Patarlės apie kvailumą

Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą.

1. žiūrėk žemyn – mislys, kad kvailas
2. yra galvočių ir trejų metų, o kvailių ir šimto metų
3. visi mes esame kvaili, tik nevienodai
4. viltis – tai kvailių motina
5. viens už juoką turės, kits į širdį įsidės
6. viens juokais darys, kits už teisybę palaikys
7. verčiau išmintingas pabars nei kvailas prigaus
8. už gudrų ne gudresnis, už kvailą ne kvailesnis
9. turtus leidi – kvailiu darais
10. turtas – išmintingo tarnas, kvailio – ponas
11. trys pasauly kvailiai: žydas, kad geriausios kiaulienos nevalgo, bajoras, kad sveikiems savo švarkams užpakalį skaldo, gaidys, kad gieda, kada visi miega
12. tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia
13. tinginį pažinsi iš ėjimo, kvailį – iš darbų
14. tik kvailas ir mažas tiesą tepasako
15. tiek su pagaliu, tiek su šiaudu muši per galvą – kvailys vis tiek sakys, kad jį primušė
16. tie, kuriuos myli Dievai, miršta staigiai
17. tad durnius razumnas, kada tyli
18. su puskvailiu neprasidėk: ar apries, ar aptries
19. su protingu pakalbėsi, proto sau įdėsi, su kvailiu – ir savo prarasi
20. su kvailus susidėsi, sveikatos nustosi
21. su kvailu susidėsi, patsai proto nustosi
22. su kvailu reikalo neatliksi, tik sveikatos neteksi
23. su kvailu pristok, ir pats toks liksi
24. su kvailu prasidėk, pats kvailu pavirsi
25. su kvailu obuoliu nepasidalinsi
26. su kvailu kartis, su protingu bartis
27. su kvailiu susidėk, pupų rėtį turėk
28. su kvailiu nesipešk, su girtu nedraugauk
29. su kvailiu nesipešk, su girtu nedraugauk
30. su kvailiu du turgu, su plikiu nėr ko peštis
31. su bailiu ir kvailiu, tai tas pats
32. stiprus kaip jautis, kvailas kaip avinas
33. sprindį didesnis, mąstą kvailesnis
34. senis Taraila turi galvą kvailą
35. radinys, žadinys – kvailo džiuginys
36. protingas pro savo langą mato daugiau, negu kvailas apkeliavęs visą pasaulį
37. protingas plaukas kvailą galvą palieka
38. prančiam žodį, kvailam šimtą
39. po laiko ir kvailys protingas
40. pliki, traukis, kvaily, liaukis
41. piršlys – ne kvailys, į skylę neįlįs
42. per kvailą razumą kojom pakūta
43. per kvailą galvą ir kojoms nepakajus
44. per daug nesigilink į knygas, nes sukvailėsi
45. pats kvailiodamas, kitiems razumo neįduosi
46. pats kvailas būdamas, kitam kelio neparodysi
47. pasodink kvailį už stalo – padės kojas ant stalo
48. paslysta koja negirtam, išsprūsta žodis nekvailam
49. paslaugus kvailys už nenaudėlį pavojingesnis
50. pasisiųsk kvailį, tai ir pats eik paskui
51. nuvaryk kvailį melstis, jis ir kaktą prasimuš
52. nuo kvailio atsitrauk ir skverną nusipjauk
53. nežinia, ar todėl kvailas, kad biednas, ar todėl biednas, kad kvailas
54. nevirsk kvailu gaidžiu, nešauk kakariko
55. nevaidink kvailio gudrus būdamas
56. neūžauga užaugs, o kvailys ir liks kvailys
57. nesijuok iš kvailo pats kvailas būdamas
58. nėra tokio kvailo, kuris pasauly dar kvailesnio nesurastų
59. nelaimėje protingas pats save kaltina, o kvailys – kitus
60. neišmintingą po juoko pažinsi
61. neieškok kvailo su žiburiu – rasi ir patamsy
62. neieškok kvailių su žiburiu, rasi ir patamsy
63. neieškok kvailesnio už save
64. negirk kvailio – bus dar kvailesnis
65. negirk kvailio – bus dar kvailesnis
66. negirk durniaus – bus durnesnis
67. nebijok priešo protingo, bijok draugo kvailo
68. ne dėl to kvailas, kad girtas, bet dėl to girtas, kad kvailas
69. morčiuje katinai ir seni bernai pradeda kvailioti
70. mokykis, mokykis, o kvailas numirsi
71. mokslas kvailį tik gadina
72. meškeriotojas – viename gale kablys, o kitame – kvailys
73. maži žmonės nesugeba didelių kvailysčių padaryti
74. mastą didesnis, sieksnį kvailesnis
75. lenkas po pietų kvailas
76. kytras ir žiemą minta, kvailas ir ant aruodo pastimpa
77. kytras ir žiemą minta, kvailas ir ant aruodo (vasarą) pastimpa
78. kvailys, norėdamas pasirodyt protingiau, pasirodo dar kvailiau
79. kvailys, norėdamas pasirodyt protingiau, pasirodo dar kvailiau
80. kvailys, kurio sesuo ištekėjo už departamento direktorius, – nebe kvailys
81. kvailys tol išmintingas, kol tyli
82. kvailys tol išmintingas, kol tyli
83. kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius
84. kvailys pasakoja, o žiopliai klauso
85. kvailys myli darbą, darbas – kvailį
86. kvailys mėto, protingas pakelia
87. kvailys kvailio prašo proto
88. kvailys iš visko juokiasi
89. kvailys ir pirštą parodžius juokiasi
90. kvailų tėvų ir vaikai kvaili
91. kvailo žodžiai be galvos
92. kvailo žodis šuniui ant uodegos
93. kvailo protas nuo liežuvio varva
94. kvailo paklausysi, pats kvailu liksi
95. kvailo nereik ieškoti su šakaliu – kvailys ir pats pasirodo
96. kvailo neperkalbėsi
97. kvailo neišmokysi
98. kvailo ir daina nepatrauksi
99. kvailo gudriu nepavadinsi
100. kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti
101. kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti
102. kvailiui proto neįdėsi
103. kvailiui mušti ir kumščio gaila
104. kvailiui įstatymai nerašyti
105. kvailiui ir krepšiu pazvanija, o gudriam ir varpais sunku
106. kvailiui ir kelmas meška
107. kvailiui galva dėl to, kad lapų neprikristų
108. kvailių vardai ant visų tvorų
109. kvailių nereikia nei sėti, nei akėti, bet patys dygsta
110. kvailiu nepasitikėk
111. kvailiu būdamas išminčium nebūsi
112. kvailioja kaip proto netekęs
113. kvailioja kaip drignių prisiėdęs
114. kvailio rankos suterlioja langus
115. kvailio prisėstas, skverną nusipjauk ir atsitrauk
116. kvailio prisėstas, skverną nusipjauk ir atsitrauk
117. kvailio prisėstas, skverną nusipjauk ir atsitrauk
118. kvailio prisėstas, skverną nusipjauk ir atsitrauk
119. kvailiems visur laimė
120. kvailiems įstatymų nerašo
121. kvailiems ir Dievas padeda
122. kvailiai niekur alėjime nesėdi
123. kvailiai laimės ieško, gudrūs laimę kala
124. kvailį pagirsi – vainiką ant ragų uždėsi
125. kvaili laimės ieško, gudrūs laimę kalas
126. kvaili juokai barnin veda
127. kvailį ir bažnyčioj muša
128. kvailas smarkiai kalba, o išmintingas valdo savo liežuvį
129. kvailas šaudo, velnias kulkas gaudo
130. kvailas protingo nepamokys
131. kvailas protas visiems juokus daro
132. kvailas per visą pilvą
133. kvailas pats nuklimpsta ir kitą nuskandina
134. kvailas pasako, dar kvailesnis, kurs kartoja
135. kvailas nemato, kas jo ganytojas, o kas žudytojas
136. kvailas mintis iš vėjo gaudo
137. kvailas laimės neranda
138. kvailas kvailą mato
139. kvailas kaip žydo veršis
140. kvailas kaip žydo bukis
141. kvailas kaip visas laukas
142. kvailas kaip velnias
143. kvailas kaip ubagas
144. kvailas kaip šliurė
145. kvailas kaip Raulas
146. kvailas kaip rabinas
147. kvailas kaip ponas
148. kvailas kaip pantis
149. kvailas kaip pagalys
150. kvailas kaip padžiautos kelnės
151. kvailas kaip ožys
152. kvailas kaip nukirptas avinas
153. kvailas kaip mužiko aulas
154. kvailas kaip Hitleris po pietų
155. kvailas kaip avino galva
156. kvailas kaip avinas
157. kvailas kaip avies galva
158. kvailas kaip avies dvasia
159. kvailas kaip asilas
160. kvailas kaip Abelio šuo
161. kvailas juokas sveikaton neina
162. kvailas ir utėlių turi
163. kvailas ir pirštą parodžius kiketoja
164. kvailas ir biednas dukart moka
165. kvailas gimei, durnas mirei
166. kvailas gimė, kvailas ir mirs
167. kvailas gimė, kvailas ir mirs
168. kvailas gimė, kvailas ir ir mirs
169. kvailas esi, ar nevalgęs
170. kvailas duoda, gudrus ima
171. kvailas buvo, kol buvo vyžotas, gudrus, kai tapo čebatuotas
172. kvailam visomet atsitinka pralobti
173. kvailam visada pamoka
174. kvailam vis tiek į galvą proto neįkalsi
175. kvailam tas pats: ar auksas, ar mėšlas
176. kvailam su samčiu proto neįkrėsi
177. kvailam proto neįdėsi
178. kvailam pamokymas kaip ugniai siera
179. kvailam laimė padeda
180. kvailam kelio neparodysi
181. kvailam iš kelio pasitrauksi – atlaidus apturėsi
182. kvailam ir purvas auksu žiba
183. kvailam ir mėšlas už košę
184. kvailam ir kašė skambina
185. kvailam ir karvamėšlis už kepaišį
186. kvailam daiktui ir vabalas mėsa, ir gaidys drigontas
187. kvailą pažinsi iš kalbų, gudrų iš darbų
188. kvailą paklausi, pats kvailu liksi
189. kvaila kaip višta
190. kvaila kaip avis
191. kvailą ir bažnyčioj muša, o gudrus ir karčiamoj negauna
192. kvaila galva nei plinka, nei žyla
193. kur viena gudri galva nieko neišgali, ten ir kelios kvailos nieko gudraus nesumanys
194. kur protingas pralįs, ten kvailas nuklimps
195. kur kvailys, ten ir nelaimė
196. kol gyveni, tol mokaisi, o kvailas miršti
197. kitą pamokyti ir kvailas pataiko, bet save mokyti – čia reikia ne paiko
198. kiekvienas kvailys į save traukia
199. kiekvienas durnius žino, kad sekmadienis – nedarbo diena
200. kiekvienam gudruoliui pakanka kvailumo
201. kiek nesimokytum, vis kvailas paliksi
202. kerdžium buvo kvailas, o ponu pasidaręs tapo dar kvailesnis
203. kas supranta, kad jo proto neužtenka, tas ne kvailys
204. kas su girtu baras, tas su bepročiu terliojas
205. kas su girtu baras, tas su bepročiu terliojas
206. kas protingas, vis galvoja, kad yra protingesnių už jį, o kvailas galvoja, kad yra kvailesnių už jį
207. kas kvailą pažins, kad pats nepasirodys
208. kas iš jų – viens bailys, kits kvailys
209. kartais ir kvailas gerą rodą duoda
210. karčema ne veltui atidaryta – ji laukia ateinant kvailių ir jų pinigų
211. kaip pakvailęs
212. kaip durnaropių priėdęs
213. kaip čemeryčių užvalgęs
214. kai tu, kvailiau, juoksies, tai ir man pešterk
215. kai kada ir kvailys tiesą pasako
216. kad kvailas, tai ir akys baltos
217. kad durnas esi, bent nesirodyk
218. ką už kvailos galvos, tai vely už mėšlo krūvos
219. ką sugadino kvailas balvonas, to nepataiso nė Saliamonas
220. ką su kvailu ginčytis, geriau su plikiu peštis
221. ką kvailas sugadins, ir protingas nepataisys
222. ką kvailas padarys, tai nei išmintingas nepataisys
223. ką girtas padarys, to nė kvailys nesumanys
224. juo sieksniu didesnis, juo mastu kvailesnis
225. juo mokytesnis, juo kvailesnis
226. juo kvailesnis, juo garsiau rėkia
227. jis kytras, bet ir aš nekvailas
228. jei turtingas, tai ir kvailas
229. jei puikus, tai ir kvailas
230. jei neduotų niekas kvailiui kelio, kvailių sumažėtų
231. jaunas – kvailas
232. jauna – kvaila, sena – pikta
233. išvažiavo kvailas, sugrįžo durnas
234. įstatymai ne dėl kvailų rašyti
235. išmintingi padaro kvailai, o kvaili – niekad išmintingai
236. išmintingas žodis kvailio ausin kelio neranda
237. išmintingas nuolatos mokosi, o kvailas dingos visa žinąs
238. išminčius ieško tiesos, o kvailys – už save kvailesnių
239. iš tuščių kalbų kvailį pažinsi
240. iš savo klaidų tik kvailys mokosi
241. iš kvailos bobos vyro nepadarysi
242. iš kvailo visi juokiasi
243. iš kvailo protingą nepadarysi
244. iš ko kvailą pažinsi, jei ne iš juoko
245. iš ko durnių pažinsi, kad ne iš juoko
246. iš didelio juoko kvailu pasiliko
247. ir vieno kvailo šeimoje per daug
248. ir vieno kvailo namuose per daug
249. ir kvailys supranta, kad sekmadienį šventa
250. ir kvailys supranta, kad sekmadienį šventa
251. ir kvailas tiniginys turi proto darbui išvengti
252. ir kvailas savo gudrumą turi
253. ir kvailas neduoda dviejų už vieną
254. ir kvailą žmogų nelaimė gudriu padaro
255. ir ilgas kaip žarna, ir kvailas kaip lazda
256. ir gero tu man, žmogus, panorėk kvailam žmogui padaryti
257. ir durnius supranta, kad nedėlioj šventa
258. gyrėsi kvailys, vyžą radęs
259. gudrus svetimą progą pagauna, kvailas savąją pražiopso
260. gudrus mokosi iš svetimų klaidų, o kvailas nė savų nepaiso
261. gudrus laukia progos, kvailas niekados
262. gudrus kalba tik reikalui esant, kvailas – visados
263. gudrus kaip šuo, kvailas kaip asilas
264. gudrus kaip kvailą nuduodamas
265. gudrus ir po žeme mato, kvailas ir po kojom nepastebi
266. gudrus ima, kvailas duoda
267. gudrus – kai girtis, kvailas – kai darbas dirbti
268. gudrų pažinsi iš kalbos, kvailą iš juoko
269. gudrų nelaimė pamokina, kvailą nuskandina
270. gudriam protas reikalingas, kvailam ir rankų pakanka
271. gudri vakarėly, kvaila pavakarėly
272. gudraus reikia paieškoti, o kvailys pats pasirodys
273. gražiam pulke vis kvaila avis susiranda
274. graži kaip rūtelė, kvaila kaip avelė
275. girto pažadai tik kvailį džiugina
276. girtas vyras kvailybė, girta boba – baisybė
277. girtas prasiblaivys, bet kvailas nepragudrės
278. girtas išsipagirios, o kvailas – niekuomet
279. girtas išmiegos, o kvailas niekuomet
280. girtas ir kvailas vienodai daro
281. girtas ir kvailas vienodai daro
282. girtas ir kvailas liežuvio nesuvaldo
283. girtą pažinsi iš eisenos, kvailą iš kalbos
284. gink, Dieve, kvailu paitikėti, ponui tiesą į akis kalbėti
285. gink Dieve kvailu pasitikėti, ponui tiesą į akis kalbėti
286. gero ir Dievas pareikaluja, kvailo niekam nereikia
287. gero ir Dievas pareikalauja, kvailo niekam nereikia
288. geriau vienas protingas negu trys kvailiai
289. geriau tarp kvailių būt pirmutiniam negu tarp protingų paskutiniam
290. geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu
291. geriau su protingu vyžotu negu su kvailiu piniguotu
292. geriau su protingu rast nei su kvailu pamest
293. geriau su protingu akmenis skaldyti, negu su kvailu pietus valgyti
294. geriau su išmintingu pamesti negu su kvailu rasti
295. geriau pasiklausti vieno protingo negu dešimties kvailų
296. geriau neturtėliu negu kvailiu
297. geriau mokytam biednam nekaip turtingam kvailam
298. geriau klausyti protingo žmogaus barimo negu kvailio pagyrimo
299. geriau išmintingas papeikimas kaip kvailas pagyrimas
300. geriau ant svieto kurčiam būti negu puskvailių žmonių pamokslų klausyti
301. geras eina gelbėti, kvailas – pasijuokti, piktas – pasinaudoti
302. gerą pažinsi iš darbų, kvailą iš kalbų
303. gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis su moterimi yra tas pats, ką semti vandenį rėčiu
304. gandus pikti skleidžia, o kvaili platina
305. galvotas, kol nesukvailios
306. galva gera, tik kvailam papuolė
307. galingieji kapuose, madrieji turmose, o kvailiukai valdo pasaulį
308. ėsti – gudrus, dirbti – kvailas
309. esame kvailų išgirti, o protingų išjuokti
310. engia kaip Platelių ponas kvailą žemaitį
311. eik su kvailiu vėžiauti, jis varles berenkąs
312. eik su durnium vėžiauti, anas varles gaudo
313. durnu buvai, durnu ir dvėsi
314. durno nei išmokysi, nei įpratinsi
315. durnium gimęs, durnium ir mirsi
316. durnių pažinsi iš juoko
317. durnių ant juoko pažinsi
318. durniaus prisėstas, skverną nusipjauk
319. durniaus nereik su žvake ieškoti – ir pats pasirodo
320. durnesnis už bobą, kvailesnis už asilą
321. durnas gimė, durnas ir mirs
322. durną ant juoko pažinsi
323. du kvailiai užsimuša
324. du kvaili, trečias beprotis
325. du kvaili, trečias be proto
326. du kvaili, trečias – asilas
327. dorą pažinsi iš darbų, kvailą iš kalbų
328. Dievo davimas, kvailo klausimas
329. Dievas myli skriaudžiamuosius
330. Dievas kvailius myli
331. didžiausi kvailiai: kunigas, ubagas ir kuilis
332. didžia – kvaila, maža – pikta
333. didelis kaip kumelė, kvailas kaip avelė
334. didelis kaip asilas, kvailas kaip avinas
335. didelis kaip arklys, kvailas kaip višta
336. didelė kaip karvė, kvaila kaip žąsis
337. dėl kvailos galvos kojoms nepakajus
338. dabar visi kvailiai razumni
339. biednas ir kvailas
340. besotis pavydus, kvailas išdidus
341. beprotį iš jo juoko pažinsi
342. bepročio nereikia su žiburiu ieškoti – pats pasirodo
343. bėda, kad kvailys viršų gauna
344. bėda su kvailu bartis, su pliku peštis
345. bėda su kvailiu gerą daiktą rasti
346. be kvailo tai nėr baikos
347. bailumas ir kvailumas vienu taku vaikštinėja ir tą patį žmogų kabinėja
348. bagotas kvailys už ubagą biednesnis
349. bagotam proto nereikia ir, jei kvailas, niekas už tai nepeikia
350. avis kvaila pjaunama nerėkia, o tu rėki
351. ar tu kvailas, ar utėlių turi?
352. ar kvailas, ar neėdęs
353. ar kvailas, ar į sėdynę sužeistas
354. ar gali būti jomarkas be čigonų, o kvailystė be ponų
355. apsirijimas – ne vagystė, apsirikimas – ne kvailystė
356. ant ko durnių pažintum, jei ne ant juoko
357. ant juoko pliko kvailų nebeliko
358. ant dešimties kvailų ir vieno razumno nemaino
359. amžius gyvenk, amžius mokykis ir kvailiu mirsi
360. aiškink kvailam, kad rytą saulė patekėjo
361. … kaip berazumiai
362. … kaip kvailys iš piršto
363. … kaip kvailys brolius
364. … kaip kvailiui pagyrimas
365. … kaip kvailas karklynan riešutauti

1 comment to Patarlės apie kvailumą

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>