Patarlės apie teisybę

Lietuvių liaudies patarlės apie teisybę.

1. yra teisybės tik vardas, bet teisybės nėr
2. yra teisybė pasauly, tik kad akla
3. yra pasauly teisybė, bet kad akla
4. yra ant svieto teisybė, bet kad akla
5. vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne
6. vieryk, ką sako, nemislyk, kad teisybė
7. viera viera, voga teisybė
8. vienybė, o dar teisybė – mūsų galybė
9. viens už juoką turės, kits į širdį įsidės
10. viens juokais darys, kits už teisybę palaikys
11. už teisybę trečioj vietoj nakvynė
12. už teisybę pyksta, bet ji niekados nenyksta
13. už teisybę nors į peklą
14. už teisybę nakvynės negausi
15. tokia teisybė, kad vilkas šieną ėdė
16. tokia tavo teisybė kaip šuns uodegos šviesybė
17. tiek teisybės, kaip pasakoj
18. teisybių kaip rėtyje skylučių
19. teisybės yra akys išbadytos (išvarvėjusios)
20. teisybės pinigais neužklosi
21. teisybės neturėti kur dėti
22. teisybės neparodo veidrodis
23. teisybės ir su žiburiu nerasi
24. teisybė, kaip taukai, visuomet ant viršaus pasirodo
25. teisybę žąsinas nugnybė
26. teisybė yra Dievo pečvietis
27. teisybė vyžoj, o melas, suktybė – čebate
28. teisybė vyne
29. teisybė vingriais keliais nevaikščioja
30. teisybė vingiuotais keliais nevaikšto
31. teisybė užkluoniais
32. teisybė už saulę šviesesnė
33. teisybė už auksą brangesnė
34. teisybė tiesiog eina, melagystė užkloniais
35. teisybė taip, kaip šikšnosparnis velnio paukštis
36. teisybė su gelda, melas su karieta
37. teisybė slinkte slenka, o melagystė lėkte lekia
38. teisybė skaudi
39. teisybė sarmatos neturi
40. teisybę rasi tik aptiekoje
41. teisybė po šluota palindo
42. teisybė pati už save kalba
43. teisybė pasaulyje aklas, o neteisybė – akyla
44. teisybę pasakysi – daug priešų įsigysi
45. teisybę pasakyk, kaip širšių kulinį prakabint
46. teisybę pasakei, darbą padarei
47. teisybė nuėjo per tiltą verkdama
48. teisybė neteisybę visados pergali
49. teisybė nei skęsta, nei dega
50. teisybė mirė, neteisybė gimė
51. teisybė lig durų
52. teisybė lauke, apgaulė miške
53. teisybė kaip ugnis – degina
54. teisybė kaip ponų gerybė
55. teisybė kaip pečiaus šviesybė
56. teisybė kaip jaučio rūroj šviesybė
57. teisybė į akis duria
58. teisybė giliai užkasta, ją sunku rast
59. teisybė didesnė, kuri tolimesnė
60. teisybė dangų duoda
61. teisybė dabar plaukais apžėlusi
62. teisybė be kepurės, o neteisybė karietoj važiuoja
63. teisybė baidyklė yra
64. teisybė ausis ir akis gadina
65. teisybė aukštai užlipa ir kopėčias užsitraukia
66. teisybė ant galo lazdos
67. teisybė akis bado
68. teisybė – tik nekruta
69. teisybė – ne kurmis, kelio neboja
70. teisybė – karti patrova
71. teisi teisybė
72. tas gerai kalba, kas teisybę sako
73. šventa teisybė
74. svečio teisybė iki durų
75. su teisybe visą pasaulį pereisi
76. su teisybe toliau nuvažiuosi
77. su teisybe toliau eisi, ne kaip su melu
78. su teisybe nueisi ir atgal grįši
79. su teisybe niekur nežūsi
80. su teisybe netoli tenueisi
81. su teisybe kur eisi, ten nežūsi
82. su teisybe kiaurai svietą eisi, su melu nei lig vartų
83. su ponu nesutik, pačiai teisybės nesakyk
84. su melu pasišviesdamas, teisybės nepamatysi
85. su lazda ant nugaros teisybę atitiesti
86. su auksu ir teisybė yra
87. šioj gadynėj maža teisybės: bėgantį vandenį apsuka
88. šiais laikais teisybė numirė
89. šią gadynę pas žydą ir čigoną teisybę rasi
90. sako teisybę – kaip ropę iš vagos rauna
91. sakau teisybę kaip prie langelio
92. rūstybė nedaleidžia teisybės
93. rasi tu biednas ant svieto teisybę
94. pusė teisybės – melas
95. pono teisybė už septynių kalvų dunkso
96. pono teisybė kaip nakties šviesybė
97. pekla sudegė, velniai kojas sudaužė – teisybės nebėr ant svieto
98. paukščių teisybė
99. pasakyta teisybė neprietelius daro
100. pas vanagą žvirblis teisybės neras
101. pas pavargėlį niekas teisybės neklausia
102. nuo jo teisybės kišeniai išplyšę
103. neturėk poną už brolį, augintinį – už vaiką, o pačiai visos teisybės nesakyk
104. neteisybės pilnas pasaulis, o teisybės reikia su žiburiu ieškoti
105. neteisybė, nuolat kartojama, virsta teisybe
106. neteisybe suklupsi
107. neteisybė karietoj važinėja, o tiesa pėsčia vaikštinėja
108. nerasi teisybės pas žydą
109. nėra teisybės nė danguj, nė ant žemės
110. nemeluoja ir nieko teisybės nesako
111. nelygu diena, nelygu metai, nelygu ir teisybė
112. nebuvo ir nebus paskutinės teisybės
113. nebėra teisybės terpu vyresnybės
114. nebėra ant svieto teisybės
115. ne biednam ant svieto teisybė
116. mūsų teisybė, mūsų žąsys
117. milicininkui, žmonai ir kunigui visos teisybės nesakyk
118. miera – viera, voga – teisybė
119. mieliau menką neteisybę kęsti nekaip prie sūdžios bartis
120. meluoti niekuomet nemeluok, bet teisybę sakyk pagalvojęs
121. meluot nemoku, teisybės nežinau
122. meluot nemeluoju, ale teisybę ir retai kada sakau
123. meluok melą, išvesk galą, parodyk teisybę
124. melui šnekant, teisybė patylomis ašaras laisto
125. melu nueisi, teisybe pareisi
126. melo nėra, teisybės nė tiek
127. melo nė ant siūlo galo, teisybės nei to tiek
128. melo be galo, teisybės nė biskio
129. melagystė eina tiesiau, o teisybė – užkluonėmis
130. melagis – tiesiog, teisybė – užkluonėmis
131. labai sunku teisybę atrasti
132. kuris perka vyresnybę, tas parduoda teisybę
133. kur pinigai – ten teisybė, kur syla – ten galybė
134. kur asaba didesnė, ten ir teisybė galingesnė
135. kunigo teisybė kaip nakties šviesybė
136. kol teisybė apsinakvoja, neteisybė grįžta visus aplaksčius
137. kol teisybė apsiauna kojas, neteisybė grįžta visus aplaksčius
138. kitų teisybės ir pasakomis eina
139. kieno valia, to ir teisybė
140. kieno teisybė, to ir magaryčios
141. kieno sveikata, to ir teisybė
142. kieno liežuvis ilgesnis, to ir teisybė
143. kieno kišenė ilgesnė, to ir teisybė didesnė
144. kieno jėga, to ir tiesa
145. kieno galia, to ir teisybė
146. kas turtingas, to ir teisybė
147. kas teisybė, tai ne melas, ožkos pienas ne kumelės
148. kas teisybė, tai ne melas
149. kas šią gadynę eina pasakomis, kitą kartą buvo didžiausia teisybė
150. kas seniau buvo teisybė, šiandien – pasakos
151. kas pirma pasaka buvo, dabar teisybė
152. kas iš teisybės, kad ji akla
153. kas drūtas, to ir teisybė
154. kartais ir sapnas teisybę pasako
155. kantrybė, teisybė eina iš vieros, kaip iš motinos vaisius, kaip iš versmės upelis
156. kam pinigai, tam ir teisybė
157. kalbėk menkai, bet teisybę: užmokėk ką tu žyčiji
158. kada liežuvis meluoja, akys teisybę pasako
159. kad tavo teisybė, statyk magaryčias
160. kad ir kaip teisybę sakysi, bet širdies nė vienam neparodysi
161. ką garbė apakina, tas nebemato teisybės
162. jo teisybė lig vartų
163. jei neteisybę matysi ir tylėsi, vagims lygus būsi
164. jei kaltas esi, teisybės neieškok
165. išskaitysi iš jo akių teisybę, kaip iš krosnies kaktos šviesybę
166. ir velnias kai kada teisybę pasako
167. ir pas Poną Dievą nėr teisybės
168. ir pas Dievą nėra teisybės
169. į širdį neįlįsi, teisybės nepamatysi
170. gudrus juokais sakys, durnas už teisybę palaikys
171. gudriam – juokai, durnam – teisybė
172. geriausiam prieteliui visos teisybės nesakyk
173. geriau su teisybe laimėt priešininką, nekaip su melu draugą
174. geriau pliką užpakalį parodyti, negu nedoram teisybę pasakyti
175. geriau niekočioj per jūrą plaukti negu berniukui teisybę sakyti
176. geriau neteisybę kęsti negu neteisybę daryti
177. geriau nekočioj per jūrą plaukti, negu berniukui teisybę sakyti
178. geriau graži iliuzija negu žiauri teisybė
179. duona pečiuje, o teisybė kišenėje
180. duoną druską valgyk ir liežuvį valdyk
181. duoną druską ėsk, teisybę į akis rėžk
182. devyni melo, vienas praudos žodis – tai jo ir teisybė
183. dėl palaidojimo teisybės daug žemės reikėtų
184. dažnai ir teisybė ašarose skęsta, ir neteisybė arielkoj maudos
185. darbą žinok, o teisybę pamėk
186. darbą mokėk, teisybę mylėk
187. danguje tiktai yra tikra teisybė
188. dabar teisybę pasauly surasi, kai po žeme užsikasi
189. čia pasaka, čia ir teisybė
190. bobai teisybė sakyti negalima
191. be pinigų ir teisybė juoda
192. be melo nėra kelio, o su teisybe netoli tenueisi
193. ateis sykis ir su teisybe
194. ar teisybė, ar neteisybė, bet viskas buvę
195. ar teisybę sakai, ar skūra braška
196. aklas kelio nemato, melagis teisybės
197. akelės ašarotos teisybę pasako
198. … kaip pas čigoną teisybę

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>