Patarlės apie meilę

Lietuvių liaudies patarlės apie meilę.

1. zgada, meilė ubagų seilė
2. zgada, meilė – mums veseilė, po veseilei – už plaukų, į galą laukų
3. yra vaistų nuo ligos, nėra vaistų nuo meilės
4. vyrams niekados netikėk, kad apie meilę kalbės
5. visos ligos išgydomos, tik viena meilė nepagydoma
6. visa meilė nuėjo ant vyžo
7. vienas dreb iš baimės, kits iš šalčia, kits iš nora meilės
8. viena meile sotus nebūsi
9. vaikio žodis ir meilė kaip vėjas: kitaip papūtė ir nebėra
10. už pinigus viską gausi, tik meilės neįgysi
11. už pinigus meilės nesusipirksi
12. ugnies, vandens ir meilės nepaslėpsi
13. tyla meilės neįgysi, kerštu Dievo neišmelsi
14. turtas naudos turi, meilės, laimės neturi
15. tolimi giminės – didelė meilė, artimi giminės – dideli barniai artimi gentys – vaidai vieni
16. tolimi gentys – didelė meilė, artimi gentys – vaidai vieni
17. tikra meilė prilenks dangų
18. tikra meilė keršto neturi
19. tėvų meilė karštesnė už ugnį
20. tėvo meilė sūnui kerštas
21. tėviška meilė nė už kokius pinigus nėra perkama
22. šviesa akis džiugina, meilė širdį glamonėja
23. svetys retesnis yra meilesnis
24. svečias neilgai buvęs meilesnis
25. svečias į kiemą, meilės pas susiedą
26. sunku paslėpti žiburį saujoj ir meilę krūtinėj
27. stojasi visokia pričina, kad kits kitam iš meilės graibo už čiuprynos
28. stipresnis lankas yra meilė nekaip baimė
29. skurdui pasibeldus į duris, meilė sprunka per langą
30. širdies meilė geriausia mokytoja
31. šimtą kartų geriau meilėj mirti negu neapykantoj gyventi
32. šiltas patalas, kada meilė šildo
33. sena meilė nerūdyja
34. savo klumpė meilesnė, negu svetimi čebatai
35. pykčiu meilės negausi
36. priverstinoji meilė laimės neatneša
37. prirakinta meilė greitai surūdija
38. pradžia meilės didžiai pigu
39. pono malonė, moters meilė, rudenio giedra – visi tie yra atmainingi
40. po šonu meilelė, ant kaklo pielelė
41. plika meilė – kaip kaulas be mėsos
42. pirmoji meilė nuo tėvų, o pirmoji šiluma nuo marškinių
43. pirmąją meilę prarysi su seile
44. pirma viedrais meilę mieravo, o ant galo šaukštais
45. pirma meilė, paskui peiliai
46. pirma meilė nedžiūsta
47. pirma meilė gers, pasku šunutėlis kraujį nelaks
48. pirkta meilė greit atvėsta
49. piktumu meilės neįgysi
50. per gvoltą nieko nepadarysi
51. pailsusiam atilsis meilesnis yra ir už skanų valgį
52. nuo slogos ir meilės vaistų nėra
53. nuo meilės piktumas per vieną žingsnį
54. neturtuose ir meilė apkarsta
55. nesiveda kortose, tai vedasi meilėj
56. nėra rožės be dyglių, nėra meilės be kančių
57. nėra meilės – nėra laimės
58. nemylėjęs meilės nepažinsi
59. neilgam ta meilė, persprogs molio subinė
60. nei meilės vaikai gema, nei verpėjos linai tinka
61. ne tiek danguj žvaigždelių, kiek meilės žodelių
62. ne iš meilės, o iš baimės ėjo ožka šokti su vilku
63. ne iš meilės, ne iš baimės, kad nepabučiuotų
64. ne baimės, bet meilės žodžius dievas priima
65. naktis be mėnulio kaip širdis be meilės
66. motinos meilė vis nauja
67. motinos meilė uolas skaldo
68. motinos meilė su mirtim nesibaigia
69. motinos akyse meilė šviečia
70. mintis už viską spartesnė, meilė už viską stipresnė, o mirtis už viską galingesnė
71. mes trys kartu – aš, meilė ir tu
72. meilesnė savo lūšnelė negu svetimo rūmai
73. meilės su rykšte neprivarysi
74. meilės pilnos blauzdos
75. meilės nenupirksi
76. meilės neieškok, pati ateis
77. meilės nei vanduo neužgesins, nei tvanas nepaskandins
78. meilės našta lengva
79. meilės kaip seilės, bučinio kaip šiupinio, malonės kaip košės
80. meilės kaip seilės nenurysi
81. meilės ir kosulio nepaslėpsi
82. meilės gvaltu neįgysi
83. meilės glėbys, mėsos pilna lova
84. meilės dovanos nemėtyk
85. meilės degumas į slabną verčia
86. meilei visi lygūs
87. meilė, trizna ir niežai – tai trys ligos pasauly aršiausios
88. meilė, neapykanta ir pelnas nedaleidžia sūdžiai būti teisingam
89. meilė – vėjas: niekas nemato, kada ji ateina ir kada išeina
90. meilė – tai žiedas, o žiedui nėra galo
91. meilė – tai toks niežėjimas, kad nė su arklio dantimis nepakasysi
92. meilė – ne ugnis, o užsidegs – neužgesinsi
93. meilė yra, bet ne visiems ji ilga
94. meilė yra kantri
95. meilė viską nugali
96. meilė už viską brangesnė ir galingesnė
97. meilė už viską brangesnė
98. meilė už ugnį karštesnė, už pūką minkštesnė ir už plieną kietesnė
99. meilė ugnį užgesina, ledą sutirpina
100. meile tekėsi – sutikimu gyvensi
101. meilė sutrumpina kelionę
102. meile sotus nebūsi
103. meilė skysta – kelnės plyšta
104. meilė saldi kaip medus, bet kartu ir karti kaip čemerys
105. meilė prieš meilę
106. meilė pirkta gali būti ir parduota
107. meilė pikčiau trydos
108. meilė pasibaigia, pasiutimas padidėja
109. meilė nuo bado nemiršta
110. meilė neieško prakudos
111. meilė ne seilė – nenurysi
112. meilė ne gėda, o nelaimė
113. meilė kalnus kilnoja
114. meilė kaip žibalo lempa: nepilsi – nedegs
115. meilė kaip seilė, veikiai pragaišta
116. meilė kaip rasa: neskiria medų nuo metėlės
117. meilė kaip morčiuj kačių
118. meilė kaip dviejų šunų
119. meilė juo lėtesnė, juo ilgesnė
120. meilė jungia, neapykanta skiria
121. meilė ir tabakas greičiausiai sudega
122. meilė ir akmenį skaldo
123. meilė į metrikus nežiūri
124. meilė į akis nežiūri
125. meilė duoda žmogui laimę
126. meilė daro gyvenimui dausas, įstatymai – tvarką
127. meilė čigono iki pirkios šono
128. meilė bėdą daro
129. meilė be kančios kaip šuva be uodegos
130. meilė be galo nebūna
131. meilė ateina pro langą, o išeina pro kaminą
132. meilė ateina per vienas duris, o protas pabėga per kitas
133. meilė ateina neprašoma
134. meilė ateina ir išeina, o valgyt norisi visada
135. meilė artimo pikto nedaro
136. meilė akla – blogo nemato
137. meilė – iki žydo pusryčių
138. mamos meilė vis nauja
139. kur tik meilė įsikūrė, ten ir laimė pasituri
140. kur meilė, ten išpildymas, kur baimė, ten privertimas
141. kur meilė – ten akys, kur niežti – ten nagai
142. kur du geruoju, trečias meilei nelabuoju
143. kuo daugiau šneka, tuo liežuvis meilesnis
144. kovo mėnesis – zuikių mėnesis, o gegužės mėnesisi – meilės mėnesis
145. kosulio, dūmų ir meilės nepaslėpsi
146. kokia meilė, toks ir gyvenimas
147. kas žodis, tai meilės vyla
148. kas švelnesnis, tas meilesnis
149. kas meilesnis, tas ir geresnis
150. karšta meilė greitai sudega
151. kapija turi karšta būti kaip pekla, juoda kaip velnias, čysta kaip angelas ir saldi kaip meilė
152. kaip tetervukas be tėvų meilės užaugs
153. kaip apsiverčia rankovė, taip ir meilė
154. kaip akmenėlis – nesupranta nei meilės, nei gailės
155. kai zgada, tai meilė didžiausia, o kai susipyksta, tai šuva jų ir mėsos neėstų
156. kai yra meilė, ir vyro kumštis saldus
157. kai meilė pabunda, protas sulenda į užpakalį
158. kai į namus vargas ateina, iš ten meilė ir dora išeina
159. kai be marškinių, tai meilė, o su marškiniais – tai šalta
160. jūros bangos valty sėdinčiam ne tokios klastingos kaip moters meilė
161. jei neturtas vargas, tai ir meilė nieko nepadės
162. jėga meilės nenupirksi
163. iš tos meilės reikia išnešt kailis
164. iš meilės penkios paros ant šiaudo paguli
165. iš meilės net saldu
166. iš meilės musę, ir tą per pusę
167. iš meilės košės nevirsi
168. iš meilės ir ant vytuvų lentelės perguli
169. iš meilės ir ant sniego gerai
170. iš meilės bernas su merga ir tai susipyksta, ar su marčia nesipyksi
171. iš didžios meilės ir persprogo molio subinė
172. iš didelės meilės visad nosį nusikanda
173. iš didelės meilės greitai pergęsta
174. ir klebonui meilė saldi
175. gyvenimas be meilės lyg gėlė be saulės
176. gyvenimas – daina, o meilė – dovana
177. gvoltu meilės neįgysi (mielas nebūsi)
178. girtuoklio meilė mirtimi dvokia
179. gims – ne gėda, augs – ne meilė
180. giminės ir šuva neaplėks, meilės ir katė nepalaks
181. gegužės mėnuo – meilės mėnuo
182. gavę gerą kleboną, Debeikiai pašoko meilėj Dievo veikiai
183. dvišakos meilės nėra
184. duona per duris, meilė – per langą
185. duok, Dieve, turtų, o meilės atsiras
186. Dievo meilė didesnė už viso svieto griekus
187. Dieve, duok jums taiką, meilę, mums veseilę
188. dieną barnelė, naktį meilelė
189. didelė meilė akis aptemdo
190. daug žodžių kalbėjo ir meilę žadėjo – viskas išėjo ant vėjo
191. dar metų nebuvo, o meilė pražuvo
192. dar meilės neiškrito, jau valgyt graibosi
193. būk visų mylimas, bet pats meilės neieškok
194. bučkio kaip šiupinio, meilės kaip košės
195. bučinio kaip šiupinio, meilės kaip košės
196. brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas
197. bernų meilė kaip šuns seilė
198. bėda pro duris – meilė pro langą
199. be saulės – ne vasara, be meilės – ne gyvenimas
200. be pavydo nėra meilės
201. be pavydo meilė kaip valgis be druskos
202. be meilės nėra palaimos
203. be meilės nei zgados nėra
204. be galo, be pradžios: Dievas, meilė, laikas, ruimas
205. be duonos ne meilės nėra
206. be davimo meilės nėr
207. baimė su meile drauge nevaikščioja
208. aukso žuvytę šilko tinklu gaudo, gražią mergytę meilės žodžiais šaudo
209. atiduok pačią dėdei, o pats pas meilę eik
210. ant liežuvio galo meilė, širdy – seilė
211. akimis meilės neįgysi

5 comments to Patarlės apie meilę

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>