Patarlės apie duoną

Lietuvių liaudies patarlės apie duoną.

1. ieškok kaip duonos – ir rasi
2. verkia duona tinginio valgoma
3. duoną iš plutos pažinsi
4. žydas be maišo, boba be duonos
5. žyčiota duona skanesnė
6. žmonių Skuoda, duona juoda
7. žmonės Aleksandravo neseniai duonos įgavo
8. žmona – ne duona
9. žmogus ne viena duona gyvena
10. žmogus – ne duonos kepalas – neperlauši, nepažiūrėsi
11. žmogus – ne duona, su ožkulu nesulaužysi ir neišlaižysi
12. žiūrėk, iš ko duoną valgai
13. Žiobiškyj yra žabų ir duonos
14. žemės valakas, rugių takas, duonos lig četvergo
15. žemės nearsi – duonos nevalgysi
16. žemė kietėja nuo šalčio, duona žiedėja nuo senumo
17. žemę kaisnėsi, duonos prašinėsi
18. žagrė duoną duoda, o plūgas išvaiko
19. žadėjo duonos, davė akmenį
20. yra sulutės – nėra duonutės, yra duonutės – nėra sulutės
21. yra sriubos – nėra duonos, yra duonos – nėra sriubos
22. yra duonos, tiktai turėk gerus dantis
23. yra darbo, yra ir naudos
24. vyža duoną uždirba, batas pradirba
25. vyro duoną valgai persdama, o vaikų – verkdama
26. vyro duona purvina, o vaikų kruvina
27. vyras pas vyrą – visi iš vieno – kiek nuo duonos
28. vogta duona peilio bijo
29. vogta duona neskalsi
30. visur duonelė valgoma
31. visur duona su pluta
32. visiems badams duonos nepripirksi
33. visi mokslinčiai duonos mažai kada turi
34. visi dantys minkštą duoną mėgsta
35. vieno pečiaus duoną valgė
36. vieningoje šeimoje ir duona skanesnė
37. vieni veizi pyragų, kiti duonos
38. vieni su grojimu valgo duoną, kiti su arimu
39. vieni nagais, kiti galva duoną pelno
40. vienas dvare duonos neturi, o kitas po egle duonos turi
41. vienas duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi
42. verkia duonytė, tinginio valgoma
43. verkia duonutė, tinginio valgoma
44. verkia duonelė tinginio valgoma
45. verkia duonaitė, dykai valgoma
46. verkia duona, veltui valgoma
47. verkia duona, tinginio valgoma
48. vely meiliai valgyt sausą duoną, negu su piktumu mėsą
49. veltui duonelės nevalgysi
50. važiuoja Amerikon baltos duonos, nes ten juodos nėra
51. vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi
52. varguolis visą pasaulį laiko, duoną uždirba
53. vargdienio duona sunki
54. vandenio – nors prigerk, malkų – nors sudek, o duonos – nors nudvėsk
55. valgyti duoną kaip meškos šūdą
56. valgysi duoną kaip saulę
57. valgyk, vaikeli, tėvų duoną – kai atsisėsi ant savo, nebus nei iš ko bezdėt
58. valgyk, kai bus duona su medum, gulk, kai akmuo bus minkštu
59. valgyk duoną su sviestu
60. valgydamas lašinius, panorėsi ir duonos
61. valgo duoną be plutos
62. valgiau duoną ne iš vieno pečiaus
63. valdišką duoną valgyti
64. vakarykštė duona matyti
65. vaikų kaip pupų, o duonos – nė plutos
66. vaikų duona karti
67. vaikų duona aukštai, tėvų duona žemai
68. vaikai kaip pupos, duonos nė plutos
69. vagies lengva duona, bet trumpas gyvenimas
70. užteks duonos, jei netingėsi kalėdoti
71. už marių ir duona darmava
72. už gero vyro duonos ir patvory yra
73. už duoną mesti akmeniu
74. uvėrus ir duonos guriniu paspringsta
75. ūkio darbai sunkūs, bet ūkio duona gardi
76. ugnelė žegnojama, duonelė bučiuojama
77. ubago visada šviežia duona
78. ubago vardas, poniška duona
79. ubago duona – ašarų duona
80. ubagas pas ubagą ateina duonos prašyt
81. turi duonos ir prie duonos
82. turi duonos – nebijai ponų
83. turėti gerus dantis | Žr.: yra duonos, tiktai turėk gerus dantis |
84. turėk lyšną kumelį, turėk lyšną daržinę šieno, turėk lyšną bobą, turėk lyšną aruodą duonos
85. turėk duonos, turėsi ir prie duonos
86. turėk duonos, turėsi ir prie duonos
87. tu duoną ir duona tave
88. trumpa duona, nuo žalio pėdo valgoma
89. Traupiuose yra duonos, kaip bosas vaikščioja klebonas
90. toks šmotas pūdymo apriekt – ne duonos bakanas suvalgyt
91. tokioj jaunystėj apakau – ant duonos sviesto nematau
92. tokia yra mano dalelė, kai nėra pyrago, gerai ir duonelė
93. tokia ponų dalelė: kai nėr pyrago, gerai ir juoda duonelė
94. tokią bėdą su duona galima suvalgyti
95. toj šaly gardi duona, kur niekas nevalgo
96. tinginys duonos nevalgo
97. tinginys duoną išsivaiko
98. tinginiui ir duona neskani
99. tinginiui duonos nėra
100. tinginio duona – vargšo prakaitas
101. tinginio duona valgoma verkia
102. tik duoną gadinti ir mėšlą minti
103. tik duoną ėsti ir pamatus krėsti
104. tik artojo duona gardi, o visų kitų smirda
105. tėvo duoną valgyti
106. tenai duona gatva, imk ir valgyk su kava
107. tekėk už ubago – duoną kaip saulę valgysi
108. te vadina pečium, bet duonos nekepa
109. taupyk ne darbą, o duoną
110. taupyk duoną rytojui, ne darbą
111. tas ne svečias, kurį duona užkepa
112. tam Dievas ponas, katras neturi duonos
113. taikymosi duona skūpi
114. tai vėtymas, tai mėtymas, kaip pelė duonoje
115. tai vėtymas, tai grėbstymas – vyžu duonoje
116. tai vėtymas, tai grėbstymas – vyža duonoje
117. tai ne badas duonai esant
118. tai grėbstymai, tai vėpstymai – vyža duonoj
119. tai duonelė duonelė – Ponas Dievas kojeles gali pasibadyt
120. tada valgyk, kai duona su medum
121. tada duoną užminkysi, kai sienos bus šlapios
122. svotas ardo duoną
123. šviežia duona vis gardesnė
124. šviežia duona neskalsi
125. svieto duona iš pradžios jaučiasi gardi, bet veikiai tampa karti
126. svetimo peilio riekiama duona negardi
127. svetimi pyragai skanūs, motinos juoda duona dar skanesnė
128. svetima ir balta netokia gardi kaip sava, nors ir juoda duonelė
129. svetima duona tik dantis sugadina
130. svetima duona svetimiems dantims
131. svetima duona pilve kruta
132. svetima duona nesoti
133. svetima duona neskani
134. svetima duona karti
135. svetima duona gardesnė
136. šventos Agotos duonelė nuo ugnies globia grytelę
137. šventa Ona bagota su duona, su uoga, bet su subine nuoga
138. šventa Ona – šviežia duona
139. šventa Ona – duonos ponia
140. suvalgyta duona neskalsi
141. susmegusi duona kaip skala
142. Surviliškio žmonės to norėtų, kad klebonas duonos neturėtų
143. sūrimas, rūgštimas širdį šveičia, balta duona geležį laužo
144. suriekė duoną kaip ubagams dalyti
145. sūrį turiu, duonos neturiu
146. supelėjus kaip ubago duona
147. sūnus mano, valgyk duoną savo
148. šuns liežuvį turėdamas duonos negausi
149. sunkus darbininko darbas, bet skani balta duonelė
150. sunkus darbas valgį skanina
151. sunkus darbas gardžią duoną kepa
152. sunkiai dirbus, juoda duona gardi
153. sunkiai dirbsi – baltą duoną valgysi
154. sunki procia – gardi duona
155. šuniui duonos plutą meti ne iš baimės
156. sukasi kaip šuo duonkubily
157. suėsti gyvenimą be duonos, be druskos
158. suėsti be druskos, be duonos
159. suės jis mane be duonos ir druskos
160. sudie, duonele, pasikepsim ragaišio
161. šūdas tavo duona, kad ne mano blynai
162. šūdas ant sviesto, jei duonos nėra
163. subinės nekraipęs, duonos neiškepsi
164. su žydu duonos nevalgysi
165. su yla košę (duoną) valgyti (kabyti)
166. su ubagu nedraugak – tau duonos jis neuždirbs
167. su tokiu vėzdu gali eiti uždirbti duonos
168. su subine duonos nevalgysi
169. su savo duona visur gausi suolą
170. su savo duona visur būsi ponas
171. su saulele rugius nupjovus, bus duonelė balta
172. su saule lyja – karalius duonos neteko
173. su šaukštu duoną srėbsi
174. su prakaitu uždirbta duona gardesnė
175. su pasakėlėm duonos neuždirbsi
176. su kuo dalinas duona, su tuo ir druska
177. su juo gali ir ant oko duoną valgyti
178. su duonelės kepimu atvažiavo
179. su duona badu nemirsi
180. su boba susidėsi – geros duonos nebregėsi
181. su adata duonos neatrieksi
182. stropumas atneš duonos, tingėjimas bėdos
183. storas drabužis – ne nuogas, juoda duona – ne badas
184. stora drapana – ne nuogas, juoda duona – ne badas
185. stora danga – ne nuogas, juoda duona – ne badas
186. šokį šokt – kaip vėjas, duoną minkyt – tai tėvas
187. šoka kaip vėjas, duoną minko tėvas
188. Smilgiuose nors smilgų yra, tačiau gali turėti baltą duoną
189. slūžytos duonos kas įkąs, tas užverks
190. slinka, ale duoną minko
191. skubink darbą daryt, ė ne duoną valgyt
192. skanios duonos turėdamas, neieškok pyragų
193. skaniau darbininkui duona, nekaip tinginiui pyragas
194. siuvėjas ir ant akmenio duoną pelno
195. šilta duona toli kvepia
196. silkių – kiek nori, duonos – nors išdvėsk
197. silkės uodega, duonos pluta, tai ir mermeklis gerai kruta
198. šikt ant tos mėsos, kai duonos nėra
199. siekdamas duonos, pieną palieji
200. Sidabrave sidabro nerasi, jei netingėsi, duonos turėsi
201. šiauliečių ruda sermėga, bet balta duona
202. sena duona vyresnė
203. šeimininkę iš duonos pažinsi
204. savo utėlė įkąs, tai ir duonos ras
205. savo rankom uždirbta duonos plutelė gardesnė ir už ragaišį
206. savam sodžiuj duona saldesnė
207. sava duona skalsiausia
208. sava duona gardesnė už svetimus pyragus
209. šaukštu duonos neatrieksi
210. sau duoną gaminęs, o kitiems dalinęs
211. šakute duonos neatrieksi
212. sako kiškis savo vaikui: tu ūsuotas, aš ūsuotas – ieškokiva vedu duonos
213. šakaliu duonos neatrieksi
214. rytdiena atsineš savo duoną
215. Rygos duona kaip aguona
216. rūpi, kam kas rūpi, durniui – ir duona
217. rūgščios duonos kepėja pikta
218. rūgščios duonos kepėja pikta
219. ruginė duonutė – tai mūsų motutė
220. ruginė duonutė – tai mūsų motutė
221. ruginė duonutė – tai mūsų motutė
222. ruginė duonutė – tai mūsų motutė
223. ruginė duonelė – tai mūsų motinėlė
224. rugienę duoną ir kunigai valgo
225. rudenį ir duona per juoda
226. rudenį – košė, spirgai, o pavasarį – pone, duok duonos
227. riek duoną taip, kad kitam kartui liktų
228. riek duoną su peiliu
229. rėtyje duonos neužmaišysi
230. relinaitės malonaitės, kada duosit man duonaitės
231. reikia kaip duonos valgyt
232. ratai su geležinėm ašim duoną iš namų išvaro
233. rankas sudėjęs nepelnysi duonos
234. ragaišis nusibosta, o duona – niekados
235. pyrago ieškodamas ir duoną prarasi
236. pyrago ieškodamas duonelę prarasi
237. pyragas vienai dienai, o duona visados
238. pyragas nusibosta, duona – niekada
239. pyragas gardus, o duona dar gardesnė
240. pyragas – ne duona, buvęs nebuvęs
241. pyragą raikalioja, o duonos nevalgo
242. pyksta duona, kad kepina ir nepašlapina
243. putrą su duona ėdi – liežuvis nuluš
244. pusto – prašo duonos lusto
245. prūsui višta kaip duona
246. prisivalgę juodos duonos, užsimano ir pyragų
247. pririekė duonos krūsnis
248. pririekė duonos kaip talkai
249. primčiaus duona karti
250. prie vieno katilo duona skalsesnė (pigesnė)
251. prie našlio duonos gausi, bet širdelės neatgausi
252. prie našlelės duonos gausi, bet širdelės neatsigausi
253. prie duonos viskas gerai
254. prie duonos kepalo nieks badu nemiršta
255. prie duonos gerai ir pasakos
256. prie drusko grūdo – parapija, o prie duonos trupinio – visas valsčius
257. prie darbo duona su medum
258. prastai juoda duona, be jos – dar prasčiau
259. prariektą duonos kepalą neatsuk į duris, kad neišeitų
260. prakaito nepridėjęs, duonos nevalgysi
261. ponui ir pyragas su medum, o biednam ir duonos pluta sausa
262. ponui duona vis prasta
263. ponas Julius duonos nepasiūlys
264. ponaitis, kuris iš šuns duoną atima
265. ponaičiui ir duona badas
266. po duonai ir burna
267. po darbo ir duonos pluta gardi
268. plunksna rankoj – duona burnoj
269. pjovėjėlės juodos rankos – balta duona, bajorėlio – baltos rankos
270. pirtyje pylė kailiniuota duoną minkė pirštinuota
271. pirštu duonos neatrieksi
272. pirma duoną valgyk, paskui pyragą
273. pirkta duona peilio bijo
274. pirkta duona neskani
275. pirkta duona neskalsi
276. pirktą duoną išvirkščiu peiliu riek
277. pilvas pas duoną veda
278. pilvą užrakyt su duona
279. piktos gaspadinės ir duona rūgšti
280. piemeniui šunies duona
281. perprašo kaip žydas duoną po Velykų
282. per viešes kad kiaulė duonos kepalą neša, tegul neša
283. per terbelę duoną užuodžia
284. per duoną pyrago nesiek
285. per duoną duonos ieško
286. pelais duonos neatminkysi
287. pažinsi alų per putą, duoną per plutą, žmogų per būdą
288. pavydima duona skaniausia
289. pavasarį sulos yra, duonos nėra
290. pavasarį duona – per kluoną, ir putra kojas aunas, ir ta bėgs, bus badas
291. patiko durniui duona
292. patiko durniui duona
293. Pasvalio negali peikti – žmonės duonos negali veikti
294. pašoksi, kai duonos neteksi
295. paskutinį lustelį duonos gatava sau nuo burnos atimti
296. paskutinę duoną pasikepė ir ližę pasridavė
297. pasivalgė gerai duonelės
298. pasikolino duonos, išnešė iš namų rūgštį
299. pasenęs tik duoną valgo ir svietą užima
300. pas ubagą duonos neprašyk
301. parduok marškinius, pirk duoną
302. parduok duoną, pirk taboką, žyvyk savo nosį
303. pamotės duona karti
304. paieškok taip, kaip duonos, tai rasi
305. paieškok kaip grybų – ir rasi
306. Paežerėj gali gauti žuvies, o jei kas duoda, ir duonos
307. pabluks tavo blunkis, kai nuo mano duonos išeisi
308. Ona gera žmona: duoną kepė, su sviesteliu tepė
309. Ona gera žmona: duoda duonos su smetona
310. Ona gera žmona: atvažiuoja su duona
311. Ona gera žmona su duona, su uoga, su subine nuoga
312. o Jėzau, Marija, kiaulė duoną prarijo
313. nusiuntė, kur duonos nekepa
314. nupampo nuo duonos kampo
315. nuo Grabnyčių duona ir po sietu neužšals
316. nuo duonos nepragaiši
317. numirė – vienu duonos vabalu mažiau
318. numesk duonos – iš šuva neloja
319. nuliūdęs kaip paskutinę duoną pakepęs
320. nors pečium vadink, tik duonos nekepk
321. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos, bet pas giminę
322. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos, bet pas giminę
323. norint juoda duona, bet skani
324. nori vokietis kepti dvi duonas, bet nė vieno milto neturi
325. norėk ragaišio, bet žiūrėk duonos
326. niekas burnos neišžios ir duonos neįdės
327. nevyk duonos į medžius
328. nevalgysite iš šautuvo duonos: ar smertis, ar kalėjimas
329. nevalgyk košės su duona – liežuvis nulūš
330. neturtingas ir duoną plonai riekia
331. neturi miltų – duonos nekepk
332. neturi duonos, valgyk pyragą
333. neturi duonos, nepramisi ir rasaliene
334. neturėti nei kąsnio duonos
335. netrėk duonos – daugiau neturėsi
336. netingėdamas kalėdoti, valgysi duoną kaip pyragą
337. nesutaiko kaip Kazlai duoną su sula
338. nesusimiltavęs duonos neiškepsi
339. nesunku krepšį nešti, kada duonos pilnas
340. neskani duona, svetimu peiliu riekta
341. nesijuok taip išsižiojęs – vakarykštė duona matyti
342. nesigirk duona rudenį, bet pavasarį
343. nesiek duonos per pyragą
344. nesibijok šūdą gniaužyti – baltą duoną valgysi
345. nesėk, neark, tai valgysi duoną
346. nerasi duonos be plutos
347. nėra saulės be dienos, mėnulio – be nakties, o duonos – be darbo
348. nėra gyvam duobės, o dykam duonos
349. nepavydėk arkliui jo sunkios duonos
350. nepasėsi rugių, nebus ir duonos
351. nepagąsdinsi ubago su dideliu kampu duonos, piršlio su didele nosim
352. nenori duonos, valgyk pyragą
353. nemokėdamas ir duonos neiškepsi
354. nemėtyk šunims duonos, nes pats neturėsi
355. nemėtyk duonos – trupinius rinksi
356. nelaužk su viena ranka duonos – ne su viena uždirbi
357. nekoks balius be duonos
358. neieškok pigios duonos
359. nei viralo, nei kuralo, nei tos biednos duonos
360. nei šuo, nei kėdelė, nei duonos puskepalė
361. nei po kūmi, nei po pyragi
362. nei po duona, nei po druska
363. nei kuralo, nei viralo, nei to velnio duonos
364. nei kulsi, nei malsi, nei duonos kepsi, užpečky sėdėsi, smulkiai bezdėsi
365. nei duonos kepti, nei ratų tepti
366. nei duona, nei dvi
367. negeria, tik su duona dažo
368. negardi duona skalsesnė
369. neduok duonos – ištrupės, neduok druskos (bulvių) – išbyrės
370. nebus duonos – badausi
371. nebijok kalvio: juodos rankos, balta duona
372. nearsi, nesėsi – duonos neėsi
373. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų
374. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų
375. ne visiems šunims balta duona
376. ne vienos krosnies duoną valgęs
377. ne vieno pečiaus duoną valgęs
378. ne vieno kiemo duoną ėdęs
379. ne viena duona žmogus gyvena
380. ne vieną duoną valgot, ko pešatės
381. ne vien duona žmogus gyvas
382. ne pas šunis balta duona
383. ne kailiniai šildo, o duona
384. ne galvoj sviestas, kai duonos nėra
385. ne dėl visų šunyčių balta duonelė
386. ne dėl visų juoda duonelė
387. ne darbą, bet duoną palik rytojui
388. ne bėda, kai duonos yra
389. ne bėda, kad duonos yra
390. našlės duona sprangi
391. namų duona gardesnė kaip svečiuos
392. mužikėlio juodos panagės, bet balta duona
393. mužikas – duonos graužikas, bajoras – šunies tavoras
394. Mosėdy ir nedirbdamas, bet mojuodamas duonos turėsi
395. mokėjimas duonos valgyt neprašo
396. minkštos duonos ieškoti
397. minkštą duoną visi randa
398. miežio ragaišis širdį ramina, o avižų duona šikną gadina
399. Miežaičių kunigas turi duonos, kai suteikia vietos ponams
400. miesto rankos dažus tepa, kaimo rankos duoną kepa
401. miesto duonelės pokas gardesnis
402. miesto duona karti
403. mielės prie juodos duonos nevaikščioja, o melagiai per tankiai
404. mielas svečias, ale brangi duona
405. miegas ne tešla, duonos neiškepsi
406. mėsos su meče neisi – bile duonos yra
407. mėsos neisi su maišu per lauką, o duonos – tuojaus
408. mesk su duonos kepalu, o tau – su akmeniu
409. mėsa – ne duona, neisi su sietu ieškoti
410. mergos nečėdyk – ne duona, ne aruodas
411. merga šokt – kaip vėjas, duonos minkyt – tėvas
412. menki pietūs, kad duonos nėra
413. melninkas tankiai būna be duonos, šiaučius – basas, o kriaučius – nuplyšęs
414. meilydamas duonos abrako, pradirbsi kepalą
415. mažas mėnuliukas kaip duonos riekeliukas
416. maža puota be duonos
417. marti – duona karti
418. marti tolei viešnia, kol duona pakepta
419. mama ir duona niekad neatsibosta
420. malkų – nors sudek, vandens – nors prigerk; duonos ir druskos dasipirkus galima gyventi
421. malka – ne duona
422. maišos kaip prūsas duonmaišy
423. lyg kas sviestą būtų nuo duonos nulaižęs (kam)
424. ližė pas tvartą, duonkepė pas pirtį
425. liuosą duoną turėti
426. linka, ale duoną minko
427. ligi Kalėdų duonos yra, po Kalėdų – Dievas žino
428. lig pusryčio dantis galanda, o per pusrytį duonos neįkanda
429. liežuvis duonos neuždirbs
430. lengvos duonos ieško | Žr.: minkštos dienos ieško (kol kas neįvesta) |
431. lėbavai ant jaunų dienų, numirsi ant senatvės iš bado
432. laužyme duonos ir šventieji gyvena
433. lauko nearsi – duonos nevalgysi
434. lauko nearsi – rugių nesėsi, pėdų nekulsi – duonos nepjaustysi
435. laikas bėga, duona valgos, o darbai vietoj stovi
436. kytrasis duoną valgo, lėtasis sienas laižo
437. kviečiai duoną iškviečia
438. Kužiai – venovėj vieta gera, šiandien – duonos nėra
439. kursai turi girią, nevagia kitam miško, kursai turi duonos, pas kitą neieško
440. kurio duoną valgo, tam ir dėkavoja
441. kur šeimyna, ten ir duona
442. kur rasi šuns būdoj duonos?
443. kur ramu, ten tėvai, kur duonelė, ten namai
444. kur nėra duonos, ten ir aukso nereikia
445. kur močia duoną kepa, ten marti aguonas krečia
446. kur gausim duonos in der Wueste?
447. kur duonos yra, ten ir gera
448. kur duona, ten ir namai
449. kur duona, ten ir kraštas
450. kur dūmai, ten duoną kepa
451. kur dirbi, ten duona, kur numirsi, ten kapai
452. kur daug kirvių, daug ir duonos, o kur kalvarotų – nėra duonos
453. kunigas ir kalvis ant balos krašto sėdėami duonos nepritrūks
454. kūdas banketas be duonos
455. kruopa subinę drasko
456. krinta duona iš rankų neuždirbta
457. Kriaune gali duonos rasti, reikia prie vietos priprastia
458. kriaučius ir ant akmenio duoną valgo
459. košė per vartus iškošė
460. kol šuo duoną suėda, tol geras
461. kol šikna piniguos, tai duona dantyse
462. kol merga duonos neiškepa, tol ne namiškė
463. koks tu buožė – valgai duoną kaip ragožė
464. koks amatas, tokia ir duona
465. kokie javai, tokia ir duona
466. kokia dzieška, tokia ir duona
467. kokią duoną kepa, tokią ir valgo
468. kojeles autis
469. ko tu verki – ar tu duoną druską perki?
470. ko alkanas aimanuotų, kad duonos turėtų
471. knygos – dykaduoniams
472. Klykoliuose ir klykaudamas kunigas nedasišauks duonos
473. kliurkia subinė, baltos duonos išsiėdusi
474. klebinėjo, klebinėjo, o apie duoną neminėjo
475. kito ir duona gardi, o savo ir pyragas niekai
476. kiškio vaikui vis duona užanty
477. kišenės trijų rietimų, pareina duonos septynių kepimų
478. kirmėlute, ar skani melų duonutė
479. kieti delnai – skani duona
480. kieno žemė to ir duona
481. kieno girą geri, tą ir giri
482. kieno duoną valgo, tam ir loja
483. kieno duoną valgai, tam tiesos nekalbėk
484. kieno duoną valgai, tam ir dirbk
485. kieno duoną valgai, tam į akis žiūrėk
486. kieno duoną ėdi, tam ir giesmę giedi
487. kiek nuo duonos
488. kiaulė pelus ėsdama nori, ar žmogus duoną valgydamas nenorės
489. kelnelės – duonos pelnytojėlės
490. kelnaitės malonaitės uždirbs man duonaitės
491. kavok mane, Dieve, gryna duona, storais lašiniais
492. kąsniu duonos žmogus pasisotina, o laime ir džiaugsmu – niekados
493. kasdieninė duonutė, šventadienio ragaišiukas
494. kas visą lauką pasėjo, tas ir duonos turėjo
495. kas valgyti nori, apie duoną ir šneka
496. kas vaikų klauso, valgo duoną sausą
497. kas turi daug dukterų, tas turi mažai duonos
498. kas turi dantis, tas neturi duonos, o kas neturi dantų, tas turi duonos
499. kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą
500. kas tau meta akmeniu, mesk tam duona
501. kas tau akmenuką, tu tam duonos šmotuką
502. kas skaniau: mėsa sušutus ar duona be plutos
503. kas skaito rašo, duonos neprašo
504. kas senų neklauso, tas valgo duoną sausą
505. kas rašo, terašo, bile duonos neprašo
506. kas rasą nebraukia, geros duonos nevalgys
507. kas pirma be duonos mėsą suvalgys, paskui ir kaulą pliką grauš ar sausą duoną valgys
508. kas per rugiapjūtę ieško pavėsio, tas žiemą ieškos duonos
509. kas pačios neklauso, tas valgo duoną sausą
510. kas nevalgo duonos, tas valgo molį
511. kas netingės, ir duonos turės
512. kas nenorės lengvos duonos
513. kas nematė geros mėsos, dyvijas, kad jaknas be duonos valgo
514. kas nedirba, tas valgo duoną sausą
515. kas nedirba, tam ir duonos nereikia
516. kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia
517. kas nedirba brangiam laike, tam ir duonos duot nereikia
518. kas moka ėsti, moka ir duoną riekti
519. kas moka duoną pjauti, moka ir arti
520. kas mamos neklauso, valgo duoną sausą
521. kas kam, o alkanam duona
522. kas kam rūpi, o durniui – duona
523. kas kam rūpi, o alkanam duona
524. kas jau toks geras, kuris gavęs su mietu apvaliu atkiša duonos kepalą
525. kas išauga su duona, tas miršta be duonos
526. kas iš tos duonos, kad dantų nebetekau
527. kas iš knygos sėja, tas iš kromo duoną ėda
528. kas į Dusetus pakliuvo, tas be duonos nebuvo
529. kas gyvena valake – duona salake
530. kas girtybėje rūgsta, tam duonos trūksta
531. kas gimdytojų neklauso, tas valgo duoną sausą
532. kas duos duonos, tai bus ponas, o kas neduos – tai šėtonas
533. kas duonos trupučius suvalgo, tas gerai skaityt moka
534. kas duonos neprašo, pyrago negaus
535. kas duonos nemoka tiesiai atriekti, tas ir vagos nemoka tiesiai išvaryti
536. kas duoną raiko, tą ubagai vaiko
537. kas duoną raiko, tą Dievas laiko
538. kas duoną pjaut moka, moka ir arti
539. kas duoną neša, tas valgyt neprašo
540. kas duoną darmai valgys, tai anai verksmą padarys
541. kas davė dantis, duos ir duoną
542. kas darbymetyje gaišo, tas valgo duoną sausą
543. kas bus, kas bus, kas pasenus duoną duos?
544. kas aria dirvą savo, bus pasotintas duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu
545. karvė pieną duoda, arklys duoną uždirba
546. karvė duonos neuždirba
547. karvė – pusė duonos
548. karti našlaičių duona
549. karti duona, už dyką gauta
550. kartais ir artojai perka rugių duonai
551. kareiviui duona gatava
552. kareivio duona kruvina, tinginio duona – purvina, o darbininko – balta
553. kareivio duona kruvina, elgetos purvina, o artojo balta
554. karalius duonos neteko
555. kampininko karti duona
556. kam tarnauji, to ir duoną valgyk
557. kam statyti kluoną, jei neauga duona
558. kam loji, to ir duoną valgyk
559. kam duona gardi, tam darbas nesunkus
560. kam dirbi, to ir duoną valgyk
561. kalvis ir ant akmens atsisėdęs duoną valgys
562. kalvio auksinės rankos, balta duona
563. Kalėdos be pyragų kaip duona be druskos
564. kalba duonos neprašo
565. kakta rasoja minkant – bus duona gera
566. kaip ubagai paršus duona šeri
567. kaip duona nekepusi
568. kaip duona be druskos
569. kaip čigonui: sulos yra, duonos nėra, duonos yra, sulos nėra
570. kaip apgavao, ar tau šūdą už duoną įdavė?
571. kai yra sulos, tai nėra duonos, kai yra duonos, tai nėra sulos
572. kai yra duonelės – nėra sulelės, o kai yra sulelės – nėra duonelės
573. kai turi duonos, tai jos nenori, o kai nėra, tai vėju kvepia
574. kai turi (neturi?) duonos, tai pasninkas, kai neturi darbo tai šventė
575. kai su šaukštu duoną rieks, o su peiliu sriubą srėbs
576. kai rudienį eina per rūgius, dar duonos duok, o kai pavasarį – tai koją išmušk
577. kai pyrago yr, tai ir duonai užvada
578. kai privalgai baltos duonos, nereik nė pyragų
579. kai pragaišite badu, tai ir juoda duona bus medum
580. kai pasikepsim ragaišio, tai ir duona bus skalsesnė
581. kai nėra duonos, bus gerai ir sviestas
582. kai lyja mojuj, bus duonos ir ultojui
583. kai lašinių yra, duonos nėra
584. kai kada ir vilkas duoną ėda
585. kai išsišiksi, bus gardu
586. kai duonutės yra, tai sulutės nėra, kai sulutės yra, tai duonutės nėra
587. kai duonos nėra, rodos, nieko nėra
588. kai duoną rieksi su adata, tai tada mokėsi gyvent
589. kai dirbti nenorėjom, tai ir duonos neturėjom
590. kai čigonas turi mėsos, neturi duonos, o kai turi duonos, neturi mėsos
591. kai badas prispaus, ir sausa pluta pravers
592. kada kepa, tada kvepia
593. kada būna daug dyglių, tai būna ir dygi duona
594. kad yra duonos, tai ne badas
595. kad primanytų, be duonos ir druskos suėstų
596. kad nurūgo duona šunio raugais
597. kad nori duonos, eik per kluoną
598. kad nenorėjai duonos iš aruodo valgyti, galėsi iš terbos valgyti
599. kad melninkas baltas, tai jo duona balta, o kad kalvis juodas, tai jo duona juoda
600. kad kuli, kad mali – tai duoną dirbi
601. kad kriaučius taisė plūgą, tai jau nearsi
602. kad ištenki ant duonos, žuvų, tai ir ant pipirų, ir druskos išteks
603. kad ir pelų duonelė, bile su tavim, berneli
604. kad ir krosnim vadina, bile duonos nekepa
605. kad ir juoda duonelė, bile pas motinėlę
606. kad ir juoda duonelė, bet pilna rankelė
607. kad ir juoda duona. bile yra ką nusitverti į rankas
608. kad ir juoda duona, bet tabokas baltas
609. kad ir juodą duoną valgyt, bet savo tėvynėj
610. kad ir be duonos valgyti, bile skolos nebūtų
611. kad bus duonelės, bus ir mėselės
612. kad bus darbo, tai bus ir uždarbis
613. ką kokie grybai, vely sausa duona
614. Juosvainių parakvijos duona balta, jaunuomenė nekalta
615. juodos šeimininkės rankos baltą duoną duoda
616. juodos šeimininkės rankos – balta duona, baltos šeimininkės rankos – juoda duona
617. juodos rankos – balta duona
618. juodos rankos duoną uždirba
619. juodos rankos darbininko, tik jo duona balta
620. juodos rankos baltą duoną valgo
621. juodos rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona
622. juodos rankelės – skalsi duonelė
623. juodos panagės – balta duona
624. juodos gaspadinės rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona
625. juodoj žemėj balta duona auga
626. juodas kaip kūkalių duona
627. juodas darbas, balta duona
628. juoda kaip Smilgių duona
629. juoda duona, tiršta putra… šeimynos nebaido
630. juoda duona visą gyvenimą gyventi, o balta tik keletą dienų
631. juodą duoną valgyti
632. juoda duona baltom rankom uždirbta
633. juoda duona badu nemirsi
634. juoda duona – ne patrova, sena boba – ne zabova
635. juoda duona – ne badas, stori marškiniai – ne nuogalė
636. juoda duona – ne badas, balta – ne valgis
637. juoda duona – ne badas
638. juoda duona – balti dantys
639. Jonavoj daug žuvies, mažai duonos
640. jomarkas be žydų kaip sriuba be duonos
641. jis neuždirba nei druskai į duoną
642. jie ir duoną virvele pjauna
643. jeigu yra lietaus mojuj, tai bus duonos ir ultojui
644. jeigu jaunatvėje tingėsi, tai senatvėje duonos neturėsi
645. jeigu ilgai miegosi, duonos neturėsi
646. jeigu ant švento Jono uoga, tai ant šventos Onos – duona
647. jei tik tingėsi, tai ir duonos neturėsi
648. jei tik duonos nėr, tai ir svečias bus
649. jei tau akmeniu metė, mesk jam duona
650. jei su lazda bado, tai neįbado, bet su duona – tikrai badas
651. jei rugelių nelankysi ir duonelės neraikysi
652. jei iš aruodo duona išbėgo per kluoną, jau ir putra kojas aunas
653. jei duonos neturėsi, iš bado padvėsi
654. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos
655. jei bus darbo, bus ir duonos
656. jei bulbos nederėjo, tai ir duonos neturėjo
657. jaunas pyragą taškei, o pasenęs nei duonos neturi
658. jaunas dirbk, taupyk, tada senas be duonos nebūsi
659. įšoko duonos trupinys į pyrago gerklę
660. išmanyti, iš kur duoną valgai
661. išlop badui – duonos bus
662. įsinorėjus valgyti viskas skanu
663. išeisi tėvą baidydamas, pareisi duonos ieškodamas
664. išalkusiam geriau šiandien duonos pluta duota, negu rytoj jam surengta smagiausia puota
665. išalkusiam duona rūpi
666. iš… duonos nevalgysi
667. iš vandens duonos nepadarysi
668. iš tų miltų nekepsi duonos
669. iš tolo duona kvapingesnė
670. iš to duoną valgyti
671. iš šokimo duonos nevalgo
672. iš širdies darbas – medus su duona
673. iš pykčio duonos nevalgysi
674. iš plunksnos duonos nevalgysi
675. iš pletkų duonos nevalgysi
676. iš pamilčių duonos nekepsi
677. iš nieko duonos nekepsi
678. iš molio duonos neiškepsi
679. iš mokslo duonos nevalgysi
680. iš miegojimo duonos nekepsi
681. iš miego duonos nekepsi
682. iš laikraščių duonos nevalgysi
683. iš knygų gaspadoriausi – juodos duonos plutą grauši
684. iš knygų duonos nevalgysi
685. iš kieno bliūdo valgai, tam ir dėkok
686. iš juoko duonos nevalgysi
687. iš gražumo duonos nevalgysi
688. iš galvos duoną valgyti
689. iš dykumo duonos nevalgysi
690. iš duonos nevalia juoktis
691. iš duonos nekepk raguolio
692. iš duonos guzikų nelipdyk
693. iš dargos duonos nevalgysi
694. iš dangaus neįkris
695. iš bado ir varškę be duonos valgo
696. iš bado ir duona saldi
697. iš akuotų duonos nepakepsi
698. iš akmens duonos, iš molio aukso niekas nedaro
699. ir tušti barščiai alkanam skanūs
700. ir su vienais marškiniais gali daug duonos suvalgyti
701. ir per kišenę pas kitą mato pinigus
702. ir naktį duoną uždirbs
703. ir mano duoną valgo, ir mane piskum vadina
704. ir gera duona dantys atsikanda
705. ir gera duona atsivalgo
706. ir duoną bepjaunant peilis atšimpa
707. ir ant juodos duonos bado neregėsi
708. ieškoti pigios duonos
709. ieškok kaip duonos – ir rasi
710. ieškodamas ragaišio ir duonos neteksi
711. į kolūkį susirašėm, buožių duonos nebeprašom
712. gyventi, tai ne duoną kepti
713. gyvensi, lobuosi. Vyža lobį veši, pirštu duoną rieksi, vamzdžiu gručę srėbsi, ant lango sėdėsi, juodu

dūmu pabezdėsi, vargu galą gausi
714. gyvensi lobiuose – vyžoje lobį vežiosi, pirštu duoną rieksi, vambzdžiu buizą srėbsi, ant lango sėdėsi,

juodu dūmu pabezdėsi, varguose galą gausi
715. gulom nevalgyk – duona verkia
716. gulinčiam duonos nėr
717. gulimos duonos niekur nerasi
718. gryna duona kaip saulė
719. grožis – ne sviestas, ant duonelės neužtepsi
720. girnų nekalsi, sūnaus nebarsi – geros duonos nevalgysi
721. giriasi duona rudenį – pasigirk pavasarį
722. giria duoną juodą, kad pyrago neduoda
723. giliau arsi – gardesnę duoną valgysi
724. giedra iš duonos neišvaro
725. geriau tėvas be dantų, negu sūnus be duonos kąsnio
726. geriau savoj šalelė juoda duona ir ruginė, negu svetimoj balta ir kvietinė
727. geriau savo krašte duonos plutelė nekaip svetimam saldus pyragas
728. geriau duonos iki soties negu mėsos šventėm
729. geriau duoną valgyti, negu badauti
730. geriau duoną valgyt blogo vyro, o ne gero vaiko
731. geriau dirbti, nekaip elgetauti, geriau duoną valgyti, nekaip badauti
732. geri vaikai tėvų klauso, kas neklauso, valgo duoną sausą
733. geri miltai, jei duona gardi
734. geresnės duonos ieškoti
735. geresnė duonelė sava, kad ir juoda, negu pyragas ant svetimos lentynos
736. geras šuo duonos iš vagies neima
737. geras pelnas – lengva duona
738. geras darbininkas visur duoną suras
739. gerai gerai – še duonos už tai
740. gerai dirbsi – duoną turėsi
741. gera veselė buvo: varakaps pypkę degė ir taukus paliejo; gera košė buvo: kad taukų nebuvo, bet spirgių

buvo; gera veselė buvo: kad ir pyragų nebuvo, bet duonos riekiu kaip malkų buvo
742. gera ir duona juoda, jei pyrago neduoda
743. gera duona žmogų tvirkina
744. gerą duoną turėjo, tik valgyt nemokėjo
745. gera duona šikną drasko
746. gera duona duoda ragus
747. gera duona dantį išgadina
748. gausi iš jo akmenį, ne duoną
749. gatavs be duonos ir druskos praryt
750. gaspadorius į karčemą – duona iš namų
751. gaspadorius girtuoklis niekados neateis į lustelį duonos
752. gaspadinė tik duonai su kazirkom kepti
753. gaspadinę iš duonos pažįsta
754. gardžios duonos privalgius, ašaka rūrą drasko
755. gardi duonelė savo uždirbta
756. gardi duona su pluta
757. gardi duona burną gadina
758. gardesnė duona prakaituota negu pyragas dovanotas
759. garbė rūpi turtingam, duona – alkanam
760. gaila šuneliui baltos duonelės
761. ėst ir šikt težinai, o daugiau nieko
762. Eržvilke daug purvo, bet nemažai ir duonos
763. engėjo duona sūri
764. engėjo duona – žmonių ašaros
765. elgetos vardas – poniška duona
766. elgetos duona sūri, žmonių ašarom mirkyta, krauju aplaistyta
767. elgetos duona lengva, bet neskani
768. eini iš namų dienai – duonos paimk visai nedėliai
769. eini iš namų ant dienos, tai duonos pasiimk ant nedėlios
770. eini ant dienos, valgio imk ant nedėlios
771. eina svieto duona misdamas, svieto vargu gyvendamas
772. eina balsas kaip iš rago, nėr duonutės nei pyrago
773. eilė kaip prie duonos
774. eik sau, kur duonos nekepa
775. ei, begėdi, atsigulęs duoną ėdi
776. dzieška nekalta, kad duona nerūgus
777. džiaugiasi kaip šviežių rugių duonos susilaukęs
778. dykam duonos nieks neduoda
779. dykaduoniai niekuomet neturi laiko
780. dyka duona šikną drasko
781. dvylika darbų dirba, bet duonos neturi
782. dvi duonas nori kepti, o nė vieno milto neturi
783. durnas ir iš duonos juokiasi
784. duos Dievas duonos, Marija mėsos iš visos sylos
785. duos Dievas burnelę, duos ir duonelės
786. duonutė – pyragų močiutė
787. duonutė staugdama eina
788. duonos yra – sulos nėra, sulos yra – duonos nėra
789. duonos yr – bado nebus
790. duonos vagis
791. duonos ukim
792. duonos turėsi, bado neregėsi
793. duonos turėdamas, pyragų neprašyk
794. duonos tas turės, kas lig Baltramiejaus rugius sės
795. duonos rūgštį pakeisti
796. duonos rankomis nepašausi į pečių
797. duonos privalgęs, eina ieškoti pyragų
798. duonos pritepėjus, batvių nesinori
799. duonos plutai reikia gerų dantų
800. duonos pirštu neatrieksi
801. duonos pabus, jei sveikatą Dievas duos
802. duonos nevalgęs, ponas nebūsi
803. duonos neturėsi, jei darbo dirbti patingėsi
804. duonos neturėdamas, jos kvapu nepasisotinsi
805. duonos neprašo
806. duonos neperminkysi, kisieliaus nepervirinsi
807. duonos nemėtyk: kai neturėsi, ir trupinius ėsi
808. duonos nekepęs, jos kvapo neieškok
809. duonos nei plutos, vaikų kaip pupų
810. duonos nei plutos
811. duonos nei plutos
812. duonos liežuviu neatrieksi
813. duonos kąsnis sunkus
814. duonos kąsnį turėsi, jei dirbt netingėsi
815. duonos ir ubagui veltui neduoda, tik už poterius
816. duonos ir ubagaudamas gausi
817. duonos ir lustelis prakaito kainuoja
818. duonos ir lustelis ne pėsčias vaikšto
819. duonos ir kalėdodams gausi
820. duonos duosiu, o barščiams patys užsidirbs
821. duonos daug jau pagadino
822. duonos – nors pasprink, vandens – nors prigerk
823. duonininko vaikai, o kerdžiaus karvė visą valią turi
824. duoninę skylę užkimši
825. duonelės nevyk nuo stalo
826. duonelė, kad ir juoda, bet stiprybės duoda
827. duonelė – ne marti
828. duonelė verkia veltui (dykai) valgoma
829. duonelę valgyk, Dievulį garbink
830. duonelė tinginių nemėgsta
831. duonelė susivalgo, rūbai sisinešioja
832. duonelė skani, rūgšta, dėl to, kad pirkta
833. duonelė maitina ir artoją, ir ultoją
834. duonelė gardi, bet brangi
835. duonelė gardi artojui, neskani ultojui
836. duona, podaliui duodama, ne visada skalsi
837. duona, kad ir juoda, bet stiprybės duoda
838. duona, druska, vandenėlis – tai maskoliaus valgymėlis
839. duona, druska – balamustva
840. duona – viešnia, veršiai – svečiai
841. duona – tai motutė, vanduo – tai sesutė
842. duona – sunkus darbas, druska – stiprumas, vynas – gerai tarpais būna
843. duona – ne marti
844. duona – ne marti: suvalgysi, ir nebėr
845. duona – ne marti, sriuba – ne galva, pielė – ne žmona
846. duona – motušė, vanduo – tėtušis
847. duona – badą, bėda kojas taiso
848. duoną vienas suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi
849. duona verkia tinginio valgoma
850. duona velniu pasivaikiusi
851. duoną valgyt
852. duoną valgyk, Dievą garbink
853. duona valgoma, pasūdžia važinėjama
854. duoną valgo, duoną minavoja
855. duoną užkepė – jau ne svečias
856. duoną uždirbti reikia abiem rankom, tai ir laužk abiem
857. duona už pyragą skanesnė
858. duona už auksą brangesnė
859. duoną taupyk rytojui, ne darbą
860. duona susivalgo, drabužis susidėvi
861. duoną su sula pasilik
862. duona su prakaitu uždirbama
863. duona su dirsėm, šikant reik kuolo stvertis
864. duona su ašaka
865. duona skani tam, kas ją uždirba
866. duona rupi kaip šatrai
867. duona ruginė išėdė šikinę
868. duoną riekia kaip uošvienė
869. duona pramisi, pyragu – ne
870. duoną per žiemą ir su kate suvalgysi
871. duoną per plutą možna pažinti
872. duona per duris, meilė – per langą
873. duona pečiuje, o teisybė kišenėje
874. duoną pakepęs, nevarstyk durų
875. duona nubėgo pakluone
876. duona ne vėju ateina
877. duona mūsų visų dienų
878. duoną mūčija
879. duoną minkyk, kad sienos rasotų
880. duona mėtoma verkia
881. duona lekia, neužsidirbom
882. duona kojinga [yra]
883. duona karti, bet ne marti
884. duona karti, atgalia ranka paduota
885. duona kaip zokalas
886. duona kaip šlynas
887. duona kaip šiupienis
888. duona kaip šiaudai
889. duona kaip ševelienė
890. duona kaip saulė, kankolai kaip žvaigždės
891. duona kaip raumuo
892. duona kaip pyragas
893. duona kaip čiulkinys
894. duona kaip auksas, kaip torfa
895. duoną kaip akmenis grauši
896. duona kaip aguona
897. duona juoda, bet dantys balti
898. duona juoda vertesnė už baltą
899. duona išbėgo per kluoną, košė kojas aunas, duoną vysis
900. duoną iš plutos pažinsi
901. duona iš kolūkio neišbėgo, tik baltesnė pasidarė
902. duona iš dangaus nekrinta
903. duona ir žmona niekados nenusibosta
904. duona ir vanduo – geriausias valgis
905. duona ir vandeniu sotus nebūsi
906. duona ir druska galima gyvent
907. duona ir auksas po velėna
908. duona gardi, bet darbas negardus
909. duoną gali su siurbliu siurbti
910. duoną ėsti ir pamatams krėsti
911. duona duoną varo
912. duona duoną uždirba
913. duoną druską valgyk ir liežuvį valdyk
914. duoną druską ėsk, teisybę į akis rėžk
915. duona dar ant dirvos, o jau pečių kuria
916. duona dantis atėdė
917. duona burną išgadino
918. duona bėga per kluoną, putra kojas aunas
919. duona bėga per kluoną, o peludė genas
920. duona balta – prie darbo gvalta
921. duona bajorė
922. duona avižinė, putra dirsinė
923. duona artojui, pienas piemeniui, rykštė – tinginiui
924. duona – visas žmogaus pasilkas
925. duona – ne marti, pilvas – ne gromata
926. duona – ne mama, galima ir be jos pabūt
927. duona – ne gromulis, pilvas – ne vieškelis
928. duona – namiškė, pyragas – svetys
929. duona – gaspadorius, o pyragas – svetys
930. duona – basas velnias nepereitų
931. duona – bajorė
932. duok, Dieve, duonos, o valgyti bus kam
933. duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks
934. duok, Dieve, dantis, o duonos užteks
935. dobilus sėsi, ir duoną nusėsi
936. dirvon darbo neįdėsi, duonos neturėsi
937. dirsienės duonos privalgęs, kai eisi, įsikabink į baslį
938. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks
939. Dievas pakėlė duoną
940. Dievas duos duonos, o Marija mėsos
941. Dievas davė duonos, duos ir vaikų
942. Dievas davė duonos, duos ir dantis
943. Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos
944. Dievas atėmė ne mano, bet savo duotą duonutę
945. Dievą išmeskim iš trobos – duona pati išeis
946. Dievą garbink, duoną valgyk
947. dėvimas susidėvi, valgomas susivalgo
948. dažniau juodų darbininkų gardesnė duona, kaip baltų
949. davei duonos, duok ir druskos
950. davė Dievas vaiką, duos ir duonos
951. davė dantis, duos ir duonos
952. daugiau poterių nei duonos
953. daugelio pečių duoną įkyru valgyti
954. darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina
955. darbščiam duona nebrangi
956. darbo neturėsi – duonos neregėsi
957. darbininkui žmogui visuomet duona su medum
958. darbininko riekiama duona džiaugias
959. darbininkas žmogus niekad duonos netrūks
960. darbininkas duoną gamina, tinginys badą augina
961. darbas – duona, nedarbas – pelai
962. darbas duonutę gamina, tinginys gi badą augina
963. darbas duoną pelno
964. darbas duoną pelno, tinginystė – vargą
965. darbas dėl duonos, o malda dėl dangaus
966. darbas dėl akių duonos nepelno
967. dar svečias kojų nesušilo, o jau šviežią duoną minko
968. dantys yra – bus ir duonos
969. daktaras be duonos nepaliks
970. cukrum nemisi, ir duonos prireiks
971. cip vip pelytė, kas duos duonytę, tas bus kunigėlis, kas ne – nabagėlis
972. čielus kepalus duonos suėstum, kol aplink jį apeitum
973. čia juoda duona, ir tos neduoda
974. chleba chlebinėjo, duonos neminėjo ir nedavė
975. čėdyk darbą rytojui, o ne duoną
976. buvo toks čėsas, kad ir artojai pirko duoną
977. bus šviežios duonos su sviestu
978. bus duonos, bus ir prie duonos
979. bus dantys, kurie duoną suvalgys
980. bus dantys, bus ir duonos
981. buri, buri – duonos turi
982. būk tu nors brolis, bet turėk savo
983. būk svečias, kol duonos dar nekepiau
984. broli mano, valgyk duoną savo
985. broleli mano, valgyk duoną savo
986. brangi duona visada sprangesnė
987. boba, bulba ir taboka niekada neatsibosta
988. boba linka dar duoną minko
989. bloga duona, svetimom rankom uždirbta
990. blogą duoną tai suvalgysi, o blogą bobą tai turėsi
991. bijo kaip merga paskutinio kąsnio duonos
992. bijo kaip merga paskutinio kąsnio duonos
993. biednai kūmai duona ant misliaus
994. bepigu su duona, kad rugių yra
995. bepigu duoną valgyt, kad jau sykį iškepta
996. beduoniai mušas, besyliai pešas
997. bėda, kai duonos nėra
998. bėda, kai duoną kepa šiaučius, o batus siuva kriaučius
999. bėda duoną kepa, bėda ir batus siuva
1000. bėda – ne duona, nepasidalinsime
1001. be tabokos šiaip taip, be duonos markatna
1002. be savo mamos negausi nė kąsnio duonos
1003. be savo duonos esi nepavalgęs
1004. be procios nė vienam gatava duona neina į dantis
1005. be prakaito duonos nevalgysi
1006. be noragų arė, be akėčių sėjo – dabar gaudo duoną iš vėjo
1007. be mokslo baltos duonos nevalgysi ir juodos kai kada neturėsi
1008. be malkos duonos neiškepsi
1009. be laiko nupjausi – gardžios duonos neragausi
1010. be duonos, be druskos pribaigė jį, suėdė
1011. be duonos valgysi – ir kojas nušalsi
1012. be duonos tušti kluonai
1013. be duonos sotus nebūsi
1014. be duonos niekur nenuvažiuosi
1015. be duonos nepabūsim
1016. be duonos ne meilės nėra
1017. be drąsos liksi ir be duonos
1018. be darbo dirba – be duonos valgo
1019. be dantų minkšta duona
1020. be aukso apsieis, be duonos ne
1021. batai duoną iš dirvos veja lauk
1022. baltos rankos juodą duoną valgo
1023. baltos duonos tinginys nevalgo
1024. baltom rankom duonos neuždirbsi
1025. balti dantys juodos duonos nemėgsta
1026. balti dantys juodą duoną valgo
1027. balta duonelė šeimynos nemigdo
1028. balta duona šikną drasko
1029. balta duona juodom rankom uždirbama
1030. balta duona juodoj žemėj auga
1031. balta duona ir gerą žmogų ištvirkina
1032. balta duona greit nusibosta, o juoda – niekad
1033. balta duona – ne pyragas
1034. balta diena – ne duona
1035. balana duonos neatrieksi, mėnulio pirštu nepasieksi
1036. balana duonos neatrieksi
1037. bajoro baltos rankos, bet duona juoda
1038. bajoras turi kardą ir duonos kai kada, mėsos niekada, o skolos visada
1039. bajoras ką turi šoblę, va ir duonos kai kada, o mėsos – niekados, o skolos visados
1040. bagoti, kai duonos yra
1041. aviža šikną plėšo
1042. aukso neturėdamas gyvensi, geležies neturėdamas duonos neuždirbsi
1043. atsisėsti ant valdiškos duonos
1044. atsidurti, kur duonos nekepa
1045. atsibodo kaip žalia duonelė
1046. atsibodo kaip žalia duona per rugiapjūtę
1047. atsarga duonos neprašo ir kojų nepainioja
1048. atrūgus duona lovy atsėda
1049. atriekta duonos riekė neprilips
1050. ateina Onutė su šviežia duonute
1051. ateik su peiliuku žarnų raišyti, o su duonos kampeliu taukų dažyti
1052. ašarų duona
1053. aš jam su duona metu, jis man – su akmeniu
1054. artojo duona juoda, o ponų balta, nors jie nearia, nesėja, tik pinigus perėja
1055. artojo duona balta, ubago purvina, o saldoto kruvina
1056. artojo duona balta, o visų kitų juoda
1057. artojas visiems duoną uždirba
1058. ar tu ne meška prie duonos?
1059. ar palaikysi šunų gurbe duonos plutą!
1060. ar duoną dirbi, kad duonos nori?
1061. Apytalaukio kunigas gaus duonos, bet ne pinigų
1062. ant žemės pekla : nezgadna pati, bloga kumelė, dangtis kiauras ir kai pavasarį duonos nėra žemė pekla

nezgadna pati blogas kumelė dangtis kiauras pavasaris duona nebūti
1063. ant svetimos duonos ir pelė gaspadinė
1064. ant savo duonos atsisėsti
1065. ant pyrago ir sviestą tepa, o juodos duonos nei į vandenį nepamirko
1066. ant loskavos duonos, ant šunio uodegos
1067. ant juodų rankų duona auga, ant baltų – šunys šika
1068. ant juodo duona dera, ant balto šuva šika
1069. ant dykos duonos visi puola
1070. ant dviejų palivarkų anei duonos, anei privarkų
1071. ant duonos pažiūrėjęs, sotus nebūsi
1072. ant duonos bakano nunokti
1073. ant Dievo valios atsidėk, bet ir pats netingėk
1074. ant Dievo atsidėk, duoną krepšy turėk
1075. ant baryšo naujos duonos priėsi
1076. ant ako duoną valgyt
1077. ankstyvi rugiai, vėlyva duona
1078. ankšta pirkelė, bet gardi duonelė
1079. Amerikos duona ne vieną išdykino
1080. amatas duonos neprašo, pečių (strėnų) nelaužo
1081. amatą mokėdamas, duonos nemaldausi
1082. alus be putų, duona be plutos, pana be vainiko – visi lygūs
1083. alkanas kūnas apie duoną mąsto
1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto
1085. alkanam ir juoda duona skani
1086. alkanam ir duona už pyragą
1087. alkanam ir duona su medum
1088. alkanam ir duona saldi
1089. alkanam duona, druska, o durnam merga
1090. alkanam duona sapnuojas
1091. alkanam duona rūpi
1092. alkanam duoną mini visada
1093. alkanam duona kvepia
1094. alkanam duona kaip su medum
1095. aklas lazdos, alkanas duonos ieško
1096. aklas badas duonai esant
1097. akėčių pas jį nematau, tai ir duonos neradau
1098. akėčiomis laukų nepravažinėsi – duonos neturėsi
1099. aimanuosi, kai duonos nustosi
1100. ačiū už aguonas, bet aš norėčiau duonos
1101. abrako arkliui pagailėsi, duonos neturėsi
1102. …kaip durnas iš duonos
1103. … po manim duonos nekeps
1104. … nors duoną kepk
1105. … kas druska, o kas duona
1106. … kaip šiltos duonos
1107. … kaip katinui duonon įlėkus
1108. … kaip katė, duoną šikdama
1109. … kaip durnius į duonutę
1110. … kaip durniui duona
1111. … kaip durnas iš duonos
1112. … kaip duonutė į riekutes
1113. … kaip duonos su šuke
1114. … kaip duonos neturėdama(s)
1115. … kaip duonmaišis
1116. … kaip duonkubilio dugnas
1117. … kaip duonelė tinginio valgoma
1118. … kaip duona pukšnodama
1119. … kaip duona
1120. … kaip bobulė duoną
1121. … kaip avižinė duona
1122. … kaip alkanas duonos

12 comments to Patarlės apie duoną

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>