Patarlės apie draugus

Lietuvių liaudies patarlės apie draugus.

1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis
2. žilas plaukas tau ne draugas
3. višta ančiai – ne draugas
4. visko žmogui reikia išbandyti: ir šnapso, ir draugų, ir mergų
5. vienas geras draugas – didelis turtas, daug draugų – prapultis
6. venk nedorųjų draugystės
7. vargas draugus išblaško
8. užsėdinys draugų neieško
9. už draugų neišbrisi iš bėdų
10. ugnis su šiaudais ne draugai
11. ubagas – ne draugas
12. ubagas ponui ne draugas
13. turi pinigų, atsiras ir draugų
14. turėk viską naują, o draugą seną
15. trys sudaro jau draugiją
16. trys draugai, ketvirtas – badas
17. tol draugai, kol atskirai pinigai
18. toks tokį pažino, draugu pavadino
19. tirštimai draugės nevaiko
20. tikras draugas visada liks draugu
21. tas yra karžygys, kuris savo priešą padaro draugu
22. tas ne draugas, kuris dvejopai su tavim elgiasi
23. tarnystė – ne brolystė (draugystė)
24. susidraugavo kaip žaltys su rupūže
25. susidraugavo kaip velnias su senu žydu
26. susidraugavo kaip puodas su katilu
27. susidraugavo kaip Pakulis su Kadišium
28. susidraugavo kaip kupeta su pakupetaviečiu
29. šuo – geriausias žmogaus draugas
30. šuniška draugystė
31. šūdas – ne draugas
32. su vilku nesudraugausi
33. su velniu draugavęs dangų negausi
34. su ubagu nedraugak – tau duonos jis neuždirbs
35. su savo geru kožnas ras draugų
36. su pinigais visur rasi draugų ir giminių
37. su pilna kišene atsiremsi į draugo petį, o su tuščia į pakelės stulpą
38. su paršais drauge iš vieno lovio
39. su kvailiu nesipešk, su girtu nedraugauk
40. su kvailiu nesipešk, su girtu nedraugauk
41. su kuo draugausi, tokį ir mokslą gausi
42. su kuo draugausi, tą ir gausi
43. su kokiu draugu sutapsi, toks ir pats tapsi
44. su kokiu draugausi, tokiu pats patapsi
45. su kokiu draugausi, tokį vardą gausi
46. su kaimynu draugauk, bet tvoros nenugriauk
47. skurdas – ne draugas
48. skoniui nėra draugų
49. skolini – angelas, prašai skolos – velnias
50. skolindamas – draugas, atiduodamas – priešas
51. šimtas draugų – maža, vienas priešas – daug
52. šimtas draugų geriau kaip šimtas rublių
53. sėsim draugiškai, ėsim šuniškai
54. sėsim draugiškai, ėsim dešrą šuniškai
55. sėsim draugiškai, ėsim dešrą šuniškai
56. seno draugo nepeik, nauju nesigirk
57. senas ir mažas – abudu draugai
58. senas draugas geriau negu du nauji
59. seną draugą prarasi, kito tokio nerasi
60. šeimynos marškiniai neina į draugę su pono marškiniais
61. savas savam priverstinis draugas
62. saugokis blogo draugo kaip ugnies
63. rupiai kalbėsi – draugų neturėsi
64. rūbas geriausias naujas, draugas – senas
65. pusryčius pats suvalgyk, pietus su draugu pasidalink, o vakarienę atiduok priešui
66. puodas kalikui – ne draugas
67. priešas vienas – daug, draugų šimtas – maža
68. priešas išmokys, draugas patenkins
69. prie pilno visi draugai, prie tuščio – nė vienas
70. prie buteliuko atsiras ir draugų
71. prie alaus netrūks draugų
72. pirmas draugas – neturtas
73. pinigų turi – draugų šimtai, kai badu dvesi – nė vieno nerasi
74. pinigų kalno neradom, kai į svietą atėjom, ir drauge neimsim išeinant
75. pinigas sutaupytas – tai draugas įsigytas
76. piemuo ir garnys – tai du draugai
77. pėsčias važiuotam ne draugas
78. pažyčiok pinigų – atsižadėk draugo
79. pavasario ledu ir nauju draugu nepasitikėk
80. paskolinsi pinigų – neteksi draugo
81. pasirink draugu vely šėtoną, bet tik ne poną
82. pasakyk, su kuo tu draugauji, aš pasakysiu, kas tu
83. pasakyk, kokias knygas skaitai, pasakysiu kas esi
84. pasakyk, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu
85. paklydusiam ir vilkas draugas
86. paikas draugas pavojingesnis už neprietelių
87. pabjuro orai, pabjuro draugai
88. nors nedraugiškai, bet žmoniškai
89. nori draugystę palaikyti, turi prisitaikyti
90. niekados nepasitikėk tuo draugu, kuris apleidžia tave nelaimėje
91. nevogsi – draugu nebūsi
92. neturi skolos – neturi draugų
93. neturėk šimto rublių, o turėk šimtą draugų
94. neturėk pinigų, bet turėk gerų draugų
95. netikusi draugystė padarys tave netikusiu
96. netikri draugai blogesni už atvirus priešus
97. neskolink draugui – priešą įsigysi
98. nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave
99. nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave
100. nėra piktesnio daikto už blogus draugus
101. nelenk draugui galvos, nenuėmęs kepurės
102. nelaimingą ir draugai apleidžia
103. nelaimėje visuomet draugui padėk
104. negirtas tarp girtų – ne draugas
105. negirk dienos be vakaro, draugo – kol bėdos nepatyrei
106. negersi – draugų neturėsi
107. nedraugauk su šėtonu, nes pats tapsi
108. nedraugauk su nelygiu sau
109. nebijok vilko girioje, baidykis nedraugo namuose
110. nebijok priešo protingo, bijok draugo kvailo
111. ne visi draugai, kurie šneka su mumis gražiai
112. ne tas geras draugas, kur padeda bonką išgerti, bet tas, kuris padeda žmogui bėdoje
113. ne tas draugas, kuris pienuotas lūpas aplaižo, o tas, kuris kruvinas apšluosto
114. ne tas draugas, katras pienuotas lūpas aplaižo, o tas, katras kruvinas apšluosto
115. ne tas brolis, katras pienuotas lūpas aplaižo, bet tas, katras kruvinas apšluosto
116. ne draugas, kas už dviejų stalų sėdi, dvi kalbas kalba
117. ne draugas žodelis, jei niurna skilvelis
118. ne dėl tarnystės, bet dėl draugystės
119. mylėk draugus, tai ir draugai tave mylės
120. meška vilkui ne draugas
121. maskolius – ne brolis, numiręs – ne draugas
122. lobis draugus daro, neturtas pravaro
123. lobingam ir draugas atrodo priešas
124. litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas
125. laimėje draugų nestinga
126. kur pinigai, ten ir draugai
127. kuomet turtingas, draugų vis turėsi, varge pastojęs, nė vieno nerasi
128. kunigai – ne draugai, ponai – ne tarnai
129. kumščiu draugų neįsigysi
130. kol turtingas ir draugų daug
131. kol draugauja, tai triznioja, kai veda, kits kitam šūdu kvepia
132. kol draugą pažinsi, suvalgysi maišą druskos
133. koks ten draugas: vienas pėsčias vaikščioja, kitas – važiuoja
134. kokių draugų pakliūsi, toks ir pats būsi
135. kokie draugai, tokie ir darbai
136. kokie darbai, tokie draugai
137. knygos ir laikraščiai – tai kasdieninis žmogaus draugas
138. knyga – geriausias draugas
139. klėtų darytojų draugystėje nenuobodu
140. katilas puodui ne draugas
141. katė žmogui ne draugas
142. kas su girtu baras, tas su bepročiu terliojas
143. kas su girtu baras, tas su bepročiu terliojas
144. kas skaito knygas, tam netrūksta gero draugo
145. kas nori draugu būti, tas ir kitus draugais laiko
146. kas be kumelės, tai ant draugelės
147. karolėlis prie karolėlio, desetninkas – prašom į draugę
148. kam man ženytis, jei draugai ženoti
149. kam laimė, tam draugai
150. kaimynystė – ne draugystė
151. kai skolino, karvelio balsu kalbėjo…
152. kai kišenė tuščia, draugų nėr
153. ką koks draugas, vely nė kokio
154. jų draugystės lašu vandens neperskirsi
155. jeigu nori išsaugoti paslaptį nuo priešo, saugok ją ir nuo draugo
156. jei turėsi pinigų, tai turėsi ir draugų
157. jei nori turėti draugų, tai neskolink pinigų
158. jei nori susipykti su geru draugu, tai paskolink jam pinigų
159. jei nori susipykt su kaimynu ar su draugu, tai skolink pinigų
160. jei nori netekti draugų – paskolink pinigų
161. jaunystė – draugystė, senatvė – vienatvė
162. ištikimiausias draugas – šuo
163. išbandytas draugas už auską brangesnis
164. ir kukutis nepanorės su tavim draugauti
165. ieškok draugo bėdoje, o laimėje pats atsiras
166. į medį lipa – ir visas turtas drauge
167. į duobę pateksi – draugo neteksi
168. į bėdą nepuolęs, draugo nepažinsi
169. greitas kitiems duobes kasti, todėl bėdoj negal draugų susirasti
170. gražu yra kenčiantiems daug draugų turėti
171. girtas girtam draugas
172. gerų draugų jokia kulka neperskirs
173. geriausiu draugu nepasitikėk
174. geriau su teisybe laimėt priešininką, nekaip su melu draugą
175. geriau šimtas giminių negu šimtas timpų (skatikų)
176. geriau šimtas draugų negu vienas priešas
177. geriau prastots, negu blogų draugų apstots
178. geriau būti vienam, negu blogoj draugijoj
179. geriau be draugų nei daug blogų
180. geri draugai į dangų nuveda, o blogi į peklą
181. geras šuo geriau už blogą draugą
182. geras draugas prie stikliuko, o kai bėda, tai nurūko
183. geras draugas prie pilno bliūdo
184. geras draugas lig smerčio neapleis
185. geras draugas brangesnis už auksą
186. geras draugas – geru keliu, o blogas – blogu
187. gerai, kada šuo draugas, blogai, kada draugas – šuo
188. gerą draugą turėti geriau kaip šimtą rublių
189. durnas daiktas – žmonai paslaptį patikėti, draugui sumanymus išplepėti
190. duodamas – angelas, imdamas – velnias
191. draugystė – vargystė
192. draugystė kaip stiklas, sumuši – neatitaisysi
193. draugystė – ne moterystė, ir persiskyrus gali gyventi
194. draugų prie stikliuko netrūks
195. draugų niekad netrūksta prie pinigų
196. draugų neieškok – jie patys atsiras
197. draugų daug, draugo nėra
198. draugs draugs, kol nurauks
199. draugo nelaimėj neužjaus, bet laimėj pavydės
200. draugiškumas yra maistas gyvybei
201. draugingi kaip Mikė su Ginke
202. draugėj blogai, ale ir be draugės negerai
203. drauge kentėti lengviau
204. draugas už draugą gatavas galvą padėti
205. draugas tau mielas, kai jo vežimas cielas
206. draugas ne draugas – lipk iš vežimo
207. draugas ir vynas – kuo senesnis, tuo geresnis
208. draugas gali padaryti tai, ko nesugebės padaryti priešas
209. draugas draugo neparduos
210. draugai, kol atskirai pinigai
211. draugai parodo, o priešai pamoko
212. draugai iš po tilto
213. draugai – ant vienos saulės vasarą vystyklai džiūsta
214. draugą pažinsi nelaimėje
215. dingsta jaunystė, slepias draugystė
216. Dieve, apsaugok nuo draugų, o nuo priešų patsai apsiginsiu
217. Dievą mylėk, ir tau Dievas padės
218. didelėj draugėj gerai prie darbo, ale blogai prie stalo
219. dėl draugystės niekas nenori pakarystės
220. daug draugų, kol žmogus laimingas
221. darbas draugę mėgsta, stalas – ne
222. daina draugus gimdo, daina priešus tildo
223. chalatas geriausias naujas, draugas – senas
224. būkim draugais, bet rokuokimės kaip žydai
225. būk mandagus su priešais, nuolaidus su draugais, atsargus su visais
226. brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas
227. blogus draugus greit atrandi, bet greit ir apleidi
228. blogi draugai prie gero nepriveda
229. blogi draugai pražudo
230. blogi draugai ir gerą išveda iš kelio
231. blogi draugai greit suklaidina, o nesugrąžina
232. blogas laukas daugiau duoda už geriausią draugą
233. bloga, jei kiaulė su žąsinu susidraugauja
234. bloga kompanija ir gerą žmogų pagadina
235. bloga draugystė išveda iš kelio
236. bėdoj atrasi draugą
237. bėda ir sarmata podraug nevaikštinėja
238. bėda į langą, draugai per duris
239. bėda atvažiavo – draugai išgaravo
240. be uzbonėlio nėra draugų
241. be pinigų nėra ir draugų
242. be draugų nesmagu
243. be draugų negyvenk, bet daug jų neturėk
244. baimė su meile drauge nevaikščioja
245. bagoti ir pavargėliai turi podraug būti
246. atviras priešininkas mažiau pavojingas negu veidmainys draugas
247. atskirai gyventi – su broliais draugauti, drauge gyventi – su marčiomis pjautis
248. atsargumas draugą įžeis, nepasitikėjimas jį pamaitins
249. artimas draugas už tolimą giminę geresnis
250. arklį pažinsi kelionėj, o draugą bėdoj
251. apsidžiaugė kaip su aitvaru būtų susidraugavęs
252. apsaugok, Dieve, nuo draugų, nuo priešų aš pats apsiginsiu
253. apsaugok nuo draugų, nuo priešų pats apsiginsiu
254. ant turgaus gal visi draugauti
255. alkanas sočiam ne draugas
256. alkanas sočiam ne draugas
257. akyse draugas, o už akių – neprietelius
258. aimanavo, kad su latviu susidraugavo

15 comments to Patarlės apie draugus

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>