Patarlės apie tinginius

Lietuvių liaudies patarlės apie tinginius.

1. žemdirbys – į laukus, tinginys – ant pečiaus
2. vištos eina tūpti, o tinginys – gulti
3. verkia duonytė, tinginio valgoma
4. verkia duonutė, tinginio valgoma
5. verkia duonelė tinginio valgoma
6. verkia duonaitė, dykai valgoma
7. verkia duona, tinginio valgoma
8. vasara tinginių nemyli
9. tūpčioja kaip tinginys ant vietos
10. tinginystė šunų lodyti išvaro
11. tinginystė gėda, o ne darbas
12. tinginystė blogiau už ligą
13. tinginystė be druskos sriubą srebia
14. tinginys – ubago brolis
15. tinginys – ne gaspadorius, ožys – ne daržininkas
16. tinginys visuomet pratrysta
17. tinginys toli nueina, skūpus brangiai moka
18. tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia
19. tinginys tik valgyt neužmiršta
20. tinginys tik utėles vaiso
21. tinginys talką telkia, o smaguris eina
22. tinginys sau, darbininkas kitam
23. tinginys prie darbo paskutinis, o prie valgio pirmutinis
24. tinginys pridirbs, kiek šuva priverks
25. tinginys prasigyvena nuo antro karto
26. tinginys pats save badu marina
27. tinginys patrūksta, graitasis akį išsiduria
28. tinginys nusipenėtų, kad nereiktų kramtyt
29. tinginys niekad neturi poilsio
30. tinginys nemiršta, bet ir negyvena
31. tinginys ligą įgauna ir miegodamas
32. tinginys keliasi, kai saulė šiknon įspiria
33. tinginys kelią pirštu parodo
34. tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia
35. tinginys kaip lerva
36. tinginys ir tingėt tingi
37. tinginys ir rugiapjūtėj pučia
38. tinginys ir nuo saulės bėga
39. tinginys ir nosį krapštydamas pirštą nusilaužia
40. tinginys ir mirksėt tingi
41. tinginys ir miegodamas patrūksta
42. tinginys ir kelią su koja rodo
43. tinginys ir įduotą pameta
44. tinginys guli, ale išmintį turi
45. tinginys greičiau patrūksta
46. tinginys gali, ale išmintingas turi
47. tinginys galą gauna, skūpus dusyk moka
48. tinginys duonos nevalgo
49. tinginys duoną išsivaiko
50. tinginys du sykiu daro
51. tinginys du kartu dirba, o šykštuolis du kartu moka
52. tinginys didelį glėbį neša
53. tinginys darbe – bailys kovoje
54. tinginys atvirkščiu šaukštu valgo
55. tinginys arklys prieš kalną vežimą du kartu veža
56. tinginys arba patrūksta, arba du kartus tą patį dirba
57. tinginys arba patrūks, arba sušals
58. tinginy, še tau karvelis. Ar keptas? Ne. Tai nereikia
59. tinginius badas pjauna
60. tinginiui visur blogai
61. tinginiui visuomet šventė
62. tinginiui visuomet blogi metai
63. tinginiui vis blogas oras
64. tinginiui vėjas vis į pečius pučia
65. tinginiui tiktų, kad kiekviena diena būtų šventa
66. tinginiui tarė: uždaryk duris, o jis atsakė: papūs vėjas – uždarys
67. tinginiui paršui po šikna papas
68. tinginiui laiko visada nėra
69. tinginiui kolūky ne vieta
70. tinginiui kiaušį nulupti
71. tinginiui kepti karveliai nelekia į burną
72. tinginiui ir žingsnis brangus
73. tinginiui ir velnias padeda
74. tinginiui ir šiaudus pakelti sunku
75. tinginiui ir pirštą pajudint didelis darbas
76. tinginiui ir malda nepadeda
77. tinginiui ir kiaušinis neluptas negardu
78. tinginiui ir keli žingsniai didelis kelias
79. tinginiui ir išvirkščias rūbas tinka
80. tinginiui ir į pakalnę sunku nulipti
81. tinginiui ir gulėjimas pasunksta
82. tinginiui ir dviejų pokaičių per dieną mažai
83. tinginiui ir duona neskani
84. tinginiui ir Dievas duoda
85. tinginiui ir diena naktimi
86. tinginiui ir ant sekminių šūdas atšalęs
87. tinginiui ir aitvaras neprineša
88. tinginiui griekai, darbščiam vieni niekai
89. tinginiui gražu, netingiam sunku sirgti
90. tinginiui duonos nėra
91. tinginiui du svečiai – badas ir nuogystė
92. tinginiui diena ilga
93. tinginių virtinė
94. tinginių pantis
95. tinginiu nepaeiti
96. tinginių kuilys
97. tinginių karūna
98. tinginiu būsi – gyvenime pražūsi
99. tinginiu būdamas nieko neturėsi
100. tinginio šmotas
101. tinginio raugalas
102. tinginio nėkur neversi
103. tinginio nei sėja, nei aria, tinginys pats gimsta
104. tinginio neapausi, neturinčiam nepriduosi
105. tinginio liga sirgti
106. tinginio liga
107. tinginio košė vis prisvyla
108. tinginio duona – vargšo prakaitas
109. tinginio duona valgoma verkia
110. tinginio darbas akmenų vertas
111. tinginiavo, iki šikna užruko
112. tinginiam ir vėjas į nugarą pučia
113. tinginį reikėtų lopšyje supti, o duodant kiaušinį pirmiau nulupti
114. tinginį raginsi, be tojo pats dirbk
115. tinginį pirma savęs varyk
116. tinginį pažinsi iš ėjimo, kvailį – iš darbų
117. tinginį pasiųsi, miegantį pabudinsi, o iš tuščio nieko nerasi
118. tinginį paraginsi, miegantį pažadinsi, o girtuoklio niekaip neprišnekinsi
119. tinginį paragink, miegūstą pažadink
120. tinginį kiek nustūmei, tiek nueis
121. tinginį kaip patvadą su pristojusiais arkliais vis turi pats vesti, raginti
122. tinginės rankos baltos, kojos juodos
123. tinginė jaunystė, vargšė senatvė
124. tinginė jaunystė – vargšė senatvė
125. tik tinginys rąžos prie skolos
126. tik tinginys darbą rytojui palieka
127. teko ir mergauti, ir tinginys vyras gauti
128. talką daro tinginys, talkon eina smagurys
129. šykštuolis dusyk moka, o tinginys dusyk dirba
130. sveikiau yra žmogui dvi dienas sunkiai dirbti, negu vieną dieną tinginiauti
131. su koja kelią rodo
132. su galiūnu nesipešk, su tinginiu nesiteisk
133. su darbščiais kaip tėvas, o nuo tinginių bėgu kaip vėjas
134. stropus visada gyvena su poilsiu, o tinginys niekad neturi poilsio
135. štai tinginy, pautas! Ar nuluptas?
136. smurgso kaip tinginių pantis
137. skūpus du rozu moka, tinginys du rozu eina
138. skūpus du kartus moka, tinginys du kartus dirba
139. skanu būtų tinginiui košė, kad nereiktų maišyt
140. skaniau darbininkui duona, nekaip tinginiui pyragas
141. šiupinys šutinti ir tinginiui nesunku
142. serga darbas, tinginio dirbamas
143. šaltis gydo tinginius
144. raukos kaip tinginys, darban eidamas
145. pijokui lašas, o tinginiui žingsnis brangus
146. pijokas, tinginys ir smaguris – visi trys broliai
147. per tinginį nepaeina
148. pažinsi tinginį iš darbų, durnių iš kalbų
149. pats tinginys, vaikai maži, pati graži – nėr kam dirbti
150. pats Dievas padėjo tinginiui kilpas surazgyti
151. patinginiausi – su išvirkščiu šaukštu valgysi
152. paludienius gervės išnešė, bet tinginius paliko
153. nusigyveno kaip tinginys
154. nuo kalno ir tinginys bėga
155. nors tinginys, ne tuščia vieta
156. nors tinginys greitai eitų, bet skurdas visados jį pavytų
157. norint išmokti darbštumo, reikia trejų metų, norint išmokti tinginiavimo, reikia tik trijų dienų
158. neturįs šykštus, negalįs tinginys
159. ne tinginiui tryda sirgti
160. ne tinginio darbas
161. ne darbininkas trūkį gauna, o tinginys
162. ne darbas žmogų lenkia, o tinginystė ir vargas
163. naudos kaip iš tinginio
164. miegantį pabudini, tinginį pasiunti – vis ne tuščia vieta
165. miegalį pažadinsi, tinginį pasiųsi – vis netuščia vieta
166. lova – tinginio lopšys
167. lopas – ubagystė, skylė – tinginystė
168. lengvas darbas – tinginystė, plonas blynas – smagurystė
169. lažauninkas yra tinginys
170. kytras dukart moka, tinginys dukart prieš kalną lipa, o smaguris visada alkanas
171. kur šilta, ten žmonės tinginiais virsta
172. kol tinginys prisirengs, tai darbštusis nuveiks
173. kol tinginys pakrutės, vikrusis nudirbs
174. ko tinginys nedirbtų, kad jis netingėtų
175. kiaulė gulinama nusipeni ir boba tinginė
176. katei ir tinginiui visada šventė
177. kas prie valgio švycuotas, tinginys yr
178. kas po pietų neprigula, tas tinginys
179. kas pirmiau į grabą, jei ne tinginys
180. kas pavalgęs neguli, tas tinginys, kas pamatęs nemuša, tas griešija
181. kas paėdęs neprigula, tas tinginys, kas radęs nepermuša, tas durnius
182. kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys
183. kas jaunas tinginiauja, tas senas badauja
184. kas duoną darmai valgys, tai anai verksmą padarys
185. kas aria dirvą savo, bus pasotintas duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu
186. kareivio duona kruvina, tinginio duona – purvina, o darbininko – balta
187. kalbus kalbą, darbus darbą randa |
188. kaip tam tinginiui: kai šoksiu ir perplėšiu
189. kai pliuškis, tai ir tinginys
190. kad tinginys pasidirbtų, tai smaguris išstiptų
191. ką tinginys padirbs, su velniu per pusę pasidalins
192. ką į tinginį žiūrėt, tai geriau į šikantį
193. juodos rankos – darbininkas, juodos kojos – tinginys
194. juodos kojos – tinginys, juodos rankos – darbininkas
195. jaunas tinginiausi – senas ubagausi
196. iš tuščių kalbų kvailį pažinsi
197. iš tinginio tarpkojo nebirsta nei rubliai, nei razinkos
198. iš tinginio talkos nelauk
199. iš darbininko tinginį padaryt gali, iš tinginio darbininko – ne
200. ir utėlė naudinga, kad tinginį priverčia pasijudint
201. ir mušimu girtuoklio nuo karčemos neatgrasysi, tinginio dirbti neišmokysi
202. ir laimė nuo tinginio bėga
203. ir Amerikoje tinginys badą kenčia
204. ieško kaip tinginys miego
205. ieško kaip tinginys darbo
206. į tinginį išvirsti lengva, į darbininką sugrįžti sunku
207. į darbą tinginys, į vakaruškas – kumelys
208. greitystė už tinginio nesikabina
209. girtuoklis išsimiegos, o tinginys – niekada
210. girgžda kaip tinginio ratai, gert prašydami
211. geros rankos netinginiauja
212. geriau sudilt bedirbant, negu surūdyt betinginiaujant
213. geras tinginys ir tingėti tingi
214. gaidys kaltas, kad tinginys miego norėjo
215. dykam duonos nieks neduoda
216. dusetiškiai mandrūs ir tinginiai, užpalėnai bagoti ir pikti, o kamajiškiai labai kytri
217. duonelė verkia veltui (dykai) valgoma
218. duonelė tinginių nemėgsta
219. duona verkia tinginio valgoma
220. duona artojui, pienas piemeniui, rykštė – tinginiui
221. drybso tinginys begėdis, lyg akmenų prisiėdęs
222. dirbančiam užtenka ir vieno gyvenimo, tinginiui ir šimto maža
223. Dievuli, padėk, tinginy, pabėk
224. Dieve, padėk, tinginy, pabėk
225. Dievas tinginiui nepadeda
226. dienutė – motutė darbininkui, o naktis – tinginiui
227. diena būtoji, valanda nutęstoji tinginiui malonu
228. diena – darbininkui, naktis – tinginiui
229. dešras šutinti tinginiui būtų lengva, jei kurstyt nereiktų
230. darbymečiu ir tinginys kruta
231. darbūs kaip prie puodo tinginiai
232. darbštus kaip tinginys prie prūdo
233. darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina
234. darbštus darban, tinginys kampan sėlina
235. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman
236. darbštus – klojiman, tinginys – vežiman
237. darbštus – į darbą, tinginys – už šaukšto
238. darbštų pažinsi iš darbų, o tinginį iš kalbų
239. darbščios močios tinginės dukterys
240. darbo nebijok, bijok tinginio
241. darbininkui ir lyjant sausa, o tinginiui tai ir šilumoj šlapia
242. darbininkas duoną gamina, tinginys badą augina
243. darbininkai – už darbo, tinginiai – už šaukšto
244. darbas žmogų gražina, tinginystė – juodina
245. darbas tinginiui akis bado
246. darbas maitina, tinginystė gadina
247. darbas gėdos nedaro, o tinginystė šunų lodyt išvaro
248. darbas duonutę gamina, tinginys gi badą augina
249. darbas duoną pelno
250. darbas duoną pelno, tinginystė – vargą
251. darbas Dievo paliepimas, tinginys velnio pagunda
252. darbas – ne vargas, tinginystė – ne laimė
253. darbai – tai ne vargai
254. bijo kaip tinginys darbo
255. baltos duonos tinginys nevalgo
256. bagočių ir tinginį iš pilvo pažinsi
257. badas praplės akeles tinginiui miegaliui
258. badas ir tinginį dirbti išmokina
259. atsibosta tinginiui tylėti, tada ima plepėti
260. asilą pažinsi iš ausų, tinginį – iš darbo
261. ar pijokas, ar tinginys: iš vieno šūdas, iš kito šuva
262. apsukrų pažinsi iš darbų, o tinginį – iš kalbų
263. apsileidęs kaip tinginio šmotas
264. amžinas tinginys, kas pavalgęs neprigula
265. Amerika tinginio nepraturtina, durniaus nepramokina
266. alkanas pilvas ir tinginį daban nuvaro
267. … kaip duonelė tinginio valgoma

8 comments to Patarlės apie tinginius

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>