mūsų lūpų į Dievo ausį
978. iš mano burnos dievo ausin
979. iš Dievo valios neišsisuksi
980. iš Dievo malonės visi esam žmonės, o tu, mamas, čia ne tavo namas
981. iš Dievo ir durnas nesijuokia
982. iš Dievo greičiau baltą kumelę išprašysi, kaip iš jo šūdo garą
983. iš davatkos nei Dievui žvakės, nei velniui šakės
984. ir viskas niekais nuėjo, kad Dievas nepadėjo
985. ir vagis prašo Dievo pagalbos
986. ir vagis Dievui meldžiasi, tik velnias jo maldą pagriebia
987. ir utėlė Dievo sutvėrimas
988. ir tu išvysi Dievą medy sėdint
989. ir ritinėsis kaip Dievo dovana po kubilą
990. ir prie Dievo, ir prie velnio
991. ir povaliai Dievui dūšią atiduosi
992. ir pas Poną Dievą nėr teisybės
993. ir pas Dievą nėra teisybės
994. ir nuo Dievo atliksi, bet svietui neįtiksi
995. ir mažutėlė auka Dievui brangi, kai iš visos širdies
996. ir mažiausią vabalėlį Dievas apveizdi
997. ir man būtų Dievo malonė, kad ne žmonių storonė
998. ir kunigas, Dievo tarnas nuo apkalbų nezavalnas
999. ir ilgai gi kentėjo, kol Dievas padėjo
1000. ir girioje nuo Dievo nepasislėpsi

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>