Skaičiuotės

Skaičiuotės – trumpi ritmiški kūrinėliai, pagal kuriuos žaidžiant pasiskirstoma, kam teks gaudyti, nežiūrėti ar pan. Jos priskiriamos vaikų tautosakai. Vaikai dažniausia stovi ratu, vienas iš jų, skanduodamas žodžius, rodo paeiliui į kiekvieną žaidėją; ties kuriuo ištariamas paskutinis skiemuo arba žodis, tas išeina iš rato.

1. Tup tuputis už tvoros –
be kauliukų, be skūros.
Kas tuputį pasiims,
tas labai labai prasmirs.
Kas jį lapeliu uždengs,
iš to – visi labai žvengs.

2. Šliumpu pumpu meškinai,
Laižo medų dovanai.
Kas tuos meškinus nuvys,
Tas ir medų išlaižys.

3. Do, re, mi, fa, sol, la, si,
Ar dainuojate visi?
Kas neuždainuos kartu
Tas išeis išeiki tu!

4. Tupi žvirblis kamine
Su lapine kepure.
Tu žvirbleli pulsi,
Visas susikulsi.

5. Barbė, Barbytė septyntaškė.
Nuo lapo ant lapo šoka dainuoja ir gražiai prie tavęs atšokuoja.
Kas paims ją, tas vadins ją pintele. Ir tai būsi tu!

6. Eni bani diki daki
Uurbi surbi smiki smaki,
Aus baus bus medaus
Stora boba kiaulę pjaus.
Pjovė, pjovė, nepapjovė,
Į pirštelį įsipjovė.
Atvažiavo daktarėlis Su raudonu kryželiu,
Ir išsivežė bobutę su Įpjautu piršteliu.

7. Barė ponas katinėlį
Kam sudaužė ąsotėlį
Katinėli nu nu nu,
Tave mušti ketinu!

8. Bėgo lapė per miškelį
Ir sutiko storą pelę.
Ta laputė pelę AM!

9. Bitė Ritė darbštuolytė,
Vos pašildo ją saulytė,
Dirba renka medų uoliai,
Kad iškeptų jums meduolių.

10. Drum drum drumbacelė
Micė acė kumbacelė
Micė a, micė bė,
Micė acė kum ba cė

11. Drum drum drumbacelę
Virė ragana burokėlį,
Dėjo paltį lašinių,
Maišė sriubą samteliu.
Jei pritrūks kažko tam virale,
Ragana pagaus tave.

12. Ėjo Barbė į mokyklą,
Pasiėmusi taupyklę.
Kol ji varnas suskaičiavo,
Pinigėliai išgaravo.
Kiek ten buvo pinigų, pasakysi tu!

13. Ėjo katins į bankietą,
Ėjo, nešės pištalietą.
Šautuvėlis tas – pykš pokš
Katins medin – ropš ropš ropš…

14. Ėjo višta per darželį,
sukapojo ji šaukštelį.
Užsimerkė ji tuoj pat,
viens du trys – jos nebėra.

15. Ėjo zuikis per kemsyną ir įklimpo į pelkynę.
Duokit zuikiui letenėlę ir ištraukit padarėlį.
Viens, du, trys – zuikis „ačiū“ jums sakys.

16. Ėjo senis per miškelį
Ir pamatė juodą pelę.
Kas pelytę tą pagaus,
Tas saldainių saują gaus.

17. Sėdėjo senis ant šakos,
Laukė karo pabaigos.
Triokšt nulūžo ta šaka,
Štai ir karo pabaiga.

18. Eni, beni, riki taki,
Urbu, šurbu, šmiki šmaki,
Aus, baus, bus lietaus,
Stora boba kiaulę pjaus.

19. Stovi burbulai ant tako,
vienas jų nedrąsiai sako:
kas ik dešimt suskaičiuos,
tas mus visus išvaduos.
Bėgsim slėptis, kas kur gali,
ir užleisim tako dalį –
viens, du, trys…

20. Ana, vana, tatanija.
Sija, vija, kompanija.
Šlekum šlakum, tikum takum,
Ėjo, vėjo, van.

21. Šiaip ar taip, bus visaip.
Bus ir taip, bus ir šiaip.
Kas atspės, šiaip ir taip,
Tas išeis. Taip!

23. Skrido adata per jūrą,
Ir perdūrė meškiui skūrą.
Kraujas laš, laš,
Ir išeinu aš.

24. Parskrenda paukščiukai iš šiltų kraštų,
Džiaugiasi vaikučiai tarp gražių gėlių.
Vasara atėjo Jau pas mus laukta,
Ką pašauks saulutė pasidžiaugt su ja? Tave!

25. Strykt pastrykt,
Tra lia lia!
Kuris liks – Tas gale.

26. Vaikai, vaikai, vanagai,
Šokit, grokit kaip žiogai.
Tam, kas šokti nemokės,
Varnas gaudyti reikės.

27. Nori vaikai išvažiuoti,
Bet nemoka suskaičiuoti.
Viens, du, trys – ir išeina traukinys.

28. Graužė kiškis kopūstus,
Ir išsitepė ūsus.
Ėjo praustis į upelį ir sutiko ten vilkelį.
Kiškis bėgt, vilkas vytis, ir sutiko juos Kastytis.
Ar pagaus jisai vilkelį, pasakyki, tu, vaikeli.

29. Šoko varlė per pelkelę,
Ir sušlapo ji kojelę.
Gandras čiupo ją snapu,
Ir prarijo tuo pačiu.

30. Sėdi senis trobelėj,
Turi pupų terbelėj.
Lįsk tu, seni, iš trobelės,
Duok man pupų iš terbelės.

31. Rida rida, rida da
Eina senis su lazda.
Kai nulūžo jo lazda,
Senis griuvo rida da.

32. Sėdi boba ant grindų,
Turi maišą obuolių.
Kas tą bobą pabučiuos,
Maišą obuolių tam duos.

33. Vampi pampi vabalai,
Neskaičiuoti pinigai.
Tabalai makalai,
Tau per delną lapatai.

34. Sėdi senis obely,
O senutė – uosy.
Senis senę klausinėja:
– Kada blynų duosi?

35. Vyrai mūrai, ąžuolai!
Po pečiuku pinigai.
Kas tuos pinigus ištrauks,
Tas riestainio skylę gaus.

36. Du burokai, du ridikai,
Du arbūzai kaip didikai.
Du agurkai ir pupa,
Šok per lysvę opa pa.

37. Gaspadinė Elena Pjovė gaidį balana.
Ne tiek pjovė, kiek džyravo,
Kol gaidelis galą gavo.

38. Lipo ragana per tvorą,
Ir užmynė pomidorą.
Pomidoras sprogo,
Ragana – ant stogo.

39. Rieda bilda traukinys,
Mašinistas jo – vėžys.
Būtų viskas neblogai,
Bet važiavo atbulai.
Nuvažiavo į Paryžių,
Ir pamatė puodą ryžių.
Šaukštą jam, šaukštą man,
Nebeliko nė vienam.

40. Bėgo briedis pro vartus,
Nusilaužė du ragus.
Kas ragus tuos pasiims,
Į žaidimą tą priims.

41. Pakely berželiai auga,
Ant šakos gaideliai snaudžia.
Tik staiga šakelė triokšt!
Gaidžiai žemėn keberiokšt!

42. Sėdi senis, kraipo ūsą,
Ant grindų jis mato blusą.
Blusa guli išsitiesus,
Senis manė, kad padvėsus.

43. Žiogas šoka per pievelę,
O katytė gaudo pelę.
Kas to žiogo nepagaus,
Sprigtą jis į kaktą gaus!

44. Rieda mažas traukinukas,
Prieky jo – toks garvežiukas.
Trys vagonai prisegti,
Ar suskaičiuoti juos gali? 1,2,3!

45. Bėgo Gumbas pirkt varlių,
Ir užkliuvo už žolių,
Pliumpt į balą tas žioplys,
Varlytes išbaidė jis.
Kiek tenai varlių tupėjo,
Suskaičiuoti nieks nespėjo,
Vien, du, trys…

46. Burbulas su Burbuliene
Virė skanią vakarienę.
Burbulienė paragavo,
Burbulas į snukį gavo.
Burbulienė išvažiavo,
Burbulas laiškelį gavo.
Tam laiškely parašyta –
Burbulienė myli kitą.

47. Do, re, mi, fa, sol, la, si
Sėdo kiaulė į taksi
Sumokėjo 3 rublius
Nuvažiavo į Šiaulius.
Iš Šiaulių paspaudė gazą,
Nuvažiavo į Kaukazą.
Iš Kaukazo į Berlyną,
Tiesiai vokiečiui į klyną.

48. Dorė mirė,
Dorė mirė.
Ožka spyrė,
Kam pataikė,
Tas ir mirė.
Dorė mirė,
Ožka spyrė,
O sol farė
Ožką barė.
Dorė mirė,
Karvė spyrė
Ir įspyrus
Pasigyrė.

49. En den du paparmani ū
Paparmani izarmani en den du…

50. Lapė snapė kepė žuvį,
Vilkas varvino liežuvį.
Ei, lapute, būk kaimynė,
Duok vilkeliui pusę blyno.

51. Lapė snapė kepė žuvį
Ir prarijo ji liežuvį.
Kas liežuvio neištrauks,
Piniginę laukan trauks!

52. Lijo lijo lietus,
Per karaliaus pietus.
Karalienė verkė,
Karaliukai knarkė,
O karalius su draugu,
Gėrė vyną po stalu.

53. Musė šunį kando,
Šuo dantis galando.
Ir ta musę pasigavęs,
Ją per pus perkando.

54. Plaukė jūroj lagaminas,
o jame – narsus pingvinas.
Jeigu netiki – išeik!

55. Pliumpu pliumpu meškinai,
Laižo medų dovanai.
Kas tuos meškinus nuvys,
Tas tą medų išlaižys.

56. Opa opa opapa
Augo žirnis ir pupa.
Aš tą pupą pamačiau,
Ir dantukais sukramčiau.

57. Šakar makar duok ragaišių,
Kur bobutė vakar maišė.
Karštą pečių iškūreno ir ragaišių išdžioveno.

58. Skrido mažas lėktuvėlis
Ir sulūžo motorėlis.
Kiek reikės dalių,
Pasakysi tu.

59. Uda, uda, udada,
Eina kiškis su lazda
Per miškelį, per laukus
Eina kiškis pas vaikus.

60. Kivis, mango, apelsinas
Riešutas ir mandarinas.
Kas suvalgys juos,
Tas tuoj apsijuoks.

61. Vai tu kiški ilgaausi,
trumpa tavo uodegėlė.
Kas ją nukapojo? Tu.

62. En den du
Paparmali u
Izermali pamarmali
En den du,
Ir išeini tu
Pusę keturių
Be jokių kalbų
Su geru draugu
Valgyti skanių ledų.

63. Žali buli, triokšt, triokšt,
Į pakalnę keberiokšt!
Juodnugari, triokšt, triokšt,
Į pakalnę keberiokšt.

64. Zuikis Puikis čia sėdėjo.
Lapė Snapė čia atėjo.
Raudona kaip kas?
Lapė. Pilkas kaip kas?
Pasakysi drauge tu!

65. Zuiki puiki,
Bėk iš dvaro.
Jei nebėgsi – dvare mušiu.
Eni beni diki daki,
Urbu šurbu diki šmaki
Aus baus – tave kiškis raus.

8 comments to Skaičiuotės

 • lidija

  ejo vilkas
  per girele
  ir sutiko
  jis lapele
  pabuciavo y zanduka
  ir paliko jei laikuika
  atidare ji laiskuika
  o paskui vaikuika dare.

 • auste

  šešpirštelis piršto brolis kydis vydis pumputis pažemutis užkišk atkiš kibaukšt pakabaukšt

 • oskaras

  labai geros skaiciutes :)

 • Gabrielius

  46. Burbulas su Burbuliene
  Virė skanią vakarienę.
  Burbulienė paragavo,
  Burbulas į snukį gavo.
  Burbulienė išvažiavo,
  Burbulas laiškelį gavo.
  Tam laiškely parašyta –
  Burbulienė myli kitą. best

 • domantas

  labai geras psl.
  padėjo n.d padaryt

 • nai nai

  Do re mi fa sol la si sedo kiaule I take I sumokejo tris rublius nuvaziavo I siaulius is siauliu paspaude Gaza nuvaziavo I kaukaza is kaukazo I menuli ziuri plikos kiaules guli

 • NESVARBU

  Kiskis sokinejo per virvute ir ikrito i balute kazgi jam pades pasakusi tu

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>