Patarlės apie vandenį

Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį.

1. žvejys tėvas ir vaikai į vandenį žiūri
2. žuvis trokšta be vandens
3. žuvis be vandens žiopčioja
4. žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso
5. žmogus – ne akmuo, kraujas – ne vanduo
6. žmogaus amžius kaip vanduo
7. žiūri kaip ožys į vandenį
8. žiūri kaip ožka vandenin
9. žiopčioja kaip žuvis be vandens
10. žemė – akmuo, pinigai – vanduo
11. žalias vynas – ne vanduo, aficierius – ne piemuo
12. vyną veža, o vandenį geria
13. visur vanduo su vandeniu susieina
14. višta dėl to vandenį peikia, kad plaukti nemoka
15. visose upėse tas pats vanduo
16. viską prakišo ir galus į vandenį sukišo
17. visi eina į ekertį ieškoti vandenio
18. visada vynas svečiam, vanduo pačiam
19. vietoj ugnies vandenį rado
20. vieno gulėta – šaltas vanduo
21. vienas yra mandras ant žemės, o kitas vandeny
22. vienas šlapias, kitas kaip vanduo
23. veršiu vandens nuvažiavo
24. Velykos ant ledo, kai Kalėdos ant vandenio
25. vely į vandenį būč įmetus
26. vėjas be kailio, vanduo be granyčios, ugnis besotė, žmogus beprotis
27. vasarą vanduo ant kelio nesilaiko
28. vartotas plūgas spindi, susistojęs vanduo smirdi
29. varlė, sedėdama šuliny, nežino vandenyno
30. vanduo vis bėga, kur žemiau
31. vanduo vandeny neskęsta
32. vanduo tykus, kai nėr vėjo, gyvenimas mielas, kai nėr barnių
33. vanduo tykus, ale gilus
34. vanduo randa plyšį
35. vanduo per tarpą nepertekėtų
36. vanduo nuplauna visus nešvarumus
37. vanduo netekėdamas, žmogus nedirbdamas genda
38. vanduo nėjo ugnies lieti, vilkas nėjo ožkos pjauti
39. vanduo mėšlo toli neneša, į kraštą išmeta
40. vanduo mėgsta drąsius
41. vanduo laimės neatneš, tik toliau nuneš
42. vanduo kūną, o ašaros sielą plauna
43. vanduo keleivis
44. vanduo kaip tepalas
45. vanduo jūsų, bet žuvis mūsų
46. vanduo juokias: katras moka plaukt, tas mano
47. vanduo ir ugnis tai vienos sylos
48. vanduo į kalną neteka
49. vanduo galvos neužvers, ir kišenės neišvers
50. vanduo be sparnų, akmuo be šaknų
51. vanduo be čėso semia
52. vanduo – žąsino vynas
53. vanduo – ne arielka, daug neišgersi
54. vandenyj paskęsi, ugnyj sudegsi
55. vandeny visi daiktai kreivi
56. vandeny vėžys, o ant žemės meška – nėra sutvėrimo gyvesnio
57. vandens su kaupu nepripilsi
58. vandens pluta
59. vandens kiauru rėčiu atnešti
60. vandeniu maudo, ugnim šaudo
61. vandenio rieškučiom neužgesinsi gaisro
62. vandenio – nors prigerk, malkų – nors sudek, o duonos – nors nudvėsk
63. vandenį tuomet brangina, kai šuliniai išdžiūsta
64. vandenį gėręs, girtas nebūsi
65. vandenį drumskime bendrai, žuvį gaudysime atskirai
66. vandenį bėgantį apsuktų
67. vandenėlio išgėręs, girtas nebūsi
68. užkulniuose vanduo užvirs
69. užgeria šaltu vandeniu
70. uzbonu lig čėso vandenį nešti
71. uzbonas nešioja vandenį, kol ąsa nutrūksta
72. už marių vandenio važiavo
73. utarina – kaip vandenį geria
74. ugnis – vanduo
75. ugnis ir vanduo abu galingi
76. ugnies, vandens ir meilės nepaslėpsi
77. ugnies ir vandenio kaimynui negailėk
78. ubago malda, mergos pavardė ir pirdis vandeny – vienokios tvermės
79. tyras kaip vandens lašelis
80. tyli kaip žuvis vandenyje
81. tyli kaip žirnis vandeny
82. tyli kaip vandens į burną prisisėmęs
83. tykus vanduo krantus plėšia, tyki kiaulė gilią šaknį knisa
84. tyko kaip lūpa vandens lašo
85. turtuoliu neprisidengsi, vandeniu nepasiremsi
86. turtu nepasidengsi, vandeniu nepasiremsi
87. turškiasi kaip antis po vandenį
88. turi pasogos du malūnu: vieną vėjinį, antrą vandeninį
89. turi vandens, nori giros
90. troškulys vandenį pasaldina
91. trokšti be vandens
92. trokšta kaip žuvis vandens
93. tolimi vandenys nieko gero neatneša – tik skiedrą ir šūdą
94. toks ir nuskenęs prieš vandenį plauks
95. toks giminė – penktas vanduo nuo kisieliaus
96. tokia čia giminystė – devintu vandeniu b…į plovė
97. tik kūlį ir vandenį palikti
98. tiesos – kaip rėtyje vandens
99. tiek tiesos, kaip rėty vandens
100. tekančio vandens neatsuksi
101. tavo pažadai ant vandens rašyti
102. tam ir ežeras, kad vandens būtų
103. tai man pakalenija – devintas vanduo, kur velnią prausė
104. tada suprantame brangumą vandenio, kad šulnis išdžiūsta
105. suvaikysi tu pirdalą vandeny
106. sutinka kaip ugnis su vandeniu
107. sunku žuvelei be vandenėlio
108. sunku prieš vandenį plaukti
109. sunkia kaip iš akmens vandenį
110. suktas žmogus ugny nedega, vandeny neskęsta
111. sudegė kaip šiaudas vandeny
112. su vandeniu ugnies nesumaišysi
113. su vandeniu išpylė ir vaiką
114. su ugnimi ir vandeniu būk atsargus
115. su ugnim nesibovyk, su vandeniu nesidovyk
116. su šūdu ant vandens nepasiremsi
117. su sietu vandens nepasisemsi
118. su rėteliu vandenio nepasisemsi
119. su rėčiu vandens per vestuves atneš
120. su rėčiu vandens nepasemsi
121. su kiociu vandens nepasemsi
122. su kantrybe vandenį bėgantį galima apsukti
123. su juo kalbėti, tai reikia pirma šalto vandens atsigerti
124. su dideliu mandrumu nesidenk, o į vandenį kumščiu nesiremk
125. styrina kaip šuo vandeniu perpiltas
126. stovėdamas vanduo prišunta
127. sraunus vanduo visuomet švarus
128. šoksi į ugnį – sudegsi, šoksi į vandenį – prigersi
129. šlapias kaip vandens žiurkė
130. šlapias kaip iš vandens ištrauktas
131. skubina – kaip vandenį į maišą pila
132. skiriasi kaip vanduo nuo žemės
133. šitais naščiais neilgai vandenį neši
134. širdis – ne akmuo, kraujas – ne vanduo
135. šioj gadynėj maža teisybės: bėgantį vandenį apsuka
136. sieto vandens nepripilsi
137. semti rėčiu vandenį
138. sėlenai nedaug vandens reikia
139. savo šulinyje ir vanduo saldus
140. šaukšte neprigersi, vandeny nesudegsi
141. šaltas kaip šaltinio vanduo
142. rudenin – vandenin
143. rėžti botagu
144. rezginėm vandenio neprineši
145. regzčiais vandens nešti negalima
146. rėčio vandeniu nepripilsi
147. raudėniškiai vandens turi gana – ir mirusius guldo į klaną
148. pyvas – ne vanduo, kunigas – ne piemuo
149. purvinam vandeny nenusiprausi
150. puodas vandenį neša, kol ąsa nutrūksta
151. puodas lig laiko vandenį neša
152. priešgina ir negyvas prieš vandenį plaukia
153. priešgina ir negyvas prieš vandenį plaukia
154. prieš vėją nepapūsi, prieš vandenį nepaplauksi
155. prieš vandenį plaukia mėšlas ir skiedra
156. prieš vandenį nebristi
157. prie velnio švęsto vandens negausi
158. prie gerų norų ir velnias švęstam vandeny maudosi
159. prašo vandens, duoda druskos
160. prapuolė kaip pirzius vandeny
161. prapuolė kaip pirdžius vandeny
162. prapuolė kaip lašas vandeny
163. pranyko kaip bezdalas vandeny
164. pramušk ledą, o vanduo ant viršaus išplūs
165. poteriai subiro į šulinį, kai sėmiau vandenį
166. ponui gailėk vandens, o ubagui pyrago
167. ponu nesidenk, vandeniu nesiremk
168. po vandenį plūkauja ir gert šaukiasi
169. po svietą nevandravosi – nieko nežinosi
170. po gulinčiu medžiu ir vanduo neteka
171. po gulinčiu akmeniu ir vanduo neteka
172. po gulinčia kalade vanduo netekės
173. pliauškina kaip botagu per balą
174. plaukioja kaip sviestas po vandenį
175. plaukia kaip žąsis prieš vandenį
176. plaujoja po svietą kaip plaučiai vandenyje
177. plati upė daug vandens turi
178. pirkioms pelenais pavirtus, per vėlai lieti vandenį
179. pinigas teka kaip vanduo
180. pinigai – tai vanduo
181. pinigai – ne vanduo, nepasemsi
182. pilti vandenį ant svetimo malūno
183. per vandenį brisdamas sušlapsi, per ugnį – sudegsi
184. per šūdą nėra bjauresnio, o per vandenį nėra švaresnio
185. per mažą skylę daug vandens išteka
186. per Kazimierą vandens žvirbliui atsigerti, o per Juozapą – jaučiui
187. per ežerą su luotu važiuoja, šaukia, gert netrivoja
188. pelenams vandens daug nereikia
189. pavasario vanduo teatneša skiedrą ar šapą
190. pavasario vanduo nieko gero neatneša – nei skiedros, nei šapo, bet ir tą toliau plauna
191. pavasarį – vandens viedras, o šaukštas purvo, o rudenį – šaukštas vandens, o purvo viedras
192. pavandeniui ir akmenėliui nesunku ristis
193. Pavandenio bažnyčia ant kalnų, ginas nuo visų vėjų, taisoma geradėjų
194. paupy gyvena, o vandens neturi
195. paukštis į krūmus, vanduo į šlaitus traukias
196. paukštelis skęsta vandenyje, žuvis trokšta ant oro
197. paukščiui – dangus, žuvims – vanduo, o žmogui – visas pasaulis
198. Pasvalyje viena siera, kitokio vandens nėra
199. pašnekėjo kaip sietu į vandenį
200. pasisemk vandens, kad neturi kuo akių plauti
201. pasiryžimas, kaip malūnas be vandens
202. pasilikau kaip lapas ant vandenio
203. pasėtas grūdas labiau pagadą pakenčia negu vandenį
204. pasakė – kaip vandenin paperdė
205. pas kitus ir vanduo kaip medus
206. pas bagotą ir vandenio neparagausi
207. parašyta šake ant vandens
208. parapijoj Vandžiogalos plikbajorių be galo
209. panašūs, kaip du vandens lašai
210. panašus kaip du lašai vandens
211. pamotė svetimą ir šaukšte vandens prigirdytų
212. pamariais ieško vandens
213. paliko kaip ponas ubagą vandens prisigėręs
214. pakalbėjo – kaip Zosė į vandenį nusiperdė
215. ožka – ne galvijas, merga – ne šeimyna, žydas – ne brolis, alus – ne vanduo, kunigas – ne piemuo
216. nuvažiavo į Mogilėvą žydams vandens nešioti
217. nuo švento Mataušo vanduo (žemė) ataušo
218. nuo šventės Povilo vanduo atšilo
219. nuo šv. Baltramiejaus velnias į vandenį geležį įkiša
220. nuo griaustinio nepasislėpsi ir vandenyje
221. nors eik ant galvos į vandenį
222. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos, bet pas giminę
223. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos, bet pas giminę
224. norisi kaip po silkės vandens
225. norinčiam gerti ir vanduo į vyną pavirsta
226. nežinome vandens vertės, kol neišdžiūsta šulinys
227. nežinodamas gylio nelįsk vandenin
228. nevandravęs ne gizelis
229. neuždek vandenio, nepakaks ir šiaudų užgesint
230. nesugyvena kaip molis su vandeniu
231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas
232. nespjauk į vandenį, teks pačiam gerti
233. nerodyk štukų su ugnia, su vandeniu ir su vaiku
234. nėra tos upės, kurios vandenį marios nepriimtų
235. nepilk vandenį prieš vėją, save apsipilsi
236. nepersk į vandenį – nebaidyk vėžių (karosų)
237. nepaslėpsi galų sukišęs į vandenį
238. nepasiremsi su šapu vandeny
239. nenuskęs sėlena vandens bliūde
240. nemyžk į vandenį, nes užmyši savo motinai akis
241. nelįsk į vandenį, jei nežinai, kaip gilu
242. nelįsk į vandenį nepaskęsi
243. nejau upėje būdamas eis vandenio gerti kitur
244. neištyręs brastos, nebrisk į vandenį
245. neilgai ąsočiu vandenį nešiosi
246. neilgai ąsočiu neši vandenį – ąsa nutruks, vanduo išsilies
247. nei vanduo neprabėgs
248. nei ugnyje, nei vandenyje nepražūti
249. nei ugnis kurta, nei vanduo virta
250. nei sniego vandeniu nenumazgoti
251. negausi nuo pikčiaus švęsto vandens
252. negaliu be tavęs apsieiti, kaip jūra be vandens, kaip putra be druskos
253. negali patraukti kaip šiekšto iš vandens
254. nedorėlis nežūva nei vandeny, nei ugny
255. nedaug tereikia pelams vandens
256. nebridęs į vandenį, žuvies nevalgysi
257. nė vandens lašo negauti
258. ne taip skandina vanduo, kaip vilnis
259. ne su rezginėm vandenį nešti
260. ne molį kasam, ne vandenį geriam
261. nardo kaip žuvis po vandenį
262. mokslo nei vagis nepavogs, nei ugnis nesudegins, nei vanduo užlies
263. mirksta kaip šaltame vandeny
264. miega kaip vandenyje
265. mesk akmenį vandenin, ar neskęs
266. mesk akmenį į vandenį, kai semsi išimsi
267. menka paspirtis šiaudas vandeny
268. melagis kur paporys ugnį, ten rasi vandenį
269. melagis ir be vandens tvaną padaro
270. meilus kaip lietaus vanduo
271. meilės nei vanduo neužgesins, nei tvanas nepaskandins
272. mažame vandeny didelė srovė
273. mariose lašas vandenio žymės nepadaro
274. marioms vandens nepritrūks
275. marioj lašas vandens
276. malkų – nors sudek, vandens – nors prigerk; duonos ir druskos dasipirkus galima gyventi
277. loja kaip šuo, ant vandenį žiūrėdamas
278. liūge kad nebus vandenio, tai bus purvyno
279. lig laiko puodas vandenį neša
280. lig čėso vandenį viedru neša
281. lig ąsa laiko, puodas vandenį neša
282. lieptus perėjęs, į vandenį įkrito
283. laukia kaip sausa žemė vandens
284. lašas vandens jūros nepakelia
285. lašas vandenio – šaukštas purvyno
286. lapas prieš vandenį nepaplauks
287. landžioja po vandenį kaip šlapokas
288. laksto, kaip kiauras vanduo
289. laikas bėga kaip vanduo
290. kvartūke vandens parsinešti
291. kur vanduo gilesnis, ten žuvys didesnės
292. kur ugnis, ten ir vanduo
293. kur miškas, ten žvėris, kur vanduo, ten žuvis
294. kunkuliuoja kaip puode vanduo
295. kunigas – ne piemuo, alus – ne vanduo
296. Krinčinas būtų vieta gera, nelaimė, jog turi vandenį su siera
297. kraujas tirštesnis ir už vandenį
298. kraujas – ne vanduo, širdis – ne akmuo
299. kraujas – ne vanduo, kunigas – ne piemuo
300. kraujas – ne vanduo
301. kaip antukas vandeny
302. kaip akmuo po vandenį
303. kolei mylis, tai ir vanduo nebėga, o kai skiriasi, tai ir akmenis rituoja
304. koks šulinys, toks ir vanduo
305. kojas nuplauti ir vandenį išgerti
306. klausyk bobos, eisi keliu kaip vandeniu
307. kiekvienas melnykas ant savo ratų vandenį traukia
308. kiek vandenį bevirsi – vistiek bus vanduo
309. kiaru viedru vandens neparneši
310. Kaune daug vandens, mažai žuvų
311. kas, pieną begerdamas, žarnas išdegė, tas ir į vandenį šaltą pučia
312. kas turi būti pakartas, tas ugnyj nesudegs, vandeny nepaskęs
313. kas tėvų neklauso, tas eina keliu kaip vandeniu
314. kas pinigų turi – vyną geria, kas jų neturi – vandenį
315. kas geria vynelį, o aš vandenėlį
316. kas daug plepa, blynus ant vandens kepa
317. kas bliūde – mano, kas vandeny – tavo
318. kas apšus nuo pieno, tas ir į vandenį pučia
319. karštas kaip šulinio vanduo
320. karštam vandeny maudyta(s)
321. karivis vandeny neskęsta, nei ugny nedega
322. kam mesti į balą vandenį
323. kalbos kaip vandenio
324. kaip zuikio pirdalas vandeny
325. kaip vilktakis šalto vandens
326. kaip vėžys prieš vandenį
327. kaip vėžys į vandenį įleistas
328. kaip versmėj vanduo
329. kaip vanduo vilnija
330. kaip vanduo teka
331. kaip vanduo nuo žąsies
332. kaip vandens
333. kaip tas bernas: sriubą srebia ir vandenį geria
334. kaip sviete vandens
335. kaip su botagu per vandenį
336. kaip su botagu ant eketės
337. kaip šaltu vandeniu kliusterta
338. kaip rėty vanduo yra, taip pas berniuką tiesa yra
339. kaip nuo apynių dešimtas vanduo
340. kaip lėkštė ant vandens sukinėjasi
341. kaip karštu vandeniu aplietas
342. kaip kačiukę įmesiu į vandenį
343. kai pasigeria – tartum drignių priėdęs, o kai pagiriomis – nė šalto vandens nesumaišo
344. kai nebėra šuliny, ir vanduo brangus
345. kad vienas su ugnim, tai kitas vandeniu
346. kad su rėteliu vandens nepasėmiau, nors rėtelį išploviau
347. kad ir nebalta, bile vandenį matė
348. kad įmanytų, vandens šaukšte prigirdytų
349. kad gali alų gerti, gerk vandenį
350. ką žmogus padarysi – prieš vandenį nebrisi
351. juo šulinio vandenį semsi, juo tvins
352. jų draugystės lašu vandens neperskirsi
353. jis taip praudą pasakęs, kaip siete vanduo susilaikęs
354. jeigu žąsis per Martyną ant ledo, tai per Kalėdas bus ant vandens
355. jei spalio mėnesyj vanduo pražvilsta, visą žiemą lietus nenutilsta
356. jei pasakys ugnis, tai bus vanduo
357. jei palikai ant lauko, žiūrėk, jau vandeny plauko
358. jei kam skirta, tai nė ugny sudegs, nė vandeny prigers
359. jei Kalėdos bradu, tai Velykos ledu
360. jei Jonas krikštyja vandeniu lietaus, šieno daržinėj nebus sauso
361. jei ąžuolas pirm uosio pradeda pumpuriuoti, tai tą metą reiks daug vandeny braidžioti
362. jaučiasi kaip žuvis vandenyje
363. jau vandens raštas ant langų pasidaro
364. jačiasi, kaip į šaltą vandenį įmestas
365. ižagė kaip katė vandenį
366. įveikia kaip ugnis vandenį
367. išvažiuoti telyčių vandenio
368. ištroškęs kaip žemė vandens
369. ištrauk šunį iš vandens, jis tau įkąs į ranką
370. išmano kaip ožka ant vandenio
371. išlėto vandenio nesusemsi
372. išbalęs kaip šalto vandens neragavęs
373. iš vieno vandenio nedaromas alus
374. iš vandens sviesto nesuplaksi
375. iš vandens ištraukęs, atgal įmetė
376. iš vandens išplaukęs į ugnį lenda
377. iš vandens duonos nepadarysi
378. iš purvo nepasemsi gryno vandens
379. iš piktos burnos nelauk dorų žodžių, kaip iš purvyno gryno vandens
380. iš marių vanduo neišdžiūsta, iš giesmės žodis neišeina
381. iš akmenėlio vandens išprašyti
382. ir veizės kaip meška į bosą vandens kiepalę įpylusi
383. ir veizės kaip lokys į bosą vandens kiepę įpylęs
384. ir varlė vandenyje kvarkia
385. ir ugnies, ir vandens matęs
386. ir tiesi lazda vandeny kreiva
387. ir Amerikoj upės vandeniu, ne pienu bėga
388. įpuolus į vandenį lieka arba plaukt, arba skęst
389. įmestą vanduo neša, pradėtą žmonės šneka
390. iki čėsui puodas vandenį neša
391. ik parai uzbonas vandenį neša
392. į marias vandenį pilti
393. į balą vandens pilti nereikia
394. gyvena kaip žuvis vandenyje
395. grynas vandenėlis – sveikiausias gėrimėlis
396. greitai ugnis dega ir vanduo bėga
397. greitai ugnis dega ir vanduo bėga
398. giminystė – tai dešimtas vanduo po kisieliaus
399. giminė – kaip devintas vanduo nuo kisieliaus
400. giminė nuo tokio vandenio, kur velnias autus mazgojo
401. gilus vanduo srauniai bėga
402. gilus vanduo neteka srauniai
403. gilus vanduo neteka srauniai
404. gilus šulinėlis – tyras vandenėlis
405. gilus ežerėlis, bet dumblotas vandenėlis
406. giliam agume prastas vanduo
407. gilaus šulinio vanduo gardus
408. gerkim vandenį dieną naktį – nepasigersim
409. gerk vandenį iš savo šulinio
410. geriau šalto vandens pagerti, negu su tavim šnekėti
411. geria kaip vandenį
412. geria kaip straublys vandenį
413. gera vandenį kartu drumsti, bet žuvį geriau atskirai gaudyti
414. gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis su moterimi yra tas pats, ką semti vandenį rėčiu
415. gausi kaip nuo velnio švęsto vandens
416. garnys plaukt nemoka, tai vandenį kolioja
417. gandras vandenį peikia, kad plaukti nemoka
418. ežeras ir be lietaus turi daug vandens
419. eiti prieš vandenį
420. eiti per ugnį ir per vandenį
421. eiti keliu kaip vandeniu
422. eina per marias vandens ieškoti
423. eina kaip per vandenį
424. eina ežeru ir vandenio dar ieško
425. eina – kaip vandeny brenda
426. eina – kaip šalvis vandeniu
427. durnos tos žuvelės, kur prieš vandenį plaukia
428. duria kaip žabalis vandenin
429. duonos – nors pasprink, vandens – nors prigerk
430. duona, druska, vandenėlis – tai maskoliaus valgymėlis
431. duona – tai motutė, vanduo – tai sesutė
432. duona – motušė, vanduo – tėtušis
433. duona ir vanduo – geriausias valgis
434. duona ir vandeniu sotus nebūsi
435. du nuo tilto, trečias į vandenį
436. drumsti vandenį
437. drumstas vanduo žveją gundo
438. drumstame vandeny žuvys gaudomos
439. dirbant ir vanduo skanus
440. dingo kaip žuvis vandenyje
441. dingo kaip pirdis vandenyje
442. dingo kaip pirdalas vandeny
443. dingo kaip į vandenį
444. dingo kaip akmuo vandenyje
445. Dievas – daktaras, vanduo – liekarstva
446. dideliam gerai vandenyje, blogai dūmuose
447. devintas vanduo nuo kisieliaus
448. devintas kisieliaus vanduo
449. devinta juka nuo kisieliaus
450. dešimtas kaulas nuo šikinės
451. dėl vienos žuvies į vandenį nešoks
452. dėl to marios tokios ir didelės, kad iš jų nė velnias negeria vandens
453. daugumas, bijodamas ugnies, įbėga su visu savo geru į vandenį
454. dar daug vandens prabėgs
455. dar daug upėje vandens pratekės
456. dangus vandens nepritrūks
457. dangum nedenkis, vandeniu neremkis, pono už tėvą neturėk
458. čėsas bėga kaip vanduo ir nebegrįžta
459. burbuliuos kaip akmuo į vandenį įmestas
460. burbulai ant vandens varinėjasi
461. blūdija kaip ožka, į vandenį žiūrėdama
462. bliauna kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas
463. bijo kaip višta vandenio
464. bijo kaip velnias švęsto vandens
465. bijo kaip šuo vandenio
466. bepig pavandeniui plaukti
467. begerdamas midų, pritrūksi vandens
468. bėga kaip vanduo upėj
469. bėga kaip vanduo
470. bėga kaip ledokas nuo šventinto vandens
471. bėga čėsas kaip upėj vanduo
472. be vandens ugnies neužgesinsi
473. be muilo nuskuto, be vandens išmaudė
474. balvai ir vandenį atgrąžina
475. balta nebalta, bile tik vandenį matė
476. balsas kaip iš povandenio
477. balos vanduo bala ir dvokia
478. baloje ir šaltinio vanduo purvu dvikia
479. baloj vis bus, kad ne vanduo, tai purvas
480. baloj stovi, gert prašo
481. balandis – su vandeniu, gegužis – su žole
482. baidosi kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas
483. bagočium neprisidiengsi, vandeniu nepasiremsi
484. audra stiklinėje vandens
485. atsilygino už gera šaltu vandeniu
486. atsargiai su ugnim prie vandens!
487. atsargiai su pypke prie vandens
488. atras vanduo sau taką
489. atidėsi rudenin – lyg įmesi vandenin
490. ąsotis taip ilgai prie vandens eina iki čėsui
491. ąsotis naudingas, kol vandenį neša
492. ąsočiu galima nešti vandenį, kol ąsa nutrūksta
493. ašarų vanduo už jūrų vandenį sūresnis, motinos ašaros už akmenį sunkesnės
494. ašarų vanduo bus danguje
495. arielka – ne vanduo
496. ar ugny, ar vandeny
497. ar tu kalbi, ar į vandenį perdi
498. ar tave motina karštame vandeny buvo pagimdžiusi?
499. ar šuo ilgai laks vandenį
500. ar saldus pienas, ar vanduo
501. ar pas necnatningas baltas galvas, ar brauk per vandenį – znoko nepaliksi
502. ar laikysis rėty vanduo
503. ar kiaulės mėsa, ar lašiniai, ar saldus pienas, ar vanduo
504. ar karštu vandeniu tave kas perpylė, kad toks piktas?
505. ar jam sakai, ar į vandenį meti – tas pats
506. ar išmokysi akmenį prieš vandenį plaukt
507. ar ilgai ant žąsino vanduo stovi
508. ar ežeran prigėrei, ar už vyro išėjai
509. ar daug reikia pelam vandens
510. apsukrus vandeny naskęsta, ugnyje nedega
511. ant švento Jurgio vanduo į marę nuburgia
512. ant švento Jono vanduo nubėga į jūrą
513. ant pyrago ir sviestą tepa, o juodos duonos nei į vandenį nepamirko
514. alutis – ne vanduo, o kunigai – ne piemenys
515. alus – ne vanduo, kunigas – ne piemuo
516. akmuo vandenyje visuomet būna šlapias
517. akmuo stabutis, vanduo neramutis
518. akmuo be kraujo, vanduo be sparno, papartis be žiedelio
519. ak tu Dieve aukštas, pražuvau kaip vandens šaukštas
520. … kaip laivas vandenį
521. … kaip jūroje šaukštas vandens
522. … kaip vanduo rėtyje
523. … kaip nuo kisieliaus devintas vanduo
524. … kaip nuo bieso švęsto vandens
525. … kaip kunigas su krapylu (šventintu vandeniu)
526. … kaip kuilys į vandenį myždamas
527. … kaip kirvis su akmeniu, vanduo su ugnimi, šuo su kate
528. … kaip kipšas švęsto vandens
529. … kaip karosas po vandenį
530. … kaip karosas be vandens
531. … kaip į ežerą viedrą vandenio
532. … kaip į burną vandenio priėmę
533. … kaip ežere
534. … kaip biesas švęsto vandens
535. … kaip baronas į vandenį žiūrėdamas

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>