Patarlės apie pinigus

Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus.

1. žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva
2. žmogus neišganytas – be gerų darbų ir be pinigų
3. žmogus be pinigų durnas
4. žiūri kaip į falšyvą pinigą
5. žirgas žvengia avižų, bernas verkia pinigų
6. žiopliava pinigą kainuoja
7. žemė ir už pinigą brangesnė
8. žemė – akmuo, pinigai – vanduo
9. vogti pinigai prasvilina kišenę
10. vogti pinigai – ne geram daiktui pirkti
11. viššūdį gausi, ne pinigų
12. visiems pinigai skaitomi
13. visi veršio pinigai
14. visi pinigai ir mašina
15. vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai
16. vienam reikia pačios su galva, kitam su pinigais
17. viena ranka pinigus paima, kita – krautuvėn
18. viena ranka paimi pinigus, o kita atiduodi
19. vestų kad ir šluotą, kad tik būtų piniguota
20. verčiau žarijas žarstyti, negu svetimus pinigus
21. verčiau šert svetimas blusas, negu laikyt svetimus pinigus
22. verčiau be nagų nei be pinigų
23. veltui išleistas pinigas – velniui džiaugsmas, žmogui žala
24. velniui katiliukas, o man pinigai
25. varguolio kišenėj pinigas slidus
26. valgytų ir jis mėsą, tik pinigų nėsą
27. valgo kaip už pinigus
28. vaikai vanagai, kur tėvo pinigai
29. užsodino kaip velnią ant pinigų puodo
30. užmokėti gyvais pinigais
31. užkasti pinigai nė vieno nešildo
32. už vepezojimą pinigų niekas nemokės
33. už pinigus viską gausi, tik meilės neįgysi
34. už pinigus viską gali gauti, tik tėvo ir motinos negausi
35. už pinigus tik tėvo motinos nenupirksi
36. už pinigus sveikatos nenupirksi
37. už pinigus šiandien, o ant bargo rytoj
38. už pinigus nuo mirties neatsipirksi
39. už pinigus neįkels nei dangun, nei peklon
40. už pinigus ne brangesnis
41. už pinigus meldžiasi tik kunigas ir elgeta
42. už pinigus meilės nesusipirksi
43. už pinigus kunigas ir velnio bobutę palaidos
44. už pinigus kunigas ir velnią dangun nuvaro
45. už pinigus ir žydas dėdė
46. už pinigus ir velnias šoka, už dyką niekas perausį nešeria | Žr.: už pinigus ir velnias šoka |
47. už pinigus ir velnias šoka
48. už pinigus ir velnias poteriauja
49. už pinigus ir sveikatą nusipirksi
50. už pinigus ir peklon nujotų
51. už pinigus ir iš velnio nagų išsipirksi
52. už pinigus ir dūšią parduoda
53. už pinigus ir Dievą nupirksi
54. už pinigus ir dangų nusiperki
55. už pinigus ir dangaus vartai atviri
56. už pinigus ir ant to svieto išveža
57. už pinigus gatavas tėvą motiną parduoti
58. už pinigus gatavas dūšią žydui atiduoti
59. už pinigus gali ir velnią nupirkti, ir angelą
60. už pinigus dangus ir pragaras
61. už pinigus – viskas
62. už pinigą viską nupirksi, tik dangaus nenupirksi
63. už pinigą ir ubagą guldo seklyčioje
64. už pinigą ir tiesą nupirksi
65. už pinigą ir šuniui vieta kapuose yra
66. už niekus gyvus pinigus reikia mokėti
67. už liežuvį pinigus nemokėtumei
68. už gryną pinigą imti
69. už dūmus pinigus moka
70. už arklio uodegą pinigus ima
71. už apsisukimus moka pinigus
72. turtuolis pinigus renka, o velnias mašną siuva
73. turtingas bijojo pinigų, ubagas – paršelio nustoti
74. turtingą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais
75. turi pinigų, atsiras ir draugų
76. turi pinigų kaip aitvaras
77. turi pinigų – turi ir neramybę
78. turi pinigų – bylą laimėsi
79. turi pinigų – atsiras ir prekių
80. turėk seną laikrodį, seną dviratį, tai pinigų neturėsi
81. turėk šautuvą, mašiną ir bobą – pinigų neturėsi
82. tu mane, Dieve, sutvėrei, o aš tave padirbau
83. tolinkis nuo tų, kurie baras ar pinigus skaito
84. tol draugai, kol atskirai pinigai
85. tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia
86. Tilžė – pinigų milžė
87. tikras pinigas tik iš karaliaus rankos
88. tik tėvo močios už pinigus negausi, o taip viską
89. tėvo ir motinos už pinigus nenupirksi
90. tėviška meilė nė už kokius pinigus nėra perkama
91. teisybės pinigais neužklosi
92. teisingumas – pinigas, visam pasauly imamas
93. teatrai be pinigų
94. taupyk pinigą juodai dienai
95. tau nėra tiek razumo, kiek jis turi pinigų
96. tas kaltas, kas pinigų neturi
97. tai pinigai nepatinka, tai valdžia
98. šykštuolio pinigai šviesos nemato
99. švyti kaip nublizgintas pinigas
100. šviesu, nors pinigus skaityk
101. svetimų pinigų neskaičiuok
102. svetimi pinigai nešildo
103. svetimas gali tik žarijas žarstyti, o ne pinigus skaityti
104. švėkšniškiai veikiai uždirba pinigus ir spėriai išleidžia
105. sveikatos nė už pinigus nenupirksi
106. su saule lyja – karalius pinigus skaito
107. su pinigu ir danguj vieta
108. su pinigais visur rasi draugų ir giminių
109. su pinigais visur gerai
110. su pinigais nevaikšto
111. su pinigais kiekvienas gudrus
112. su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi
113. su pinigais ir pragare nepražūsi
114. su pinigais į dangų neįkopsi
115. su išplėštais pinigais neilgai džiaugsies
116. Stulgiuose kad ir krutėsi, pinigų nesudėsi
117. spokso kaip pinigų skolinga
118. slidus kaip pinigas
119. skūpuolis pinigus renka, velnias mašną siuva
120. skolintas pinigas už ledą slidesnis
121. skaudėjimas ne už pinigus perkamas
122. skatiką pinigais ir varliukę su nagais
123. siuvo mašną su švaika – pinigai pabiro
124. širdis moters mieruojas pinigais
125. širdis – ne pinigas, ja skolos neapmokėsi
126. šimtas rublių – ne pinigai, mužikas – ne brolis
127. šimtas litų – ne pinigai, mužikas – ne brolis
128. šimtą rublių pinigais ir utėlę su ragais
129. šilingas – menkas pinigas, bile netuščia mašnelė
130. še tau, boba, nei karvės, nei pinigų
131. savo pinigus, pasidėjęs ant bambos, sudegink
132. saugokis bylų, turėsi pinigų
133. šaltos rankos – kiba pinigus skaitei
134. rudenį pinigai prie kožno žviegia
135. Rokiškio parakvija į bėdą įkrito: sudegė bažnyčia, reik statyti kitą; pinigų nėra, ponas neduoda, o meldžiantiems špygą rodo
136. reikia tik bėdos, tai bus ir pinigų
137. prova – pinigų krova
138. proto daugiau negu pinigų
139. procevok savo nagais ir vartok tais pinigais
140. pristojo kaip piktas pinigas
141. pririšk pinigus prie ožkytės, tai bernas ir ožkytę paims
142. prilipo kaip turtuolio širdis prie pinigų
143. priima už tikrą pinigą
144. prietelio už pinigus negausi
145. prie pinigo ir širdžiai geriau
146. plaukia kaip pinigai į kunigo mašną
147. pirmąsyk gegutei kukuojant pavasrį, pinigų turėk
148. pinigus rasi, kai šulinį kasi
149. pinigus nevalgysi
150. pinigus moka ne turtingas, bet skolingas
151. pinigus meta kaip per tvorą
152. piniguoto vaikai velnio apdabota
153. piniguose akių nėra
154. piniguos maudytis
155. pinigui visi keliai atviri
156. pinigų žmogui visada maža
157. pinigų visi klauso, visi reikalauja
158. pinigų turi – draugų šimtai, kai badu dvesi – nė vieno nerasi
159. pinigų turėdamas teisus liksi
160. pinigų turėdamas greit pačią gausi
161. pinigų neturėsi – bylą pralaimėsi
162. pinigų kalno neradom, kai į svietą atėjom, ir drauge neimsim išeinant
163. pinigų kaip velnių
164. pinigų kaip utėlių
165. pinigų kaip šieno
166. pinigų kaip pavasarį purvų
167. pinigų kaip pas žydą kumelių
168. pinigų kaip pas žydą blusų
169. pinigų kaip pas žydą
170. pinigų kaip pas šunį utėlių
171. pinigų kaip pas šunį blusų
172. pinigų kaip mėšlo
173. pinigų kaip dvare, o dvaras kaip iššluotas
174. pinigų iš žemės neiškasi
175. pinigų daugiau kaip razumo
176. pinigų daug kaip proto
177. pinigų – nei prie kulbės
178. pinigoriaus kailio velnias nepeša
179. pinigingam ir dangun kelias atviras
180. pinigas yra geras tarnas, bet blogas valdovas
181. pinigas turi dvi puses
182. pinigas teka kaip vanduo
183. pinigas tavęs nesaugos, tu turi jį saugot
184. pinigas sutaupytas – tai draugas įsigytas
185. pinigas sunkiai ateina, lengvai išeina
186. pinigas su galu
187. pinigas skaitomas daiktas
188. pinigas prausia, pinigas ir purvina
189. pinigas pinigo ieško
190. pinigas pinigą pelno
191. pinigas pijoką durnu daro
192. pinigas mėgsta kunigo kišenių ir žydo krepšį
193. pinigas kišenės nedrasko
194. pinigas kalba, pinigas tyli
195. pinigas kaip svečias – čia buvo, čia nebėr
196. pinigas kaip svečias
197. pinigas išgano, pinigas pragano
198. pinigas ir už kunigą iškalbingesnis
199. pinigas ir sidabro ylą pergali
200. pinigas ir pragaro vartus atrakina
201. pinigas ir netiesą tiesa paverčia
202. pinigas ir klebonui giliuot neduoda
203. pinigas ir dangun vartus atidaro
204. pinigas geras uždarbis – visi jo klauso
205. pinigas gali peklon nuvest
206. pinigas be kvapo
207. pinigas ant vietos nesušyla
208. pinigas – vėjo brolis
209. pinigas – slidus daiktas
210. pinigas – ne brolis
211. pinigas – glodnus daiktas
212. pinigais užsiversti
213. pinigais užkrauti
214. pinigais galima užčiaupti ir didelę burną
215. pinigai žmogų vaiku padaro ir į kapus nuvaro
216. pinigai žmogų pakaria ir paleidžia
217. pinigai žmogų neišganys
218. pinigai viską padaro
219. pinigai valdo pasaulį
220. pinigai uždirbti yra malonesni
221. pinigai teisia, pinigai baudžia
222. pinigai sunkiau išlaikyti negu uždirbti
223. pinigai rasti – dar ne tavo
224. pinigai po pasaulį vedžioja
225. pinigai po kišenę cypia
226. pinigai pinigus išplėšia
227. pinigai niekada neišeina iš mados
228. pinigai ne upeliu teka
229. pinigai mėgsta rankas kietas
230. pinigai lengvai paimti, lengvai ir išeina
231. pinigai laimės neatstoja
232. pinigai kunigo ieškojo, o nūnai kunigas pinigų
233. pinigai kaip smėlis: ir pro suspaustus kumščius byra
234. pinigai ir per mūrus įlenda
235. pinigai ir dorą žmogų išveda iš kelio
236. pinigai ir bjaurastis visada kartu
237. pinigai greit užkelia, ale greit ir nuleidžia
238. pinigai greit atjoja, greit ir išjoja
239. pinigai ėsti neprašo
240. pinigai duris atidaro
241. pinigai daug išveda blogio
242. pinigai cūdus daro
243. pinigai ant medžių nekaba (kam)
244. pinigai ant kelio nesimėto
245. pinigai – tai vanduo
246. pinigai – smertis
247. pinigai – ne vanduo, nepasemsi
248. pinigai – ne skutuliai
249. pinigai – ne skiedros, iš patvorio nepaimsi
250. pinigai – ne kilbasa, nesuuosi, kur padėta
251. pinigai – galvažudžiai
252. piktas pinigas
253. pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ir taip pinigai praeina
254. pijokams pinigas nepastovi
255. pigus pinigas greit išslysta
256. per procią viso ko gali įgyti, bet proto ir už pinigus nenupirksi
257. penkis šimtus pinigais ir per subinę su nagais
258. penkis litus pinigais ir utėlę su ragais
259. peklą turi pinigų
260. pažyčiok pinigų – atsižadėk draugo
261. pats pinigų neuždirbęs, nemoka nė naudotis
262. paskolinsi pinigų – neteksi draugo
263. pasirėdymas pinigus moka, o pasigyrimui pinigų nereikia
264. pas mus yra razumas, pas durnis pinigai
265. pas jį pinigų kaip pas žydą bičių
266. pas bagotą pinigų, kaip pas velnią cvekų
267. parapijoj Tverų yra vyrų gerų, kad pinigų įgys, bažnyčią išmūrys
268. pagada kaip pinigas
269. onaras pinigą kaštuoja
270. nušlavė kaip pinigą
271. nusipirkti bėdą už pinigus
272. nors stačią pinigais apipilk
273. nors raguotas, bile piniguotas
274. nors mažas pinigas, bet visiems patinka
275. nori susipykt, paskolink pinigų
276. niekas tau veltui pinigo neįšiks
277. niekam nuo kalno nebyra pinigai
278. niekai šnekėti – ne pinigą mokėti
279. neužuosi pinigo – ne dešra
280. neuždirbtus pinigus lengviau gali treilioti – dėl to širdis neskauda
281. neturiu pinigų, nebijau nė kunigų
282. neturįs pinigų niekuomet jų nepameta
283. neturi taukų – nekepk blynų, neturi pinigų – nesiženyk
284. neturi pinigų, nesiženyk
285. neturi pinigų, neik nei prie kunigų
286. neturi pinigų, neik ir karčemon
287. neturi kur pinigų dėti!
288. neturi kur dėt pinigų – bylinėkis
289. neturėk pinigų, bet turėk gerų draugų
290. netriesk Zapės pinigais
291. netikrus pinigus padaro žmonės, netikrus žmones padaro pinigai
292. neskaityk pinigų, kol neparduosi tavoro
293. neša pinigus kaip aitvaras
294. nėra to kalno, kurio pinigas nenugriautų
295. nėra proto nė už pinigus
296. nėra pinigų – mesk ir mašną
297. nėra bėdų – nėra pinigų, bus bėdų – atsiras pinigų
298. nepaskolinęs pinigų, sykį susipyksi, o paskolinęs šimtą sykių
299. nemiegok, pinigus pavogs
300. neleisk kiaulės prie bulvių, moters prie pinigų
301. neleisk karvės prie dobilų, pačios prie pinigų
302. neleisk ašvos prie dobilų, pačios prie pinigų
303. nekenčia kaip pikto pinigo
304. neimti už gryną pinigą
305. nei puta pūsti, nei pinigai mokėti
306. nei pinigų, nei proto
307. nei pinigų, nei deguto
308. nei karaliui iš debesų nekrinta į košę pinigai
309. negėręs, nevalgęs pinigus paleido
310. nebegali atsikratyti kaip pikto pinigo
311. ne žmogus pinigui, bet pinigas žmogui
312. ne viską už pinigą nupirksi
313. ne tiek pinigų, kiek utų
314. ne tas svarbiau, kas dera, ale kas pinigus moka
315. ne tas geras kunigas, kuris gražiai pamokslus sako, o tasai, kur pinigų negaudo
316. ne su pinigais gyvensi
317. ne piniguose laimė
318. ne pinigų maišas, kas ims
319. ne naujuose namuose pinigai
320. ne iš varmo subinės pinigai plūst
321. mylėt ir žadėt nereikia pinigai mokėt
322. musėt tau velnias pinigus iš molio lipdo
323. mokslas pinigai moka
324. moki pinigą – žiūrėk tavorą
325. mislis galvoj, pinigas iš kišenės
326. mislina pinigus nusinešt į kapą
327. miestas kaukia, pinigų laukia
328. mėto kaip piktą pinigą
329. meta pinigus kaip balon
330. mergų mama nenumirus, tik pinigų tėvas nuslobęs
331. mergos kilmę ir gražumą pinigai padidina
332. mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta
333. mergelės kilmę ir gražumą pinigai padidina
334. man liepė eiti žarnų daryti, tau – pinigų skaityti
335. litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas
336. liko be pinigų ir be maišelio
337. lengva suėsti svetimus pinigus, smardu atiduoti
338. ledas slidus, o pinigas dar slidesnis
339. laimės už pinigus nenusipirksi
340. laikymas negeras pinigų ir gerus paikina
341. laikomas pinigas į popierių pasišluostyt tankiai išvirsta
342. laiko nė už pinigus nebesugrąžinsi
343. laikas pinigais neskaičiuojamas
344. laikas brangesnis už pinigus
345. laikas – pinigai, minutė – litas
346. laikas – pinigai
347. laiką brangink, o ne pinigus
348. kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius
349. kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti
350. kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti
351. kur tėvas piniguočius, ten žentams vartai užkilūs
352. kur pinigas muštas, ten ir giliuoja
353. kur pinigai, ten ir draugai
354. kur pinigai – ten teisybė, kur syla – ten galybė
355. kur kunigas, ten pinigai, kur davatkos, ten plepalai
356. kur baras ar pinigus skaito, iš ten bėk šalin
357. kupetose – ne šienas, skolose – ne pinigai
358. kunigų pinigais pekla budavota
359. kunigo pinigai, vilko pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka
360. kunigas už pinigus ir velnią į dangų nuvaro
361. kunigas už pinigus ir velnią į dangų nuvaro
362. kunigas pinigus krauna, velnias maišą siuva
363. kunigas Dievą už pinigus parduoda
364. kunigai – Dievo apaštalai, o į pinigus kaip vanagai
365. komedija be pinigų
366. kol turtingas ir draugų daug
367. kol šikna piniguos, tai duona dantyse
368. kol pinigų turi, tai sūnus turi
369. koks tavoras, tokie ir pinigai
370. kokie pinigai, tokios tvoros
371. ko ieškai? Sliekų ar pinigų?
372. klebonas Dievą už pinigus pardavinėja
373. kišenė viską padarys
374. kišenę pinigas drasko
375. kiba tau aitvaras pinigus neša?
376. Kaunas kaukia – pinigų laukia
377. kaukas pinigus neša
378. kas už grašį nestovi, tas daugiaus turi pinigų kaip razumo
379. kas turi pinigų, traukiniu važiuoja
380. kas turi pinigų, tas turi proto
381. kas turi pinigų kapšą, tam su ubagu nepakeliui
382. kas turi daug pinigų, tas nebijos nei kunigų
383. kas skaninius myli, tas savo pinigų neapkenčia
384. kas rašo, pinigų prašo
385. kas pinigus, būdamas jaunas, puotoms eikvoja, tas, sulaukęs senatvės, šunies būdoj nakvoja
386. kas piniguotas, tas raguotas
387. kas piniguose, tas pančiu apsijuosia
388. kas pinigų turi – vyną geria, kas jų neturi – vandenį
389. kas pinigingas, tas ir išmintingas
390. kas pinigą moka, tas ir muziką užsako
391. kas pinigą mėgsta, tas tiesos nekenčia
392. kas neturi pinigų, tas neturi nė padargų
393. kas ko geidžia, o žydas visuomet pinigų
394. kas jaunystėj ant puotų pinigus eikvoja, tas senatvės sulaukęs šunio būdoj nakvoja
395. kas grašio nelaiko pinigu, tas jo ir neturi
396. kas girtas nebagotas, tas ir dvėst neturės pinigų
397. karčema ne veltui atidaryta – ji laukia ateinant kvailių ir jų pinigų
398. karalius žemės nedirba, iš pinigų pragyvena
399. kam pinigai, tam ir teisybė
400. kalba kaip už pinigus
401. kaip tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, aš tave padirbau
402. kaip šikinėn pinigus
403. kaip ant vėjo pinigus barsto
404. kai seimas susėda, visus pinigus suėda
405. kai pinigus pametė, tai skubina kišenę lopyti
406. kai pinigų prašo, lakštute čiulba, o kai jau gavo, šunim pjudo
407. kai pinigų ėsą, tai ir šuva ėda mėsą
408. kai pinigas ir protas sueina į vienybę, padaro didelę galybę
409. kai norėjau pinigų gauti, kaip gegužė kukavau, o kai tu reikalausi, tai ožiu bliausi
410. kai kišenė tuščia, draugų nėr
411. kai dainuodamas pinigus uždirbi, juokdamasis juos išleidi
412. kai bėdos nėra, tai asmokų nėra
413. kadais pinigus užkasdavo, o dabar prageria
414. kada pinigai kalba, tada tiesa tyli
415. kad turi pinigų, nebijok nei ubagų
416. kad šuo pinigų turėtų, pamazgų nelaktų
417. kad šuo pinigų turėtų, netykotų
418. kad šuo pinigų turėtų – nekauktų
419. kad šiaulėniškių protas sumišo, pinigus į stulpą sukišo
420. kad pinigų turi, visi pažįsta
421. kad kitas toks numirtų, kad man tarbą pinigų pripiltų
422. kad kiaulė turėtų pinigų, negertų pamazgų
423. kad ištekom pinigų ant žuvų, tai ir ant pipirų išteksime
424. kad ir šuva šiktų, pinigų neužtektų
425. kad ir ožkelė raguota, bile piniguota
426. kad ir ožka raguota, by tik piniguota
427. kad ir į pinigų aruodą traldą įstatytumei, ir iš ten išsikas
428. kad ir blogų pinigų, bile pilna mašna
429. kad dirbti norėsi, tai ir pinigų turėsi
430. kad būtų metai švenčių ir maišas pinigų, tai būtų ramu gyventi
431. juk ne glėbiu semia pinigus
432. juda kaip gyvas pinigas
433. jomarkas be pinigų
434. jeigu pinigų neturėsi, tai ir su turtuoliais nesėdėsi
435. jei turėsi pinigų, tai turėsi ir draugų
436. jei pinigų turėsi, pačiame Dievo soste sėdėsi
437. jei nori turėti draugų, tai neskolink pinigų
438. jei nori susipykti, paskolink pinigų
439. jei nori susipykti su geru draugu, tai paskolink jam pinigų
440. jei nori susipykt su kaimynu ar su draugu, tai skolink pinigų
441. jei nori netekti draugų – paskolink pinigų
442. jei nenori su kaimynu pykt – neskolink pinigų
443. jei ne pinigais, tai sėtiniais
444. jei mirtis pinigus imtų, turtuoliai nemirtų
445. jei kairį delną niežti – pinigų gausi, o jei tiesį – sveikinsies
446. jei geras knygas skaitysi, tai būsi protingas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi turtingas
447. jautis pinigų nepribaubs
448. jaučiu baubiant dvaro neišloši
449. išsivarė iš pinigų
450. iš velnio pinigą padarysi
451. iš velniapinigio kišenės pinigų neišimsi
452. iš veidų nekalsi pinigų
453. iš pupų nevarytum, o pinigų nori
454. iš pinigų košės nevirsi
455. iš pinigo kalnų nesukrausi
456. iš kišenės byra pinigai
457. ir velniui padus kasyčiau, kad tik pinigą mokėtų
458. ir velnią už pinigus į dangų įleis
459. ir velnią mylėtų, kad tik pinigų turėtų
460. ir skatikas pinigai
461. ir šilingai pinigai
462. ir plėšikas geras, kai pinigams galas
463. ir pinigas, ir bizūnas – ne visagaliai
464. ir per kišenę pas kitą mato pinigus
465. ir ožka ištekėtų, kad pinigų turėtų
466. ir mažas pelnas didelę piniginę pripildo
467. ir juodą darbą pinigas padaro baltą
468. ir Amerikoje pinigų nieks nemėto
469. ir aitvaras veltui pinigų neneša
470. ir aitvaras ne visados pinigus neša
471. ilgos kalbos nepadės, kur pinigas neskambės
472. iešmų jam – ne pinigų
473. ieškoti ne pačios, bet pinigų
474. ieškok mergos, o ne pinigų
475. ieško ilgo pinigo, trumpo darbo
476. į miestą be pinigų nevažiuok
477. į dangų su pinigais neįsipirksi
478. gyvais pinigais mokėti
479. grašiai akmenį kulia
480. glindų turi, ne pinigų
481. girtuoklis už degtinę palieka piniginę (giminę)
482. gimimas ar mirimas – pinigų išleidimas
483. geriausias pinigų saugotojas – dvilypis riešutas
484. geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu
485. geriau su protingu vyžotu negu su kvailiu piniguotu
486. geriau šimtas giminių negu šimtas timpų (skatikų)
487. geriau savo utėles mušt, negu svetimi pinigai skaityt
488. geria kaip už svetimus pinigus
489. geri žmonės protą gerbia, o pikti – pinigus
490. geras patarimas ir už pinigus brangesnis
491. geras dėl širdies, o sukčius dėl pinigo
492. gerai būtų, kad ir aš pinigų turėčiau – pėsčias nevaikščiočiau, tik karietoj važinėčiau
493. gerai būtų pirkti, ne parduoti, tik kad niekas dovanai pinigų neduoda
494. gera roda už pinigą vertingesnė
495. gausi pas jį lazdą, ne pinigus
496. garbės už pinigus nenusipirksi
497. galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus
498. gali apsižergęs į peklą joti ant pinigo
499. gal velnias pinigus šika (kam)
500. gal tau devynios atnešė
501. ėstų ir šuo mėsą, tik pinigų nėsa
502. ėmei pinigus, atimk ir maišelį
503. eina per svietą kaip pinigas
504. eina kaip pinigus pametęs
505. eina kaip pinigas iš rankų į rankas
506. eina ir eina kaip blogas pinigas
507. džiaugiasi kaip pinigų radęs
508. džiaugiasi biednas vaikais, o bagotas pinigais
509. dykai gauti pinigai sunkūs
510. dūsauk nedūsavęs – vis tiek pinigų neturėsi
511. durnius pinigus radęs pasikaria
512. durniui pinigai – smertis
513. durniui ir pinigai rodosi
514. duok, Dieve, pinigų, o bėdų bus
515. duok, Dieve, darbo, o pinigų bus
516. duok, Dieve, bėdos, o pinigų – kaip velnių
517. duok, Dieve, bėdą – pinigų bus
518. duok pinigą ir peilį – neimsiu
519. duok peilį ir pinigą – aš to nedarysiu
520. draugų niekad netrūksta prie pinigų
521. draugai, kol atskirai pinigai
522. dovana pinigų neprašo
523. dorybė ir išmintis neparduodama nė už auksą
524. ditka pinigais ir utėlė su nagais
525. dirba kaip už pinigus
526. Dieve, tu mane sutvėrei, aš tave padirbau, pardaviau ir pinigus pragėriau
527. Dieve, duok vyžotų, o piniguotų
528. Dieve gink latviu pasitikėti, ponui pinigų paskolinti
529. Dievas sutvėrė ponu, tik pinigų nedavė
530. devynios dvarskos kumelės pinigus šiktų, ir tai nespėtų
531. dėl pinigo galėtų utį į Varšuvą nuvaryti
532. dėl pinigo blusą turgun varytų
533. daugiau pinigų negu proto
534. daug proto, mažai pinigų
535. darmi pinigai nepašildo
536. darbas pinigus neša
537. darbas dainuoja, šoka ir pinigus moka
538. dangun pinigų nereikia
539. danguj su pinigais nenusipirksi nieko, pekloj – gal nors smalos
540. čigonas serga, o pinigas eina
541. byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai
542. būtų pinigingas, neliktų skolingas
543. būdamas menku žmogumi, nepažyčiok pinigų nei ponui, nei žydui
544. brangus dangus, bet su auksu ir ten įsipirksi
545. brangesnis už pinigą
546. bobų bankas – kojinė, piniginė – nosinė
547. blogi pinigai nepasiduoda
548. blogas pinigas – ne tuščia mašna
549. blogai be pinigų, ale blogai ir su pinigais
550. bloga bagotam be pinigų
551. biednam ir blusos pinigai
552. bepigu su pinigais
553. bepiga bagotam be pinigų
554. bendra piniginė greit suplyšta
555. bėdoje pinigai atsiras
556. bėdoje atsiras pinigai
557. bėda kišeniaus (pinigų) nepaiso
558. bėda be pinigų, bėda su pinigais
559. be pinigų žmogus kai kada durnas atlieki
560. be pinigų visur, ir košėj prapuolęs
561. be pinigų visur blogai
562. be pinigų toli nenuvažiuosi
563. be pinigų niekas tavęs nematys
564. be pinigų nėra nė proto
565. be pinigų nėra ir draugų
566. be pinigų neišganytas
567. be pinigų neik prie kunigų
568. be pinigų neik į karčiamą
569. be pinigų nei gimt, nei mirt
570. be pinigų nei dangun neįleis
571. be pinigų nebus vestuvių
572. be pinigų nebus gerų atlaidų
573. be pinigų nė iš namų
574. be pinigų liksi – niekam nepatiksi
575. be pinigų iš gryčios neik
576. be pinigų ir teisybė juoda
577. be pinigų ir iš peklos išspirs
578. be pinigų ir į dangų sunku nueiti
579. be pinigų ir gudrus netoli tenueis
580. be pinigų į turgų, be druskos namo
581. be pinigų Amerikos nepasieksi
582. be pinigų – ne ponas, kad ir gražus ant jo žiponas
583. be pinigų – durnius
584. be pinigo nėra nė proto
585. be pinigo neprieisi prie kunigo
586. be pinigo nei gimti, nei mirti
587. be pinigo ir razumas nepadeda
588. be pasogos – ne nuotaka, be pinigų – ne jaunikis
589. banke pinigas pinigą dirba
590. Baltrus dirbo, Tadas ūksnelėj sėdėjo, Baltrui – špyga, Tadui pinigus mokėjo
591. baliai ir rūbai pinigų ėdikai
592. baika pinigą kaštuoja
593. bagotas pinigus su kačerga žarsto
594. bagotas pinigus krauna, velnias mašną siuva
595. bagotas nežino, iš ko biednas gyvena, o biednas nežino, kur bagotas pinigus deda
596. bagotam pinigai iš dangaus krinta
597. atlaidai – kunigų pinigai
598. aš lojau, pakol įgavau pinigus, tu verksi, pakol atgausi
599. aš būtau bagotas, kad pinigų nepateriojęs
600. artojo duona juoda, o ponų balta, nors jie nearia, nesėja, tik pinigus perėja
601. ar valdžia nepatinka, ar pinigai negražūs
602. ar tu savo pinigais mano pinigus pjudysi?
603. Apytalaukio kunigas gaus duonos, bet ne pinigų
604. apšokinės varlės tuos tavo pinigus
605. apsivesi su pinigais – būsi su ragais
606. apie pinigus kalbant, visi svetimi
607. ant pinigų šunys guli
608. ant pinigų guli
609. ant kelio pinigas nesimėto
610. ant jaunos karvės auga pinigai
611. Amerikos pinigas slidus
612. Amerikoj nieks pinigais nešiks
613. aitvaru lekiosi, kai pinigų mokesčiams ieškosi
614. … kaip Judošiaus pinigų
615. … kaip tas bagočius, ka įsikabinęs į skrynią pinigų, numirė iš bado
616. … kaip Kopkis pinigan
617. … kaip Judošius, pinigais žvangindamas
618. … kaip Dičpinigaičio košė
619. … kaip bagočiaus širdis prie pinigų
620. … ir katės ant pinigų guli

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>