Patarlės apie protą

Lietuvių liaudies patarlės apie protą.

1. žmogus yra gerbiamas iš apsirėdymo, o įvertinamas sulig ano protu
2. žmogus turtingas skaitos už protingą
3. žmogų puošia protas
4. žilo plauko sulaukė, proto neįgavo
5. žilas plaukas, sveikas protas
6. vytė yra sveika, proto įkrečia
7. viskas krūvoj, tai ir protas rūroj
8. viską daryk savu protu
9. visiems neįtiksi, o proto neteksi
10. vienu protu mažai padarysi
11. vieni auga į protą, kiti į dydį
12. vienas vaikas širdį ramina, o kitas protą pagadina
13. vienas durnius, kitas beprotis – ir abu tokie
14. vienas auga į protą, kitas iš proto
15. vieną pusę darbo dirba protas, kitą – rankos
16. vėjas be kailio, vanduo be granyčios, ugnis besotė, žmogus beprotis
17. varna proto neišlėsė
18. vaikas į protą, tėvas iš proto
19. už tokį zaplotą reik geresnio proto
20. už tą patį protą Dievui dėkavoti
21. už durną protą kojom pakūta
22. ūgiu didelis, protu mažas
23. tuščia galva – ne puodynė, razumo nepripilsi
24. turtų įgysi, bet proto nenupirksi
25. turtingas protą kišenėj nešioja
26. turįs protą išsisaugoja daug nelaimių
27. turi ilgas iltis, bet trumpą protą
28. turės proto – neves bagotos
29. turėk širdį, neužmiršk ir proto
30. turėk proto ligi svoto, o po svoto ir be proto
31. trys daiktai yra neapykantoje: ubagas pasipūtęs puikybėje, bagočius melagingas ir senis neprotingas
32. trumpas protas, ilgas plaukas
33. trina kaip beprotis pūslę
34. tik protu gyvena, ne sveikata
35. tik aptemdęs protą, vynas džiugina širdį
36. tiek yr galvoj proto, kiek gaidžio subinėj mėsos
37. tiek proto, kiek pas mažą vaiką
38. tiek proto, kiek gaidžio kojoj mėsos
39. tavo protas už žąsino šūdą dviem lotais lengvesnis
40. tas gudrus, kas neturi proto
41. sylos turi, o proto neturi
42. sylos stokis, proto imkis
43. svetimu protu netoli tenujosi (nueisi, nuvažiuosi, keliausi)
44. svetimu protu negyvensi
45. svetimo žodžio klausyk, bet savo protą turėk
46. svetimas mokslas proto neprideda
47. sveikame kūne sveikas protas
48. svečią sutinka pagal drabužius, išleidžia pagal protą
49. svajok, bet proto nenustok
50. susiprotės, kai sava bamba paniežtės
51. šuo gyvą protą tur, kaip žmogus
52. sukumpę kaip ožiai kuproti
53. Šukštos per nelaimę protas sumišo, kantančius žydams įkišo
54. su savo protu geriau gyvensi negu su svetimo
55. su rėčiu proto nepripilsi
56. su protu užteks visko
57. su protu susipykti
58. su protingu pakalbėsi, proto sau įdėsi, su kvailiu – ir savo prarasi
59. su protingu muštis, su plaukuotu peštis
60. su protingu bartis, su plaukuotu peštis
61. su kvailu susidėsi, patsai proto nustosi
62. su kvailu kartis, su protingu bartis
63. su durnu protu galva kojoms pagūba
64. su durnu du turgu, o su protingu (berazumiu) jomarkas
65. su durnium du turgu, o su protingu jomarkas
66. stuomenėlis gražus, o protelis mažas
67. stukis žiūrėti, o proto nėra
68. šlubas, kuprotas ir rudaplaukis – prie jų pagalbos nešaukis
69. šleivas, kreivas ir kuprotas – ir tas nori būt ženotas
70. skaniai pavalgius, ir protas šviesesnis
71. Šiukštos per nelaimę protas sumišo, todėl Kantaučius žydams įkišo
72. širdis proto nesiklauso
73. seno ir mažo protas toks pats
74. senis senyn – protas durnyn
75. senas protu, jaunas gvoltu
76. savo proto nepamesk ir kito (ne)klausyk
77. šaukštu proto neįkrėsi
78. sapalioja kaip ne viso proto
79. samdytas proto neturi
80. rykštelė protą į galvą suvaro
81. rudens oras kaip mergos protas
82. Renavoj, būdamas išmintingu, sutiksi su ponu protingu
83. reikia gerti ir proto nepragerti
84. reikia dirbti su protu, ne su jėga
85. Ramygaloj gyvena 51 ponas, ydant sutiktu, turi būti protingas klebonas
86. proto turi, bet išminties neturi
87. proto turi kaip devyni bepročiai
88. proto tris kluonus turi, tik visi dangum dengti
89. proto kaušu neprikrėsi
90. proto kaip pas ožką
91. proto ir išminties ir už kartį raudonųjų nenupirksi
92. proto galvoj, kiek ir uodegoj
93. proto daugiau negu pinigų
94. protingesnis visada daugiau klauso negu kalba
95. protingas – kaip kiaulė išmintinga
96. protingas žmogus pirma sukramto, paskui išspjauna
97. protingas žmogus neprivalo geisti mirties, bet neprivalo jos bijoti
98. protingas pro savo langą mato daugiau, negu kvailas apkeliavęs visą pasaulį
99. protingas prie ugnies sušils, o žioplas – sudegs
100. protingas plaukas kvailą galvą palieka
101. protingas kalną apeis
102. protingas kaip ženotas
103. protingas kaip Svirnelio kiaulė
104. protingam arielka gert, švariam taboka šniaukt, atsargiam pipka rūkyt
105. protelis kaip žilos kiaulės
106. protelio kaip molelio
107. proteli, proteli, pareik bent pavalgyti
108. proteli, proteli, kame tu pirma buvai?
109. prote, prote, kur pirma buvai?
110. protas žmogų tiesiai veda
111. protas yra, jėgos nereikia
112. protas viską vaduoja
113. protas už auksą brangesnis
114. protas sveikas kūne sveikame
115. protas razumą kamuoja
116. protas rankas ir kojas vaduoja
117. protas protą pereina
118. protas pasako, kaulai atsako
119. protas ne kepurėj, o galvoje
120. protas kojas vaduoja
121. protas kaip žydo
122. protas kaip vištos
123. protas išmintį vedžioja
124. protas išdils ir barzda pražils
125. protas ir išmintis viską ant svieto pramano
126. protas eina po paskui
127. protas – ne bulbienė; jei būt bulbienė, tai samčiu įkrėstum
128. protą suvalgyti
129. protą apsukti
130. prisitaikęs kaip kuprotas prie sienos
131. priima pagal aprangą, o išleidžia pagal protą
132. prieprotis pikčiau nevalios
133. prie proto tai ir grožis tinka
134. po laiko ir protas ateina
135. po laiko ir kvailys protingas
136. po čėso ir žydas protingas
137. plaukai ilgyn – protas trumpyn
138. plati burna – siauras protas
139. pirmiau trotas, paskiau protas
140. pinigų daug kaip proto
141. pigiu būdu perkal geležį rankos kalvio, bet sunku yr pataisyt protą pusgalvio
142. per vieną gniaužtą proto trūksta
143. per užpakalį proto neįvarysi
144. per procią viso ko gali įgyti, bet proto ir už pinigus nenupirksi
145. per ką blusos kuprotos?
146. paukštį plunksnos gražina, o žmogų protas
147. pats mažyn, protas didyn
148. pasivėlinai, kai Dievas protą dalino
149. pasitinka pagal apsitaisymą, išleidžia pagal protą
150. pasisveikinsi su degtine, atsisveikinsi su protu
151. pasensta žmogus, pasensta ir protas
152. paseno, o proto neįgavo
153. paprotys už prigimimą piktesnis
154. paleistuvis protą į moterišką šakumą sukiša
155. pakol svietui įtiksi – greičiau proto neteksi
156. pagal rūbus sutinka, pagal protą palydi
157. pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydi
158. pagadinti ir durnius pagadins, bet pataisyti ir protingas nebepataisys
159. nustojo proto ir Trakuose dar negyvenęs
160. nušokti nuo proto
161. nuo valgio pilvotas, nuo darbo kuprotas
162. nuo putros pilvotas, nuo darbo kuprotas
163. nuo miego nebūsi kuprotas
164. nuo darbo nebūsi kuprotas, tik bagotas
165. nueiti pas protėvius grybauti
166. nors kuprotas(a), bet bagotas(a)
167. nors kuprotas(a), bet bagotas(a)
168. niekada negalvok, kad esi pats protingiausias
169. nežiūrėk apinasrio, žiūrėk proto
170. neturtingas, ale protingas
171. netark, kad esi protingesnis, kai jau į batus
172. nėra proto nė už pinigus
173. neprotyvyk prieš Dievą
174. neprotingiems darbams ir trumpo amžiaus per daug, ir ilgo nepakanka
175. nepasikliauk savo protu
176. nelaimėje protingas pats save kaltina, o kvailys – kitus
177. nei žilsta, nei širsta plaukai – proto maža
178. nei proto, nei soto
179. nei pinigų, nei proto
180. negerbs parėdai gražiausi, nei turtai, jei nėra proto
181. nedalyk kitiems proto – pats pristigsi
182. nebūtų durnių, ir protingo neatskirtum
183. nebijok priešo protingo, bijok draugo kvailo
184. ne visi protingi ir Amerikoje buvę
185. ne tiek bagotas, kiek kuprotas
186. ne tas yra laimingas, kuris turtingas, bet tas, kuris protingas
187. ne tas kalnus varto, kas drūtas, bet kas protingas
188. nė mergos proto neturįs
189. mužikas pilkas, bet jo protą nesurijo vilkas
190. mušdamas proto nedaduosi, bet paskutinį atimsi
191. moterų ilgi plaukai, trumpas protas
192. moteriškos protas trimis lotais už šunšūdį lengvesnis
193. moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas, ilgi plaukai, trumpas protas
194. motė savo vaikui krūtį įbruka, bet proto neįbruks
195. mokslu daugiau proto įdeda kaip rykšte
196. minia turi daug galvų, bet maža proto
197. metų kaip bočio, proto kaip vaiko
198. mėsgalvio protą turi
199. mergos protas trumpas
200. mergos protas kaip vaškas
201. mergos ilgas plaukas, o trumpas protas
202. mėnulis pakaušy šviečia, o proto neįgauna
203. meilė ateina per vienas duris, o protas pabėga per kitas
204. mažiau šnekėk, protingesnis atrodysi
205. mažas vyrelis, didelis protelis
206. maža galva, bet protas didelis
207. malonu su protingu pakalbėt, o į gražų pažiūrėt
208. liga į kūną, protas į galvą
209. liga į galvą – protas iš galvos, liga iš galvos – protas į galvą
210. liežuvis proto nevedžioja
211. Laižuvoj klebonas pusprotis turtingas, paskiau plikis, bet išmintingas
212. kvailys, norėdamas pasirodyt protingiau, pasirodo dar kvailiau
213. kvailys, norėdamas pasirodyt protingiau, pasirodo dar kvailiau
214. kvailys mėto, protingas pakelia
215. kvailys kvailio prašo proto
216. kvailo protas nuo liežuvio varva
217. kvailiui proto neįdėsi
218. kvailioja kaip proto netekęs
219. kvailas protingo nepamokys
220. kvailas protas visiems juokus daro
221. kvailam vis tiek į galvą proto neįkalsi
222. kvailam su samčiu proto neįkrėsi
223. kvailam proto neįdėsi
224. kuris protingas, tai ir galingas
225. kurį Dievas nori nubausti, pirma apakina
226. kur žmogus protu jėgą valdo, ten jis ta jėga uolas skaldo
227. kur protingas pralįs, ten kvailas nuklimps
228. kur buvai, kai protą dalijo?
229. kur buvai, kai ponas protą dalino
230. kur buvai, kai Dievas protą dalijo?
231. kuproto nei grabas neištiesia
232. kuprotas gimė, kuprotas ir mirs
233. kuprotą tik karsto lenta gali ištiesti
234. kuprotą tik kapas ištaiso
235. kuprotą tik kapai ištaiso
236. kuprotą tik grabo lenta išlygins
237. kuprotą oželį tik vilko dantys pataiso
238. kuomet girtybė galvon įeina, tuomet protas laukan išeina
239. kožnas žmogus turi savo paprotį
240. kožnas savo protu džiaugias
241. koks šmotas, toks ir protas
242. koks protas, toks ir žmogus
243. koks protas, toks ir zaplotas
244. koks protas, toks ir gyvenimas
245. koks protas, toks darbas
246. koks protas, tokia ir kalba
247. koks amžius, toks ir protas
248. kokie metai, toks protas
249. kokia šalis, toks ir įprotis
250. kokia kepurė, toks protas
251. kokia galvelė, toks ir protelis
252. kokia galva, toks ir protas
253. kokia galia, toks ir protas
254. kokia burna, toks ir protas
255. kojas bėda taiso, o protą randa
256. ko jaunas nepadaro jėga, senas padaro protu bei įgudimu
257. kitų klausyk, ale ir savo protą turėk
258. kieno ilgas liežuvis, to trumpas protas
259. kiekvienas savaip iš proto kraustosi
260. kiek žmogaus, tiek ir proto
261. kiek vieko, tiek proto
262. kiek to proto turi, tiek ir pasirodo
263. kiek proto, tiek ir vieko
264. kiek galvų, tiek protų
265. kas žmogus, tai protas, kas šalis, tai mada
266. kas vagia su protu, nepapuls už grotų
267. kas tvarkingas, tas ir protingas
268. kas turi pinigų, tas turi proto
269. kas supranta, kad jo proto neužtenka, tas ne kvailys
270. kas rūko, tam proto pritrūko
271. kas protingas, vis galvoja, kad yra protingesnių už jį, o kvailas galvoja, kad yra kvailesnių už jį
272. kas protas, tas ir razumas
273. kas plaukas, tai protas, kas galva, tai razumas
274. kas pats proto nepasiima, kitas neįduos
275. kas pats proto nepasiima, kitas neįduos
276. kas neturi proto, tas ubagais eina
277. kas iš to grožio, jei nėra proto
278. kas daug kalba, tas maža teišmano
279. kas bagotas, pas tą ir protas
280. kam puodas ant galvos, tam proto neįdėsi
281. kalbėk mažiau, bet protingiau
282. kaip nebus varlės kuprotos
283. kai vietos neteksi, proto įgausi
284. kai pinigas ir protas sueina į vienybę, padaro didelę galybę
285. kai meilė pabunda, protas sulenda į užpakalį
286. kai Dievas žmogų nuo savęs atmeta, atima pomislę ir protą
287. kai Dievas nori žmogų korot, tai jam atima galvą
288. kada lazdos paragausi, bene ir proto įgausi
289. kada jausmas soste, protas už durų
290. kada geiduliai sėdi soste, protas stovi už durų
291. kad viekos neteksi, protą priimsi
292. kad šiaulėniškių protas sumišo, pinigus į stulpą sukišo
293. kad ir su trotu, bet savo protu
294. kad ir nebagotas, tik neženotas (nekuprotas)
295. kad ir gražumo kaip lelija, jeigu ant proto kaip bestija
296. kad daug dirbsi, nebūsi bagotas, tik kuprotas
297. kad amžiaus neteksi, protą įgysi
298. ką kvailas sugadins, ir protingas nepataisys
299. ką durnas sumanys, to nė protingas nepadarys
300. ką Dievas nori nubausti, to ir protą atima
301. ką Dievas nori nubausti, to ir protą atima
302. Juodžių vyrai derlingi, moteriškos protingos
303. Jonas turėjo tik vieną protą, o karčiamoje dar įgijo kitą
304. jeigu Dievas nori žmogų nubausti, tai pirma atima protą
305. jei žmogus žmoniškas, tai jo ir protas kitoniškas
306. jei protas aklas, veltui akys mato
307. jei protą turėsi, kalėjime nesėdėsi
308. jei pasauly durnų nebūtų, tai protingiem būtų neįdomu gyventi
309. jei nėr proto, ar su lopeta įmesi
310. jei išminties kur trūksta, ten ir protas greit dūksta
311. jei geras knygas skaitysi, tai būsi protingas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi turtingas
312. jei galvoj nėr proto, tai košės neprikrėsi
313. jei Dievas proto nedavė, tai neįdėsi
314. jei Dievas nekvepia proto, vėjas nesupūs
315. jaunas protas greitai sprendžia
316. jaunas pagal amžių, bet senas protu
317. jaunas gvoltu, senas protu
318. išsimelsk bagotą, o ne kuprotą
319. išmušti iš proto
320. išmintis tur protą vadžioti
321. iš žemės nebūsi bagotas, tik kuprotas
322. iš uždarbio nebūsi bagotas, tik kuprotas
323. iš tų pačių ir durniai, ir protingi
324. iš proto išsikraustyti
325. iš Plungės parapijos džiaukis protą įgijęs
326. iš metų ir iš proto
327. iš kvailo protingą nepadarysi
328. iš didelio proto palieka be proto
329. iš didelio proto išėjo į apušrotą
330. iš didelio noro neteko nė proto
331. iš didelio mokslo išėjo iš proto
332. iš didelio galvojimo išeina iš proto
333. iš darbo nebūsi bagotas, tik kuprotas
334. ir varna turi savo protą
335. ir tiesus būna kuprotas
336. ir mušimu durniaus galvon proto neįdėsi
337. ir kvailas tiniginys turi proto darbui išvengti
338. ir kiaulė protinga šeimininkė, kol pilnas aruodas grūdų
339. ir galva nebe ta, ir protas nebe tas
340. ir asilo protu pasitikėsi, kai sukčiaus nagus paregėsi
341. įprotis blogesnis už prigimimą
342. ilgas protas – trumpas razumas
343. ilgas plaukas – trumpas protas
344. ilgas kotas – durnas protas
345. ilgas gyvenimas tam, kas neprotingas
346. ilga kasa – trumpas protas
347. įgaus protą po čėso
348. į reikalus valsčiaus Ginteliškėj, jei turi protą, nekiškis
349. gyventi savo protu
350. gyveno trys seserys: dvi protingos, o trečia pedagogė
351. gyveno trys broliai – du protingi, trečias filologas
352. gyvenk protingai, pameski baimę, o pamatysi, kad rasi laimę
353. gudrus visada su atsarga
354. gudriam protas reikalingas, kvailam ir rankų pakanka
355. gudrė galvon, protas uodegon
356. girtuoklio žmona susiprotėjo, kodėl vyras kočėlą nudėjo
357. gilus protas, nors žmogus kuprotas
358. gerk, bet proto nepragerk
359. gerk su protu, kad ir akys išsprogtų
360. geriau vienas protingas negu trys kvailiai
361. geriau uošvis protingas negu maldingas
362. geriau tarp kvailių būt pirmutiniam negu tarp protingų paskutiniam
363. geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu
364. geriau su protingu vyžotu negu su kvailiu piniguotu
365. geriau su protingu rast nei su kvailu pamest
366. geriau su protingu akmenis skaldyti, negu su kvailu pietus valgyti
367. geriau pasiklausti vieno protingo negu dešimties kvailų
368. geriau negražiam, bet protingam būti
369. geriau klausyti protingo žmogaus barimo negu kvailio pagyrimo
370. geriau kirvis be koto negu žmogus be proto
371. geriau būti protingam, nekaip turtingam
372. geri žmonės protą gerbia, o pikti – pinigus
373. geras rūbas ir kuprotą puošia
374. geras gyvenimas žmogų pagadina, o sunkus – proto išmokina
375. gerai gražus rėdyt, o protingas mokyt
376. gera su durnu kalbėti, su plaukuotu peštis
377. gera būti stipriam, bet geriau būti protingam
378. gera būti stipriam, bet dar geriau protingam
379. galva kaip puodas, o proto kaip košės
380. galva didelė, bet protas mažas
381. galva ant pečių, o protas kulnyje
382. gal su protu susipykai?
383. esame kvailų išgirti, o protingų išjuokti
384. eilėj prie perdimo stovėjau, kai Dievas protą dalijo
385. eik pas poną savo proto atsiimti
386. dvasia protą manko – sielai darosi geriau
387. dvasia ir protas turi žmogumi valdyti
388. dvaro darbu būsi kuprotas, bet ne pilvotas
389. durnius stato, protingas geria
390. durniui proto neįdėsi
391. durnių pažinsi iš drabužio, o ne iš proto
392. durnas nesupras, protingas nieko nesakys
393. durnas kaip Rakytų beprotis
394. durnas beprotį pažino
395. durnam proto neįdėsi
396. durnam ir su mietu proto neįvarysi
397. du kvaili, trečias beprotis
398. du kvaili, trečias be proto
399. Dievas vyrui atima protą ir duoda žmoną, protą grąžina, bet žmonos neatima
400. Dievas norėdamas ką nubausti, jam protą atima
401. Dievas atėmė protą ir davė žmoną
402. didžiausia nelaimė – neturėti proto
403. didumas kaip jaučio, o protas kaip avino
404. didelis pilvu, mažas protu
405. didelė išmintis, o proto nei už skatiką
406. dėl ko varlės kuprotos?
407. degtinei į pilvą (trobą) įeinant, protas iš galvos pabėga
408. degtinė į trobą – protas laukan
409. daugiau proto – mažiau puikumo
410. daugiau pinigų negu proto
411. daug turįs proto išsisaugoja nelaimių
412. daug tokių protingų nupuola ir nebeišsikapsto
413. daug proto, mažai pinigų
414. daug proto turėsi, nelaimių neregėsi
415. daug galvų – daug proto
416. dantys liežuvį sulaiko, bet proto nesuvaiko
417. dantis pravalgyti
418. dantis praėdęs, proto neįgijęs
419. dantis praėdė, kol tiesą sumojo
420. čebatuoto blizga aulai, protingo darbai
421. bus alučio putoto ir ragaišio kuproto, tik ne visiems
422. būk turtingas, bet būk ir protingas
423. bobų protas į plaukus suaugęs
424. bobos protas užkulny sėdi
425. bobos protas trim lotais už šunšūdį lengvesnis
426. blogas įprotis pradžioje svetimas, paskui svečias, vėliau giminaitis ir, pagaliau, šeimininkas
427. blogai, kai žmogui protas paskui ateina
428. blogą paprotį veikiai įsigysi, bet neveikiai juo nusikratysi
429. biednojo protas bagotojo kišeniuje
430. beržo proto žmogus
431. bernui nereikia proto, o arkliui akių
432. bernas bagotas, nors ir kuprotas – vis tiek susituoks
433. beprotis ir geriausią darbą visad peikia, o pats nežino, kaipo pataisyti reikia
434. beprotį kaip beaprėdytumei, vis bus beprotis
435. beprotį iš jo juoko pažinsi
436. bene protelis išėjo pasivaikščioti
437. bėda proto randa
438. bėda nors ir pakamantinės, bet ir proto pridės
439. be skatiko nėra nė proto
440. be pinigų nėra nė proto
441. be pinigo nėra nė proto
442. be grašio nėr nė proto
443. be dvylekio nėra nė proto
444. barzdą neši, o proto neturi
445. barzda kaip ožio, o protelio nė jokio
446. bagotas be proto protingas
447. bagotam proto nereikia ir, jei kvailas, niekas už tai nepeikia
448. badas skilvio negadina, tik protą išprusina
449. avino protas veda
450. auk į protą, ne į vyzgynę
451. augti į rietus, o ne į protą
452. augęs ir peraugęs ir proto neįgavęs
453. atsargumas – proto dėdė
454. ateina į protą kaip žirafai trečią dieną
455. arklio didelė galva, o proto – tai maža
456. arielkai į trobą įeinant, protas eina laukan
457. ar vištos protą turi, kad bobos klausai
458. ar tu durnas, ar proto neturi?
459. ar kiaulė turi proto?
460. apdurninti ir protingą galima
461. ant kuprotos ievos visos ožkos lipa
462. alkis didina protą
463. akys toli mato, protas dar toliau
464. akys parodo žmogaus protą
465. akys didina protą

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>