Patarlės apie mokslą

Lietuvių liaudies patarlės apie mokslą.

1. žmogus be mokslo mažai tevalioja
2. žmogus be mokslo kaip namai be langų
3. žmogui mokslas, tai aklam ubagui lazda
4. yra mokytų, bet bemokslių daugiausia
5. visi mokslinčiai duonos mažai kada turi
6. varnos mokslą nuneš
7. tiek tereikalinga, kiek mergai mokslas
8. tam ir kunigas, kad pamokslus sakytų
9. svetimas mokslas proto neprideda
10. su mušimu mokslo neįdėsi
11. su mokslu nė vienas negimė
12. su kuo draugausi, tokį ir mokslą gausi
13. senas jautis sunkiai mokslą priima
14. pro pakaušį visas mokslas išgaravo
15. pradžia visokio mokslo yra baimė Dievo
16. pilnas juokų jo pamokslas
17. pauostęs mokslo ir Dievą užmiršo
18. paskui karvės uodegą vaikščioti mokslų nereikia
19. pasaulio ir mokslo galo nėra
20. pamokslo sauso niekas neklauso
21. pačiupinėk mokslą ir mokėsi
22. Onuškio parakvija be pamokslo palikta – įsiveisė daugel pikto
23. nuvažiavo į mokslą veršiu, o jaučiu sugrįžo
24. nei prie mokslo, nei prie darbo netinka
25. ne visi mokslai žmogui gera daro
26. ne tas geras kunigas, kuris gražiai pamokslus sako, o tasai, kur pinigų negaudo
27. motina katę plaka marčiai pamokslą duoda
28. mokytas, kuris kvepia mokslu, netikrai mokytas
29. mokslu daugiau proto įdeda kaip rykšte
30. mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs
31. mokslo nereikia kišenėj nešioti
32. mokslo nei vagis nepavogs, nei ugnis nesudegins, nei vanduo užlies
33. mokslo galo nerasi
34. mokslo ant pečių nenešiosi
35. mokslininkais negimsta, o paskui išmoksta
36. mokslingas kaip Lapgirių ponas
37. mokslas – didelė galybė
38. mokslas žmogų ar pataiso, ar pagadina
39. mokslas žmogaus negadina
40. mokslas yra kaip javas priaugantis
41. mokslas vietos neužima
42. mokslas valgyt neprašo
43. mokslas sunkiau negu akmenis vartyt
44. mokslas rankas pailgina
45. mokslas pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo
46. mokslas pinigai moka
47. mokslas pečių nespaudžia
48. mokslas nė ugnėje dega, nė per karą nežūna
49. mokslas ne skryliai, neatauš
50. mokslas ne arielka – į galvą netrenkia
51. mokslas naudingas, ale vargingas
52. mokslas kvailį tik gadina
53. mokslas kišenės plėšikas
54. mokslas kišenės neplėšia
55. mokslas į plėšikus ir ubagus išvaro – daktaras plėšia, kunigas ubagauja
56. mokslas akis atidaro
57. mokslas – turtas, kurio niekas neišplėš: numirsi – su savimi nusineši
58. mokslas – šviesa, nemokslas – tamsybė
59. mokslas – ne skryliai, neatauš
60. mokslas – dykystė
61. mokslai Dievą iš trobos išvaro
62. kunigas vienu sykiu dvejų mišių nelaiko
63. kunigas pirmą dešimtį minučių pamokslą sako žmonėms, antrą dešimtį suolams, o trečią dešimtį velniui
64. kunigas du kartus pamokslo nesako
65. kunigas du kartus pamokslo nesako
66. kunigas du kartu pamokslo nesako
67. kožnas ne su mokslu gimė
68. koks mokslas, toks ir darbas
69. knyga – mokslo šaltinis
70. kas mokslą išėjęs, tas nuo žemės pakilęs
71. kartojimas – mokslų motina
72. kartais ir mokslą šuo neša ant uodegos
73. kamienas mokslo kartus, bet vaisius saldus
74. kam tau to mokslo – nebūsi pišorius
75. kai lapė pradeda sakyti pamokslą, apsidairyk apie savo vištas
76. kada pilvas kaukia, tai ir mokslas netraukia
77. jei bloga galva, tai mokslo šiūpele neįkrėsi
78. jaunas mokslu, senas papratimu
79. jau iš mažens mokslas iš akių mušės
80. išdrožti tokį pamokslą, kad ir mirdamas neužmirš
81. iš mokslo duonos nevalgysi
82. iš didelio mokslo sako kiaulėms pamokslus
83. iš didelio mokslo išėjo iš proto
84. iš daugel mokslų šuniui skūra
85. ir pamokslai po laiko nieko nepadės
86. ir mokslas ne visados galvon eina
87. ir gaidys du sykius tą patį negysta
88. įgijęs mokslo nesididžiuok
89. girto pamokslų nieks neklauso
90. girto pamokslų niekas neklauso
91. girto pamokslai šuniui ant uodegos
92. girtam pamokslų nesakys
93. girtam nei kunigo pamokslas nepadės
94. gerus mokslus ne tik klausyk, bet ir pildyk
95. geriau ant svieto kurčiam būti negu puskvailių žmonių pamokslų klausyti
96. galvotas, kaip mokslo kaštavojęs
97. du kartus kunigas pamokslo nesako
98. didžiausias mokslas – pažinti save
99. dėl kurčių kunigas pamokslų nesako
100. brangesnio daikto už mokslą nerasi pasaulyje
101. blogos ausys pamokslų neklauso
102. beria pamokslą kaip žirnius į sieną
103. bemoksliui ir akiniai nepadeda
104. bėda be mokslo, bėda su mokslu
105. be mokslo žmogus kaip aklas
106. be mokslo turmos nežinosi
107. be mokslo nėra komunizmo
108. be mokslo kaip be akių
109. be mokslo išminčium nebūsi
110. be mokslo baltos duonos nevalgysi ir juodos kai kada neturėsi
111. be knygos nėra mokslo, be mokslo nėra ir gyvenimo
112. bajorų iškalos, o mužikų baudžiava – tai mokslas
113. ar tu kunigas, kad man pamokslus sakai?
114. ar puskepis, ar pusmokslis – vis tas pats
115. apie kelnių klyną ir be mokslo žino
116. ano mokslai nuėjo vėjais
117. … kaip kunigas sakykloje (per pamokslą)
118. … kaip kunigas pamokslą
119. … kaip bambizas pamokslą sakydamas

5 comments to Patarlės apie mokslą

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>